Kontorovich V.A.

KontorovichVA@ipgg.sbras.ru

Graduated from Novosibirsk State University (1985), specialization “geophysics”.
PhD in Geological and Mineralogical Sciences. Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences.
Senior Researcher, A.A. Trofimuk Institute of Oil and Gas Geology and Geophysics of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences.
Area of scientific interests: development of methods for geological section forecasting, identification and detailed mapping of hydrocarbon deposits based on a comprehensive analysis of geological and geophysical data, development of geophysical methods for oil and gas fields prospecting, object-oriented methodological approaches to assessing reservoirs quality, identifying oil and gas prospective objects and constructing geological models structures of oil and gas deposits in various sedimentary complexes of Siberia from the Vendian to Neocomian inclusive.
Author of more than 286 publications.
Geological simulation and issues of petroleum fields development
Article # 37_2022 submitted on 08/15/2022 displayed on website on 10/21/2022
19 p.
pdf Model of geological structure and petroleum perspective of Neocomian strata belonging to Gydan area (Underpim regional clinoform)
The performed analysis of geological and geophysical data made it possible to refine the regional model of the geological structure of the Berriasian-Lower Aptian strata of the Gydan petroleum bearing area. According to the refined model, the Underpim regional clinoform is fully represented in the central part of the oil and gas area. It is concluded that there are no anticlinal structures capable of accumulating hydrocarbon resources in the Underpim structural-stratigraphic section of the study area, and here the prospects for oil and gas potential of the Neocomian can only be associated with complicated lithological traps. As a result of structural constructions using seismic facies and dynamic features of wave fields, five reservoirs with a zonal distribution were identified in the Underpim clinoform. For each reservoir, the lines of transition of the accumulative slope to the shelf and deep water areas are determined. The analysis of the distribution map of the amplitude characteristics of the seismic record in combination with the structural-geomorphological model of the structure of the Underpim regional clinoform made it possible to identify the most promising reservoirs in terms of oil and gas potential and to identify areas in their composition within which the development of localized sand bodies - traps can be expected.

Keywords: Berriasian-Lower Aptian strata, Underpim regional clinoform, model of the geological structure, promising lithological traps, Gydan petroleum bearing area.
article citation Kontorovich V.A., Toropova T.N., Shcherbanenko V.M. Model' geologicheskogo stroeniya i perspektivy neftegazonosnosti neokomskikh otlozheniy Gydanskoy neftegazonosnoy oblasti (podpimskaya regional'naya klinoforma) [Model of geological structure and petroleum perspective of Neocomian strata belonging to Gydan area (Underpim regional clinoform)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/37_2022.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/37_2022
References
   Bardachevskiy V.N., Shestakova N.I., Ershov S.V. Osobennosti formirovaniya goteriv-barremskikh klinoform Gydanskogo poluostrova [Features of formation of Gydan Peninsula Hauteriv-Barremian clinoform]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/45_2019.html DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/45_2019
   Borodkin V.N., Kurchikov A.R. K voprosu utochneniya zapadnoy i vostochnoy granits achimovskogo klinoformnogo kompleksa Zapadnoy Sibiri [On the issue of clarifying the western and eastern boundaries of the Achimov clinoforms of Western Siberia]. Geologiya i geofizika, 2015a, no. 9, pp. 1630-1642.
   Borodkin V.N., Kurchikov A.R. Stratigrafo-korrelyatsionnaya osnova geologicheskogo modelirovaniya nizhnemelovykh otlozheniy Gydanskoy neftegazonosnoy oblasti severa Zapadnoy Sibiri [Stratigraphic-correlation basis of geological modeling of the Lower Cretaceous strata of the Gydan petroleum bearing area in the north of Western Siberia]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2014, no.3, pp. 12-19.
   Borodkin V.N., Kurchikov A.R., Nedosekin A.S., Lukashov A.V., Shimanskiy V.V. Kharakteristika geologicheskoy modeli i perspektiv neftegazonosnosti ur'evskogo seysmofatsial'nogo kompleksa severa Zapadnoy Sibiri [Characteristics of the geological model and prospects for the oil and gas potential of the Uryev seismic facies section in the north of Western Siberia]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2015b, no. 5, pp. 4-17.
   Borodkin V.N., Kurchikov A.R., Smirnov O.A., Lukashov A.V., Nedosekin A.S., Smirnov A.S., Kornev V.A. Novye elementy sedimentologicheskoy modeli klinoformnogo razreza achimovskoy tolshchi severa Zapadnoy Sibiri po dannym seysmorazvedki 3D [New elements of the sedimentological model of the Achimov Formation clinoform section in the north of Western Siberia according to 3D seismic data]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2018, no. 11, pp. 4-12.
