Iosifidi A.G.

iosifidi@km.ruGraduated from Physics Department of Leningrad State University (1976), specialization «geophysics».
PhD in Physical and Mathematical Sciences.
Leading researcher of the Laboratory of magnetostratigraphy and paleomagnetic reconstructions, VNIGRI.
Area of scientific interest: magnetism, paleomagnetic studies of Paleozoic and Precambrian deposits of the Russian platform.
Author of 126 publications.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 37_2015 submitted on 09/03/2015 displayed on website on 10/01/2015
21 p.
pdf Magnetostratigraphy of Early Devonian deposits of Spitsbergen
A new paleomagnetic results on the collections of the Early Devonian rocks from the northern part of the Spitsbergen land are presented. Detailed demagnetization of the еarly Devonian rocks reveals the presence of two components of the natural remanent magnetization. The zones of normal and reverse polarity are identified in our study for the Andreebreen, Fraenkelryggen and Ben Nevis Formations, Red Bay series and Kapp Kjeldsen and Keltiefjellet formations, Wood Bay series. The polarity and reversal tests for components of normal and reverse polarity is positive. Directions of paleomagnetic poles for early Devonian time are consistent with the available data on Spitsbergen. The reasonable correspondence between the locations of the zones of normal and reverse polarity revealed in our study and the general magnetostratigraphic scale support the old age of the isolated characteristic components of normal and reverse polarity.

Keywords: the polarity of the geomagnetic field, magnetostratigraphy, paleomagnetic poles, Spitsbergen.
article citation Iosifidi A.G. Magnitostratigrafiya rannedevonskikh otlozheniy ostrova Shpitsbergen [Magnetostratigraphy of Early Devonian deposits of Spitsbergen]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/37_2015.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/37_2015
References
  Burov Yu.P., Murashov L.G. Nekotorye rezul'taty litologo-stratigraficheskogo izucheniya svity Kap-K'eldsen v rayone Bokk-f'orda [Some results of lithological and stratigraphic study of suite Cap Keldsen near Bock fjord]. Materialy po stratigrafii Shpitsbergena. Editor V.N. Sokolov. Leningrad: NIIGA, 1967, p. 63-70.
   Chadima, M., Hrouda, F. Remasoft 3.0 a user-friendly paleomagnetic data browser and analyzer. 2006. Travaux Geophysiques, XXVII, 20-21.
   Dopolneniya k Stratigraficheskomu kodeksu Rossii [Additions to the Stratigraphic Code of Russia]. Editor A.I. Zhamoyda. Saint Petersburg: VSEGEI, 2000, 112 p.
   Enkin R.J. A computer program package for analysis and presentation of palaeomagnetic data. Pacific Geoscience Centre, Geol. Survey Canada. Sidney. 1994, 16 p. http://dx.doi.org/10.1016/S0012-821X(03)00238-3
   Hjelle A., Lauritzen O., 1982. Geological map of Svalbard 1:500,000. Spitsbergen, northern part. Oslo, Norsk Polarinst. Skr. Nr.154C.
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. Paleomagnetism of Devonian and Carboniferous Sedimentary Rocks of Spitsbergen: to the Paleozoic History of the Barents-Kara Basin Framing. Izvestiya, Physics of the Solid Earth, 2013, Vol. 49, No. 5, p. 725-742. http://dx.doi.org/10.1134/S1069351313040034
   Iosifidi A.G., Khramov A.N., Komissarova R.A., Pletneva A.S. Barentsevo-Pechorskaya plita v devone: paleogeograficheskoe polozhenie i tektonika ee obramleniya: paleomagnitnye dannye [Barents-Pechora plate in the Devonian: paleogeographic and tectonic position of its frame: paleomagnetic data]. Paleomagnetizm osadochnykh basseynov Severnoy Evrazii: proceedings of articles. Editor A.N. Khramov, 2007, p. 126-143.
   Khramov A.N. Izuchenie ostatochnoy namagnichennosti osadkov v svyazi s problemoy stratigraficheskoy i raschleneniya nemykh tolshch [The study of residual magnetization of sediments in connection with the stratigraphic problem and division of silent sequences]. DAN SSSR, 1955, vol. 100, no. 3, p. 551-554.