   Borodkin V.N., Smirnov O.A., Kurchikov A.R., Lukashov A.V., Pogretskiy A.V., Samitova V.I. Kharakteristika geologicheskoy modeli i perspektiv neftegazonosnosti neokomskogo kompleksa v perekhodnoy zone ot Yamal'skogo k Gydanskomu i Urengoysko-Purpeyskomu litofatsial'nym rayonam Zapadnoy Sibiri po dannym seysmorazvedki 3D [Characteristics of the geological model and oil and gas potential of the Neocomian strata in the transition zone from the Yamal to the Gydan and Urengoy-Purpey lithofacies regions of Western Siberia according to 3D seismic data]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2021, no. 5(353), pp. 10-23.
   Ershov S.V. Problemy vydeleniya i korrelyatsii stratotipicheskikh razrezov neokoma Zapadnoy Sibiri v svyazi s klinoformnym stroeniem [Problems of identification and correlation of stratotype sections of the Western Siberia Neocomian in connection with the clinoform structure]. Geologiya i geofizika, 2017, vol. 58, no. 8, pp. 1206-1219.
   Ershov S.V. Zakonomernosti razmeshcheniya zalezhey uglevodorodov v berrias-nizhneaptskikh otlozheniyakh severnykh rayonov Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna [Predictability of hydrocarbon productive levels distribution in the Berriasian - Lower Aptian sequences of the northern areas of Western Siberian sedimentary basin]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/38_2019.html DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/38_2019
   Ershov S.V., Bardachevskiy V.N., Shestakova N.I. Osobennosti stroeniya i korrelyatsiya produktivnykh plastov berrias-nizhneaptskikh otlozheniy Gydanskogo poluostrova [Structural features and correlation of Berriasian-Lower Aptian productive levels of the Gydan Peninsula]. Geologiya i geofizika, 2018, vol. 59, no. 11, pp. 1870-1882.
   Ershov S.V., Kartashova A.K. Berrias-aptskie otlozheniya Enisey-Khatangskogo rayona Zapadnoy-Sibiri: stratigrafiya, korrelyatsiya i rayonirovanie [Berriasian-Aptian strata of the Yenisei-Khatanga region of Western Siberia: stratigraphy, correlation and zoning]. Geologiya nefti i gaza, 2020, no. 5, pp. 27-38.
   Ershov S.V., Zverev K.V., Kazanenkov V.A., Karogodin Yu.N. Sedimentatsiya v rannemelovom basseyne Zapadnoy Sibiri i ee vliyanie na neftegazonosnost' [Sedimentation in the Early Cretaceous basin of Western Siberia and its impact on petroleum potential]. Geologiya i geofizika, 2001, vol. 42, no. 11-12, pp. 1908-1917.
   Gurari F.G. Klinoformy - osobyy tip litostratonov [Clinoforms - a special type of lithostratons]. Geologiya i geofizika, 1994, no. 4, pp. 19-25.
   Gurari F.G. Klinoformy i ikh rol' v neftyanoy geologii [Clinoforms and their role in petroleum geology]. Geologiya i problemy poiskov novykh krupnykh mestorozhdeniy nefti i gaza v Sibiri, ch. I. Novosibirsk: SNIIGGiMS, 1996, pp. 78-81.
   Gurari F.G. Stroenie i usloviya obrazovaniya klinoform neokomskikh otlozheniy Zapadno-Sibirskoy plity[Structure and formation conditions of clinoforms of the Neocomian strata of the Western Siberian Plate]. Novosibirsk: SNIIGGiMS, 2003, pp. 3-23.
   Igoshkin V.P. Indeksatsiya nizhnemelovykh seysmogorizontov i seysmostratigraficheskikh kompleksov na territorii KhMAO [Indexing of the Lower Cretaceous seismic levels and seismostratigraphic units in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug]. Vestnik nedropol'zovatelya Khanty-Mansiyskogo avtonomnogo okruga, 2001, no. 6. - http://www.oilnews.ru/6-6.
   Karogodin Yu.N., Ershov S.V., Konyshev A.I., Chernomorskiy V.N. Osobennosti geologicheskogo stroeniya i neftenosnosti Priobskoy zony neftenakopleniya Zapadnoy Sibiri [Features of the geological structure and oil content of the Priob oil accumulation zone of Western Siberia]. Geologiya i otsenka neftegazovogo potentsiala Zapadnoy Sibiri. Moscow: Nauka, 1994, pp. 41-58.
   Kazanenkov V.A., Ershov S.V., Ryzhkova S.V., Borisov E.V., Ponomareva E.V., Popova N.I., Shaporina M.N. Geologicheskoe stroenie i neftegazonosnost' regional'nykh rezervuarov yury i mela v Karsko-Yamal'skom regione i prognoz raspredeleniya v nikh uglevodorodov [Geological structure and petroleum potential of Jurassic and Cretaceous regional reservoirs in the Kara-Yamal region and forecast of hydrocarbon distribution in them]. Geologiya nefti i gaza Zapadnoy Sibiri, 2014, no.1, pp. 27-49.
   Kontorovich A.E., Fotiadi E.E., Demin V.I. Prognoz mestorozhdeniy nefti i gaza [Forecast of oil and gas fields]. Moscow: Nedra, 1981, 350 p.