   Khramov A.N. Palaeomagnetism and stratigraphic correlation. Department of Geophysics at the Australian National University. Canberra. 1960. p. 204.
   Khramov A.N. Palaeomagnetology. Springer Verlag Heidelberg, 1987, 330 p. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-71750-5
   Khramov A.N. Paleomagnitnaya korrelyatsiya osadochnykh tolshch [Paleomagnetic correlation of sedimentary strata]. Trudy VNIGRI, 1958, vol. 116, p. 218.
   McFadden P.L., McElhinny M.W. Classification of reversal test in palaeomagnetism. Geophys. J. Int., 1990. 103, 725-729. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-246X.1990.tb05683.x
   McFadden P.L., McElhinny M.W. The combined analysis of remagnetization circles and direct observations in palaeomagnetism. Earth Planet. Sci. Lett., 1988, 87, 161-172. http://dx.doi.org/10.1016/0012-821X(88)90072-6
   Murashov L.G., Mokin Yu.I. Stratigraficheskoe raschlenenie devonskikh otlozheniy ostrova Shpitsbergen. Geologiya Sval'barda [Devonian stratigraphy of the island of Spitsbergen. The geology of Svalbard]. Leningrad: NIIGA, 1976, p. 78-91.
   Opdyke N.D., Channell J.E.T. Magnetic stratigraphy. Academic Press. Int. Geophys. ser., 1996, v. 64, 346 p.
   Paleomagnitologiya [Paleomagnetolology]. A.N. Khramov, G.I. Goncharov, R.A. Komissarova, S.A. Picapevckiy, I.A. Pogapckaya, Yu.S. Pzhevckiy, V.P. Podionov, I.P. Clautsitayc (editor A.N. Xpamova). Leningrad: Nedra, 1982, 312 p.
   Pogarskaya I.A., Gurevich E.L. Paleomagnetizm devonskikh porod Shchpitsbergena. Paleomagnetizm i akkretsionnaya tektonika [Paleomagnetism of the Devonian rocks of Svalbard. Paleomagnetism and accretion tectonics]. Ed. A.N. Khramov. Leningrad: VNIGRI, 1988, p. 6-17.
   Popov V.V. 2007, 2008, available at: http://paleomag.ifz.ru//ru/soft
   Stratigraficheskiy slovar' Shpitsbergena [Stratigraphic Dictionary Spitsbergen]. Editors: I.S. Gramberg, A.A. Krasil'shchikov, D.V. Semevskiy. Leningrad: Nedra, 1990, 202 p.
   The Geologic Time Scale 2012 / Editors Gradstein F.M., Ogg J.G., Schmitz M.D., Ogg G.M., The Boulevard, Langford Lane, Kidlington, Oxford OX5 1GB, UK Radarweg 29, PO Box 211, 1000 AE Amsterdam, The Netherlands 225 Wyman Street, Waltham, MA 02451. USA, 2012, p. 1160.
   Torsvik T.H., Smethurst M.A., Pesonen L.J. GMAP - geographic mapping and paleoreconstruction package. NGU rapport nr 0.019, 1990.
   Watson G.S. and Enkin R.J. The fold test in palaeomagnetism as a parameter estimation problem // Geophys. Res. Lett., 1993, 20, 2135-2138.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 43_2014 submitted on 10/08/2014 displayed on website on 10/18/2014
21 p.
pdf  Paleomagnetic research of the Paleozoic sections of Polar Urals (Paga River)
Paleomagnetic studying of Cambrian-Ordovician-Devonian collection of Paleozoic deposits of the Paga River valley has been carried out. The results of paleomagnetic research show a two-component structure of natural residual magnetization (NRM). The identified typical components are postfolded. The estimates of horizontal turns of structures are executed. The possible model of magnetic reversal of the studied deposits has been realized.