   Kontorovich V.A., Belyaev S.Yu., Kontorovich A.E., Krasavchikov V.O., Kontorovich A.A., Suprunenko O.I. Tektonicheskoe stroenie i istoriya razvitiya Zapadno-Sibirskoy geosineklizy v mezozoe i kaynozoe [Tectonic structure and development history of the Western Siberian geosyneclise in the Mesozoic and Cenozoic]. Geologiya i geofizika, 2001, vol. 42, no. 11-12, pp.1832-1845.
   Kurchikov A.R., Borodkin V.N., Nedosekin A.S., Zaripov S.M. Geologicheskoe stroenie i perspektivy neftegazonosnosti Gydanskogo poluostrova severa Zapadnoy Sibiri [Geological structure and prospects for petroleum potential of the Gydan Peninsula in the north of Western Siberia]. Nauka i TEK, 2012, no. 3, pp. 10-14.
   Trushkova L.Ya., Igoshkin V.P. Klinoformy kak regional'nye neftegazonosnye ob"ekty. Zakonomernosti razmeshcheniya i prognoz v nikh litologicheskikh rezervuarov [Clinoforms as regional oil-gas objects, regularities of their occurrence, forecast of stratigraphic reservoirs in them]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2008, vol. 3, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/24_2008.pdf
   Trushkova L.Ya., Igoshkin V.P., Khafizov F.Z. Klinoformy neokoma - Unikal'nyy tip neftegazonosnykh rezervuarov Zapadnoy Sibiri [Neocomian clinoforms - A unique type of oil and gas reservoirs in Western Siberia]. St. Petersburg: VNIGRI, 2011, 125 p.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 41_2020 submitted on 10/30/2020 displayed on website on 11/27/2020
21 p.
pdf Sedimentation reconstruction conditions of Cretaceous and Jurassic productive sandy layers of the Gydan Peninsula (on the example of Geophysical field)
Based on the analysis of seismic attributes, the shape of the SP curves, lithological and petrophysical data, and well test results, the sedimentation environments of the Bajocian, Berriasian-Hauterivian, Aptian and Cenomanian sandstone beds of the Geophysical field were reconstructed; its facies and zones of sandstone beds distribution and its claying are determined.

Keywords: facies analysis, analysis of seismic attributes, sedimentation environment, Cretaceous and Jurassic productive sandy layers, Geophysical field, Gydan Peninsula.
article citation Surikova E.S., Kontorovich V.A., Fedorovich M.O. Rekonstruktsiya usloviy osadkonakopleniya melovykh i yurskikh produktivnykh peschanykh plastov poluostrova Gydanskiy (na primere Geofizicheskogo mestorozhdeniya) [Sedimentation reconstruction conditions of Cretaceous and Jurassic productive sandy layers of the Gydan Peninsula (on the example of Geophysical field)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/41_2020.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/41_2020
References
   Bardachevskiy V.N., Shestakova N.I., Ershov S.V. Osobennosti formirovaniya goteriv-barremskikh klinoform Gydanskogo poluostrova [Features of formation of Gydan Peninsula Hauteriv-Barremian clinoform]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/45_2019.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/45_2019
   Belyaev S.Yu., Kontorovich A.E., Krasavchikov V.O., Kontorovich V.A., Suprunenko A.I. Tektonicheskoe stroenie i istoriya tektonicheskogo razvitiya Zapadno-Sibirskoy geosineklizy v mezozoe i kaynozoe [Tectonic history and delopment of the Western Siberian geosyneclise during the Mesozoic and Cenozoic]. Geologiya i geofizika, 2001, vol. 42, no.11-12, pp. 1832-1845.
   Gydan: geologicheskoe stroenie, resursy uglevodorodov, budushchee… [Gydan Peninsula: geological structure, hydrocarbon resources, the future]. V.A. Skorobogatov, L.V. Stroganov, Moscow: Nedra, 2006, 261 p.
   Kontorovich A.E., Ershov S.V., Kazanenkov V.A., Karogodin Yu.N., Kontorovich V.A., Lebedeva N.K., Nikitenko B.L., Popova N.I., Shurygin B.N. Paleogeografiya Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna v melovom periode [Paleogeography of the West Siberian sedimentary basin in the Cretaceous]. Geologiya i geofizika, 2014, vol. 55, no. 5-6, pp. 745-776.
   Kontorovich A.E., Kontorovich V.A., Ryzhkova S.V., Shurygin B.N., Vakulenko L.G., Gaydeburova E.A., Danilova V.P., Kazanenkov V.A., Kim N.S., Kostyreva E.A., Moskvin V.I., Yan P.A. Paleogeografiya Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna v yurskom periode [Jurassic paleogeography of the West Siberian sedimentary basin]. Geologiya i geofizika, 2013, vol. 54, no.8, pp. 972–1012.
   Muromtsev V.S. Elektrometricheskaya geologiya peschanykh tel – litologicheskikh lovushek nefti i gaza [Electrometric geology of sand bodies - lithological traps of oil and gas]. Leningrad: Nedra, 1984, 260 p.
   Myasnikova G.P., Mukher A.G., Devyatov V.P. Usloviya sedimentatsii stratigraficheskikh gorizontov yury. Paleogeograficheskie karty [Sedimentation conditions of Jurassic stratigraphic levels . Paleogeographic maps]. Puti realizatsii neftegazovogo i rudnogo potentsiala Khanty-Mansiyskogo avtonomnogo okruga-Yugry: materialy 15-y nauchno-prakticheskoy konferentsii. Khanty-Mansiysk, 2012, vol.1, pp. 77-94.
   PAO «Novatek». - http://www.novatek.ru/
   San'kova N.V., Romanov A.V., Mazurkevich V.V. Metodika tsifrovogo geologicheskogo modelirovaniya zalezhey uglevodorodov v allyuvial'nykh otlozheniyakh na primere plastov tanopchinskoy svity severnykh rayonov Yamal'skoy neftegazonosnoy oblasti [Methods of digital geological modeling of hydrocarbon accumulations in alluvial sediments on the example of the Tanopchin Formation in the northern area of the Yamal petroleum bearing region]. Nauchno-tekhnicheskiy sbornik «Vesti gazovoy nauki», 2018, no.3(35), pp.327-334.
   Shurygin B.N., Nikitenko B.L., Devyatov V.P., Dzyuba O.S., Ilina V.I., Kazakov A.M., Meledina S.V., Mogucheva N.K., Nikitenko B.L., Shurygin B.N. Stratigrafiya neftegazonosnykh basseynov Sibiri. Yurskaya sistema [Stratigraphy of petroleum basins of Siberia. Jurassic system]. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, filial «GEO», 2000, 480 p.
   Stratigraficheskaya, litologo-fatsial'naya kharakteristiki yurskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri i perspektivy ikh neftegazonosnosti: uchebnoe posobie [Stratigraphic, lithological and facial characteristics of Jurassic sequences of Western Siberia and the prospects of their petroleum potential]. A.R. Kurchikov, V.N. Borodkin, A.S. Nedosekin, V.I. Kislukhin, I.V. Kislukhin, Tyumen': TyumGNGU, 2014, 178 p.
   Vakulenko L.G., Ershov S.V., Nikolenko O.D., Peshchevitskaya E.A., Popov A.Yu., Yan P.A. Bio- i lito-fatsial'nye modeli berrias-aptskikh otlozheniy zapadnoy chasti Gydanskogo poluostrova (Zapadnaya Sibir') [Bio- and lithofacies models of Berriasian-Aptian sections of the western part of the Gydan Peninsula (Western Siberia)]. Geologiya i geofizika, 2020, vol. 61, no. 7, pp. 930-942.
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 39_2020 submitted on 10/22/2020 displayed on website on 11/12/2020
15 p.
pdf Geological structure and seismogeological characteristics of the continental margin of the Siberian Platform and the Laptev Sea shelf
The work is devoted to the analysis of the geological structure of the northern continental margin of the Siberian Platform and the western part of the Laptev Sea. In terms petroleum geological zoning, the study area covers the Anabar-Khatanga and Lena-Anabar petroleum bearing areas of the Lena-Tunguska petroleum province and the West Laptev Sea promising petroleum province. Seismogeological models of sedimentary stratum on the continent and in the water area are considered; the conclusion was made that the Northern Siberian and Laptev Sea basins are separated by a large basement high that extends from the Taimyr Peninsula along the coastline to the Lena River issue. A complex analysis of geological and geophysical data made it possible to conclude that the most probable model is that the western part of the Laptev Sea is a continuation of the Siberian Platform with an Archaean-Proterozoic basement and an Upper Proterozoic-Phanerozoic sedimentary cover.

Keywords: seismogeological model of sedimentary stratum, geological structure of the northern continental margin of the Siberian Platform, Lena-Anabar petroleum bearing area, Anabar-Khatanga petroleum bearing area, Laptev Sea basin.
article citation Kontorovich V.A., Kalinin A.Yu., Kalinina L.M., Solov'ev M.V. Geologicheskoe stroenie i seysmogeologicheskaya kharakteristika kontinental'noy okrainy Sibirskoy platformy i shel'fa morya Laptevykh [Geological structure and seismogeological characteristics
of the continental margin of the Siberian Platform and the Laptev Sea shelf]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/39_2020.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/39_2020
References
   Afanasenkov A.P., Nikishin A.M., Unger A.V., Bordunov S.I., Lugovaya O.V., Chikishev A.A., Yakovishina E.V. Tektonika i etapy geologicheskoy istorii Enisey-Khatangskogo basseyna i sopryazhennogo Taymyrskogo orogena [Tectonics and the stages of the geological history of the Yenisei-Khatanga basin and the conjugate Taimyr orogen]. Geotektonika, 2016, no.2, pp. 23-42.