Keywords: paleomagnetic vectors, anisotropy of magnetic susceptibility, overthrust, Polar Urals.
article citation Sal'naya N.V., Popov V.V., Rodionov V.P., Yakubson A.M., Iosifidi A.G. Paleomagnitnye issledovaniya paleozoyskikh otlozheniy Pripolyarnogo Urala, reka Paga [Paleomagnetic research of the Paleozoic sections of Polar Urals (Paga River)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2014, vol. 9, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/43_2014.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/43_2014
References

   Chadima, M., Hrouda, F. Remasoft3.0 a user-friendly paleomagnetic data browser and analyzer. 2006. TravauxGeophysiques, XXVII, 20-21.
   Chadima, M., Jelinek, V. 2009. Anisoft 42: www.AGICO.com.
   Elmore R.D., Kelley J. Evans M., Lewchuk M.T., 2001. Remagnetisation and orogenic fluids: testing the hypothesis, Applications. Geophys. J. Int., 144, 568-576.
   Enkin R.J. A computer program package for analysis and presentation of palaeomagnetic data // Pacific Geoscience Centre, Geol. Survey Canada. Sidney. 1994. 16 p.
   Enkin R.J. The direction - correction tilt test: an all-purpose tilt/fold test for paleomagnetic studies / Earth Planet. Sci. Lett., 212 (2003)151-166.
   Eremenko N.M., Zhuravlev A.V., Iosifidi A.G., Popov V.V., Khramov A.N., Vevel Ya.A., Nickolaev A.I. Razrez verhnego devona – nizhnego karbonana r. Talota (Timano-Pechorskaja provincija) - rezul'taty litologicheskih, biostratigraficheskih i paleomagnitnyh issledovanij [Upper Devonian – Lower Carboniferous key sequence on the Talota river, Timan-Pechora province – results of lithologic, biostratigraphic and paleomagnetic research]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2009, vol. 4, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/45_2009.pdf
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. K istorii razvitija nadvigovyh struktur Paj-Hoja I Poljarnogo Urala: paleomagnitnye dannye po rannepermskim i rannetriasovym otlozhenijam [To the history of thrust structures of the Pai-Khoi and Polar Urals: paleomagnetic data for Early Permian and Early Triassic sediments]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2010, vol. 5, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/21_2010.pdf
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. Magnitostratigrafiya verkhnepermskikh otlozheniy yugo-zapadnogo sklona Pay-Khoya, razrez r. Khey-yaga: sledy global'nogo permo-triasovogo krizisa [Magnetostratigraphy of Upper Permian south-western slope of the Pai-Khoi, section of Hey Yaga River: signs of the global Permo-Triassic crisis]. Fizika Zemli, 2009, no. 1, p. 5-15.
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. O gertsinskikh deformatsiyakh na Pripolyarnom Urale [Hercynian deformation in the Polar Urals]. Fizika zemli, 1995, no. 11, p. 48-54.
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. Paleomagnetizm paleozoyskikh otlozheniy razrezov r. Kozhim: K probleme palinspasticheskikh rekonstruktsiy Pripolyarnogo Urala i Pay-Khoya [Paleomagnetism of Paleozoic deposits of the section of Kozhim river: the problem of palinspastic reconstructions of the Polar Urals and Pai-Khoi]. Fizika Zemli, 2013, no. 1, p. 67–80.
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. Paleomagnetizm permi i triasa Pay-Khoya i Polyarnogo Urala: k probleme gorizontal'nykh deformatsiy. Paleomagnetizm osadochnykh basseynov Severnoy Evrazii [Paleomagnetism of the Permian and Triassic Pai-Khoi and the Polar Urals: the problem of horizontal deformations. Paleomagnetism of sedimentary basins of Northern Eurasia]. Editor A.N. Khramov, 2007, p. 65-69.
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. Paleomagnetizm verkhnekamennougol'nykh i rannepermskikh otlozheniy Vostochno-Evropeyskoy plity: klyuchevoy paleomagnitnyy polyus i kinematika kollizii s Uralom [Paleomagnetism of Upper Carboniferous and Early Permian deposits of the East European plate: a key paleomagnetic pole and kinematics of collision with the Urals]. Fizika Zemli, 2002, no. 5, p. 42-56.