   Daragan-Sushchova L.A., Petrov O.V., Daragan-Sushchov Yu.I., Rukavishnikova D.D. Novyy vzglyad na geologicheskoe stroenie osadochnogo chekhla morya Laptevykh [A new look at the geological structure of the sedimentary cover of the Laptev]. Regional'naya geologiya i metallogeniya, 2010, no.41, pp. 5-16.
   Drachev S.S., Savostin L.A., Groshev V.G., Bruni I.E. Structure and geology of the continental shelf of the Laptev Sea, Eastern Russian Arctic. Tectonophysics, 1998, vol. 298, p. 357.
   Gramberg I.S. Geokhimicheskie issledovaniya kak odin iz metodov poiskov geneticheskikh priznakov neftematerinskikh tolshch (na primere arkticheskikh rayonov SSSR) [Geochemical studies as one of the methods of searching for genetic signs of oil source strata (using the example of the Arctic regions of the USSR)]. Tr. Instituta geologii Arktiki, t.92. Neftegazonosnost' severa Sibiri, 1958, pp. 171-182.
   Grausman V.V. Geologicheskiy razrez Ust'-Olenekskoy skv. 2370 (int. 3605-2700) [Geological section of the Ust’-Olenek 2370 well (int. 3605-2700)]. Tikhookeanskaya geologiya, 1995, vol. 14, no.4, pp. 137-140.
   Hinz K., Block M., Delisle G., Franke D., Kos'ko M.K., Neben S., Reichert C., Roeser H.A., Drachev S. Deformation of Continental Lithosphere on the Laptev Sea Shelf, Russian Arctic. Abstracts of III International Conference on Arctic Margins. Celle, Germany, 12-16 Oct, 1998, p. 85.
   Ivanova N.M., Sekretov S.B., Shkarubo S.I. Dannye o geologicheskom stroenii shel'fa morya Laptevykh po materialam seysmicheskikh issledovaniy [Data on the geological structure of the Laptev Sea shelf based on seismic data]. Okeanologiya, 1989, vol.29, issue 5, pp.789-795.
   Kontorovich V.A., Kalinina L.M., Kalinin A.Yu., Solovyev M.V. Strukturno-tektonicheskaya kharakteristika i perspektivy neftegazonosnosti Anabaro-Khatangskoy sedloviny (Khatangskiy zaliv morya Laptevykh i prilegayushchie territorii) [Structural features of petroleum bearing prosprects belonging to Anabar-Khatanga saddle (Khatanga bay of the Laptev Sea and adjacent territories) - Eastern Siberia]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/24_2019.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/24_2019
   Kontorovich V.A., Kontorovich A.E., Gubin I.A., Zoteev A.M., Lapkovskiy V.V., Malyshev N.A., Solov'ev M.V., Fradkin G.S. Strukturno-tektonicheskaya kharakteristika i model' geologicheskogo stroeniya neoproterozoysko-fanerozoyskikh otlozheniy Anabaro-Lenskoy zony [The Neoproterozoic-Phanerozoic section of the Anabar-Lena province: structural framework, geological model, and petroleum potential]. Geologiya i geofizika, 2013, vol. 54, no.8, pp. 1253-1274.
   Roeser H.A., Block M., Hinz K., Reichert C. Marine Geophysical Investigations in the Laptev Sea and the Western part of the East Siberian Sea. Reports on Polar Research. Bremerhaven, FRG: Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, 1995, vol. 176, pp. 367-377.
   Starosel'tsev V.S. Tektonicheskoe i neftegazogeologicheskoe rayonirovanie yuzhnogo poberezh'ya i prilegayushchego shel'fa morya Laptevykh [Tectonic and oil and gas geological zoning of the southern coast and adjacent shelf of the Laptev Sea]. Geologiya i mineral'no-syr'evye resursy Sibiri, 2012, no.3(11), pp. 32-37.
   Stupakova A.V., Bordunov S.I., Sautkin R.S., Suslova A.A., Peretolchin K.A., Sidorenko S.A. Neftegazonosnye basseyny Rossiyskoy Arktiki [Petroleum bearing basins of the Russian Arctic]. Geologiya nefti i gaza, 2013, no.3, pp. 30–47.
   Vinogradov V.A. More Laptevykh [Laptev Sea]. Geologicheskoe stroenie SSSR i zakonomernosti razmeshcheniya poleznykh iskopaemykh. T.9: Morya Sovetskoy Arktiki. Leningrad: Nedra, 1984, pp. 51-60.
   Vinogradov V.A., Gaponenko G.I., Gramberg I.S., Shimaraev V.N. Strukturno-formatsionnye kompleksy arkticheskogo shel'fa Vostochnoy Sibiri [Structure of the Eastern Siberia Arctic shelf Formations]. Sovetskaya geologiya, 1976, no.9, pp. 23-38.
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 28_2019 submitted on 07/04/2019 displayed on website on 08/12/2019
25 p.
pdf Structural history and petroleum potential of the central part of the Gydan peninsula (northeast of Western Siberia)
On the basis of a comprehensive analysis of structural maps, isopach maps of seismic sequences, seismic sections, the structural-tectonic and paleotectonic analysis of the central Gydan petroleum region was performed, and the formation history of the Utrennee, Geofizicheskoye and Gydan domes, controlling the main largest hydrocarbon accumulations was reconstructed.
It was concluded that during the Mesozoic-Cenozoic history the central part of the Gydan petroleum region was influenced by multidirectional regional tectonic movements, and large positive structures confined to basement highs experienced an increasing tendency towards a relative growth at all stages of tectonic development. The inherited development of domes and superposition of younger processes to more ancient ones generated a decrease in size and amplitudes of structures up the section.
The central part of the Gydan petroleum region is characterized by main localized hydrocarbon accumulations in Aptian psammitic beds of the Tanopchin Formation, and Cenomanian accumulations in most cases are insignificant by reserves. As a result of conducted researches it was concluded that the poor potential of the Cenomanian reservoir of the Gydan petroleum region is associated exclusively with tectonic factor – the low intensity of structures growth during the post-Senomanian stage of development.
The presence of the Neutinsk member, Yarong (Khanty-Mansi) seal and a series of zonally well-developed argillaceous members-cap rocks, dividing Aptian psammitic beds with good reservoir properties in the section of Aptian-Albian accumulations of the Gydan petroleum region as well as an increase in amplitudes and sizes of structures in the Tanopchin Formation top topography made realizable the formation of multilayer fields of the Gydan petroleum region, where gas accumulations with significant reserves are concentrated in the Aptian reservoir.

Keywords: Aptian reservoir, Cenomanian, Neutinsk member, Yarong seal, seismic marker, hydrocarbon accumulation, Gydan petroleum region.
article citation Toropova T.N., Kontorovich V.A. Istoriya tektonicheskogo razvitiya i neftegazonosnost' tsentral'noy chasti poluostrova Gydanskiy (severo-vostok Zapadnoy Sibiri) [Structural history and petroleum potential of the central part of the Gydan peninsula (northeast of Western Siberia)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/28_2019.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/28_2019
References
   Belousov V.V. Moshchnost' otlozheniy kak vyrazhenie rezhima kolebatel'nykh dvizheniy zemnoy kory [Formations thickness as an expression of the regime of oscillatory movements of the earth's crust]. Sovetskaya geologiya, 1940, no. 2-3, pp. 14-28.
   Ermakov V.I., Lebedev V.S., Nemchenko N.N., Rovenskaya A.S., Grachev A.V. Izotopnyy sostav ugleroda prirodnykh gazov severa Zapadno-Sibirskoy nizmennosti v svyazi s voprosom ikh genezisa [Carbon isotope composition of natural gases in the north of the West Siberian Lowaland in connection with the question of their genesis]. Doklady AN SSSR, 1970, vol. 190, no. 3, pp. 683-686.
   Ermilov O.M., Karogodin Yu.N., Kontorovich A.E., Ter-Saakyan Yu.G., Agalakov S.E., Belyaev S.Yu., Borisova L.S., Bukreeva G.F., Burshteyn L.M., Gordeev V.N., Dmitruk V.V., Zhilina I.V., Kontorovich V.A., Krasavchikov V.O., Suprunenko O.I., Chupova I.M., Fursenko E.A. Osobennosti geologicheskogo stroeniya i razrabotki unikal'nykh zalezhey gaza kraynego severa Zapadnoy Sibiri [Features of the geological structure and the development of activity the important gas accumulations in the far north of Western Siberia]. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 2004, 140 p.
   Garetskiy R.G., Yanshin A.L. Tektonicheskiy analiz moshchnostey [Tectonic power analysis]. Metody izucheniya tektonicheskikh struktur. Moscow: Izd-vo AN SSSR, 1960, pp. 115-166.
Kazanenkov V.A., Ershov S.V., Ryzhkova S.V., Borisov E.V., Ponomareva E.V., Popova N.I., Shaporina M.N. Geologicheskoe stroenie i neftegazonosnost' regional'nykh rezervuarov yury i mela v Karsko-Yamal'skom regione i prognoz raspredeleniya v nikh uglevodorodov[Geological structure and petroleum potential of the regional developed Jurassic and Cretaceous reservoirs in the Kara-Yamal region and the forecast for their hydrocarbons distribution]. Geologiya nefti i gaza, 2014, no. 1, pp. 27-49.
   Kontorovich A.E., Burshteyn L.M., Malyshev N.A., Safronov P.I., Gus'kov S.A., Ershov S.V., Kazanenkov V.A., Kim N.S., Kontorovich V.A., Kostyreva E.A., Melenevskiy V.N., Livshits V.R., Polyakov A.A. Skvortsov M.B. Istoriko-geologicheskoe modelirovanie protsessov naftidogeneza v mezozoysko-kaynozoyskom osadochnom basseyne Karskogo morya (basseynovoe modelirovanie) [Historical and geological modeling of petroleum genesis prosses in the Mezozoic-Cenozoic sedimentary basin of the Kara Sea (basin modeling)]. Geologiya i geofizika, 2013, vol. 54, no. 8, pp. 1179-1226.