   Iosifidi A.G., Khramov A.N., Trapeznikova G.V., Pukhonto S.K. Paleomagnetizm rannepermskikh otlozheniy Pechorskoy plity: otsenka gorizontal'nykh povorotov struktur [Paleomagnetism of Early Permian sediments of the Pechora plate: evaluation of horizontal rotations of structures]. Fizika Zemli, 2005, no. 2, p. 52-65.
   Khramov A.N., Oknova N.S. Puti issledovanija paleomagnitnyh zapisej s cel'ju reshenija problem neftjanoj geologii (na primere Timano-Pechorskoj provincii) [Ways of paleomagnetic records research for petroleum geology problems solution (Timan-Pechora province)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2007, vol. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/036.pdf
   Kirschvink J.L. The least-squares line and plane and the analysis of paleomagnetic data Geophys. J. Astronom. Soc. 1980. v. 62. p. 699-718.
   Komissarova R.A. Issledovanie drevney namagnichennosti nekotorykh osadochnykh porod Yuzhnogo Urala v svyazi s problemoy metakhronnogo peremagnichivaniya [The study of ancient magnetization of some sedimentary rocks of the Southern Urals in connection with the problem of metachronous magnetization reversal]. Dissertation for the degree of PhD in physical and mathematical sciences. - Moscow: IFZ, 1970, 140 p.
   McCabe C., Van der Voo R., Peacor D.R., Scotese C.R., Freeman R., 1983. Diagenetic magnetic carriers a remanence in some Palaeozoic sedimentary carbonates. Geology. 11, 221-223.
   McElhinny M.W. and Lock J. IAGA palaeomagnetic databases with Access, Surv. Geophys., 1996. 17, 575-591.
   Meere P.A., Banks D.A., 1997. Upper crustal fluid migration; an example from the variscides of SW Ireland. J. Geol. Soc. London, 154, pt 6, 975.
   Paleomagnetizm paleozoya [Paleozoic paleomagnetism]. Khramov A.N., Goncharov G.I., Komissarova R.A. et al. Leningrad: VNIGRI, 1974, vol. 335, 238 p.
   Paleomagnitologiya [Paleomagnetology]. Khramov A.N., Goncharov G.I., Komissarova R.A. et al. - Leningrad: Nedra, 1982, 312 p.
   Pisarevsky S.A. New edition of the global palaeomagnetic database. EOS Transactions. 2005. V. 66. P. 170.
   PopovV.V., 2007, 2008: http://paleomag.ifz.ru/soft.html
   Rzhevskiy Yu.S. Palinspasticheskaya skhema Tadzhikskoy depressii po paleomagnitnym dannym [Palinspastic sketch of Tajik depression on the basis of paleomagnetic data]. Dokl. ANTadzhSSR, 1977, vol. 20, no. 2, p. 42-44.
   Savel'ev A.A., Didenko A.N., Kurenkov S.A., Lubnina N.V. Paleomagnetizm ofiolitov Voykaro-Syn'inskogo massiva (Polyarnyy Ural) [Paleomagnetism of ophiolite Voikar-Syninsk massif (Polar Urals)]. Paleomagnetizm i magnetizm gornykh porod. Tezisy dokladov. Borok, 3-9 iyunya 1996 g., editor A.N. Didenko. Moscow: OIFZRAN, 1996, p. 77-79.
   Tektonicheskaya istoriya polyarnogo Urala [Tectonic history of the Polar Urals]. Editor N.V. Koronovskiy. - Tr. GINRAN; vol. 531, Moscow: Nauka, 2001, 191 p.
   Turner P., Rodgers J. Chemical remagnetization events during the diagenesis of red beds – applications to magnetostratigraphydiagenesis and palaeofluid migration. Earth Science Project, 2002, 5 pp.