   Kontorovich V.A. Mezozoysko-kaynozoyskaya tektonika i neftegazonosnost' Zapadnoy Sibiri [Mesozoic-Cenozoic tectonics and petroleum potential of Western Siberia]. Geologiya i geofizika, 2009, vol. 50, no. 4, pp. 461-474.
   Kontorovich V.A., Ayunova D.V., Gubin I.A., Ershov S.V., Kalinin A.Yu., Kalinina L.M., Kanakov M.S., Solov'ev M.V., Surikova E.S., Shestakova N.I. Seysmostratigrafiya, istoriya formirovaniya i gazonosnost' struktur Nadym-Purskogo mezhdurech'ya [Seismostratigraphy, the formation history of the gas bearing structures in the Nadym-Pur interfluve]. Geologiya i geofizika, 2016, vol. 57, no. 8, pp. 1583-1585.
Kontorovich V.A., Ayunova D.V., Gubin I.A., Kalinin A.Yu., Kalinina L.M., Kontorovich A.E., Malyshev N.A., Skvortsov M.B., Solov'ev M.V.,    Surikova E.S. Istoriya tektonicheskogo razvitiya arkticheskikh territoriy i akvatoriy Zapadno-Sibirskoy neftegazonosnoy provintsii [History of tectonic development of the Arctic territories and shelf areas of the Western Siberia petroleum province]. Geologiya i geofizika, 2017, vol. 58, no. 3-4, pp. 423-444.
   Kontorovich V.A., Belyaev S.Yu., Kontorovich A.E., Krasavchikov V.O., Kontorovich A.A., Suprunenko O.I. Tektonicheskoe stroenie i istoriya razvitiya Zapadno-Sibirskoy geosineklizy v mezozoe i kaynozoe [Tectonic structure and development history of the Western Siberian geosyneclise in the Mezozoic and Cenozoic]. Geologiya i geofizika, 2001, vol. 42, no. 11-12, pp. 1832-1845.
   Kruglikov N.M., Lobkov V.A., Prasolov E.M., Tikhomirov V.V., Yakovlev O.N. Osobennosti geokhimii gazov Zapadnoy Sibiri kak pokazatel' usloviy skopleniya uglevodorodov [Peculiarities of gas geochemistry in Western Siberia as an indicator of hydrocarbon accumulation conditions]. Usloviya neftegazonosnosti i osobennosti formirovaniya mestorozhdeniy nefti i gaza na Zapadno-Sibirskoy plite. Leningrad, 1980, pp.75-92.
   Mashkovich K.A. Metody paleotektonicheskikh issledovaniy v praktike poiskov nefti i gaza [Methods of paleotectonic studies in the practice of oil and gas exploration]. Moscow: Nedra, 1976, 221 p.
Neyman V.B. Teoriya i metodika paleotektonicheskogo analiza [Theory and methodology of paleotectonic analysis]. 3-e izd., pererab. i dop. Moscow: Nedra, 1984, 80 p.
   Skorobogatov V.A., Stroganov L.V. Gydan: geologicheskoe stroenie, resursy uglevodorodov, budushchee… [Gydan: geological structure, hydrocarbon resources, future ...]. Moscow: OOO «Nedra-Biznestsentr», 2006, 261 p.
   Vyshemirskiy V.S., Kontorovich A.E. Evolyutsiya obrazovaniya uglevodorodnykh gazov v istorii Zemli [The evolution of hydrocarbon gas formation in the Earth history]. Geologiya i geofizika, 1998, vol. 39, no. 10, pp. 1392-1401.


Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 24_2019 submitted on 06/25/2019 displayed on website on 07/11/2019
18 p.
pdf Structural features of petroleum bearing prosprects belonging to Anabar-Khatanga saddle (Khatanga bay of the Laptev Sea and adjacent territories) - Eastern Siberia
The study is devoted to the structural characterization and analysis of petroleum potential of the Anabar-Khatanga saddle, which is located in the north-eastern part of the Krasnoyarsk Territory, north-western part of the Sakha (Yakutia) Republic and in the Khatanga Bay of the Laptev Sea. A complex analysis of seismic materials and drilling data was carried out, a set of seismogeological sections was created, and a set of structural maps and a tectonic scheme of the top Permian seismic marker were constructed. According to the results of the structural analysis, it was concluded that a large part of the Anabar-Khatanga saddle is occupied by major depressions of the Yenisei-Khatanga regional trough and the South-Laptev syneclise; in the southern part of the region is located the superorder intermediate structure North-Siberian monoclise.
The results of analytical researches showed that in the Anabar-Khatanga petroleum bearing area in the Permian and Devonian source rocks enriched with organic matter capable of generating significant amounts of hydrocarbons are developed, and in the Riphean, Lower-Middle Paleozoic, Permian and Mezozoic sections reservoir layers with good reservoir properties are identified. From the point of view of oil and gas perspective objects in the Anabar-Khatanga petroleum bearing area, the anticlinal structures associated with salt domes, lithological traps in the Permian and Mesozoic terrigenous sediments and reefogenic structures in Vendian-Cambrian and Devonian-Carboniferous carbonates are of interest.

Keywords: petroleum potential, source rock, salt dome, seismogeological section, structural map, Anabar-Khatanga saddle, Khatanga bay of Laptev Sea, Eastern Siberia.
article citation Kontorovich V.A., Kalinina L.M., Kalinin A.Yu., Solovyev M.V. Strukturno-tektonicheskaya kharakteristika i perspektivy neftegazonosnosti Anabaro-Khatangskoy sedloviny (Khatangskiy zaliv morya Laptevykh i prilegayushchie territorii) [Structural features of petroleum bearing prosprects belonging to Anabar-Khatanga saddle (Khatanga bay of the Laptev Sea and adjacent territories) - Eastern Siberia]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/24_2019.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/24_2019
References
   Afanasenkov A.P., Nikishin A.M., Unger A.V., Bordunov S.I., Lugovaya O.V., Chikishev A.A., Yakovishina E.V. Tektonika i etapy geologicheskoy istorii Enisey-Khatangskogo basseyna i sopryazhennogo Taymyrskogo orogena [Tectonics and the stages of the geological history of the Yenisei-Khatanga basin and the adjacent Taimyr orogeny]. Geotektonika, 2016, no. 2, pp. 23-42.
   Geologiya nefti i gaza Sibirskoy platformy [Geology of oil and gas of the Siberian platform]. Editors A.E. Kontorovich, V.S. Surkov, A.A. Trofimuk. Moscow: Nedra, 1981, 552 p.
   Gramberg I.S. Geokhimicheskie issledovaniya kak odin iz metodov poiskov geneticheskikh priznakov neftematerinskikh tolshch (na primere arkticheskikh rayonov SSSR) [Geochemical studies as one of the methods of searching for genetic signs of oil source strata (using the example of the Arctic regions of the USSR)]. Neftegazonosnost' severa Sibiri, 1958, vol. 92, pp. 171-182 (Trudy Instituta geologii Arktiki).
   Kalinko M.K. Istoriya geologicheskogo razvitiya i perspektivy neftegazonosnosti Khatangskoy vpadiny [History of geological development and oil and gas potential of the Khatanga depression]. Leningrad: Gostoptekhizdat, 1959, 360 p.
   Kashirtsev V.A. Organicheskaya geokhimiya naftidov vostoka Sibirskoy platformy [Organic geochemistry of naftids of the Siberian platform east]. Yakutsk: YaF Izd-vo SO RAN, 2003, 160 p.
   Kashirtsev V.A., Kim N.S., Fursenko E.A., Dzyuba O.S., Fomin A.N., Chalaya O.N. Genezis neftey i nefteproyavleniy Anabaro-Khatangskoy sedloviny (Arkticheskiy sektor Sibirskoy platformy) [Genesis of oils and oil shows of the Anabar-Khatanga saddle (Arctic sector of the Siberian platform)]. Litologiya, petrografiya, mineralogiya, geokhimiya, 2013, no. 13, pp. 54 - 63.
   Kontorovich V.A., Kontorovich A.E., Gubin I.A., Zoteev A.M., Lapkovskiy V.V., Malyshev N.A., Solov'ev M.V., Fradkin G.S. Strukturno-tektonicheskaya kharakteristika i model' geologicheskogo stroeniya neoproterozoysko-fanerozoyskikh otlozheniy Anabaro-Lenskoy zony [Structural-tectonic characteristics and model of the geological structure of the Neoproterozoic-Phanerozoic deposits of the Anabar-Lena area]. Geologiya i geofizika, 2013, vol. 54, no. 8, pp. 1253-1274.
   Solyanaya tektonika Sibirskoy platformy [Salt tectonics of the Siberian platform]. Editor Yu.A. Kosygin, Novosibirsk: Nauka», Sibirskoe otdelenie, 1973, 162 p.
   Starosel'tsev V.S. Tektonicheskoe i neftegazogeologicheskoe rayonirovanie yuzhnogo poberezh'ya i prilegayushchego shel'fa morya Laptevykh [Tectonic and oil and gas geological zoning of the southern coast and adjacent shelf of the Laptev Sea]. Geologiya i mineral'no-syr'evye resursy Sibiri, 2012, no. 3(11), pp. 32–37.
   Starosel'tsev V.S., Divina T.A. Mekhanizm devonskogo solenakopleniya na severo-zapade Sibirskoy platformy [The mechanism of Devonian salt accumulation in the north-west of the Siberian platform]. Geologiya i mineral'no-syr'evye resursy Sibiri, Novosibirsk, 2012, no.2 (10), pp. 88–95.