   Watson G.S. and Enkin R.J. The fold test in palaeomagnetism as a parametr estimation problem / Geophys. Res. Lett., 1993, 20, 2135-2138
   Zhuravlev A.V., Vevel’ Ya.A., Iosifidi A.G., Tomsha V.A., Chermnykh V.A. Razrez verhnego devona – nizhnego karbona na myse Kostjanom ostrova Vajgach [Upper Devonian – Lower Carboniferous succession, Kostyanoy Cape, Vaygach Island]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2011, vol. 6, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/6_2011.pdf
   Zijderveld J.D.A. A.C. Demagnetization of rocks analysis of results. In: Methods in Palaeomagnetism, Ed. Collinson D.W., Amsterdam, Elsevier. 1967. P.254-286.Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 57_2012 submitted on 09/25/2012 displayed on website on 11/12/2012
17 p.
pdf  Palaeomagnetism of sedimentary rocks of the South Uralian Asha series: new data
Collection of rock samples from the Kuk-Karauk and Basa Formations of the Upper Vendian Asha series on the Basu River, Zilim River and Kuk-Karauk Stream have been studied. Multicomponent structures of the studied rocks magnetization have been identified. Component ages have been estimated by comparison with the data for the East-European plate. The results allow us to trace and to date the main stages of the tectonic history of the belt placed along the western side of the Main Uralian thrust.

Key words: palaeomagnetism, tectonics, Vendian, Southern Ural.
article citation Iosifidi A.G., Mikhaylova V.A., Sal’naya N.V., Khramov A.N. Paleomagnetizm osadochnykh porod ashinskoy serii zapadnogo sklona Yuzhnogo Urala: novye dannye [Palaeomagnetism of sedimentary rocks of the South Uralian Asha series: new data]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/57_2012.pdf
References

   Bekker Yu.R. Otkrytie ediakarskoy bioty v krovle venda Yuzhnogo Urala [Discovery of the Ediacaran biota in the top Vendian of South Urals]. Regional'naya geologiya i metallogeniya, 1996, no. 5b, p. 111-131.
   Chadima M., Hrouda F. Remasoft 3.0 a user-friendly paleomagnetic data browser and analyzer. Travaux Geophysiques, 2006, vol. XXVII, p. 20-21.
   Chadima M., Jelinek V. Anisoft 42, 2009, available at: www.agico.com.
   Danukalov N.F., Komissarova R.A., Mikhaylov P.N. Paleomagnetizm rifeya i venda Yuzhnogo Urala [Paleomagnetism of the Riphean and Vendian of the Southern Urals]. Stratotip rifeya. Paleontologiya. Paleomagnetizm. Moscow: Nauka, 1982, p. 121-161.
   Didenko A.N., Kurenkov S.A., Ruzhentsev S.V., Simonov V.A., Lubnina N.V., Kuznetsov N.B., Aristov V.A., Borisenok D.V. Tektonicheskaya istoriya Polyarnogo Urala [Tectonic history of the Polar Urals]. Trudy GINRAN. Moscow: Nauka, 2001, vol. 531, p. 191.
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. K istorii razvitiya nadvigovykh struktur Pay-Khoya i Polyarnogo Urala: paleomagnitnye dannye po rannepermskim i rannetriasovym otlozheniyam [On the history of development of thrust structures of Pay-Khoy and the Polar Urals: paleomagnetic data on the Early Permian and Early Triassic sediments]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2010, vol. 5, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/21_2010.pdf.
   Iosifidi A.G., Khramov A.N., Bachtadse V. Multicomponent magnetization of the Vendian sedimentary sequences of Podolia, Ukraine. Russian journal of Earth Sciences, 2005, vol. 7(2), p. 1-29.
   Enkin R.J. A computer program package for analysis and presentation of palaeomagnetic data. Pacific Geoscience Centre, Geol. Survey Canada. Sidney, 1994, 16 p.
   Enkin R.J. The direction - correction tilt test: an all-purpose tilt/fold test for paleomagnetic studies. Earth and Planetary Science Letters, 2003, vol. 212, p. 151-166.
   Fisher R.A. Dispersion on a sphere. Proceedings Royal Society London, Ser. A, 1953, no. 217, p. 295-305.
   Glasmacher U.A., Wagner G.A., Puchkov V.N. Thermotectonic evolution of the western fold – and – thrust belt, southern Urals, Russia, as revealed by apatite fission track data. Tectonophysics, 2002, vol. 354, issue 1-2, p. 25-48.
   Golovanova I.V., Danukalov K. N., Kozlov V.I., Puchkov V.N., Pavlov V.E., Galle I., Levashova N.M., Sirota G.S., Khayrullin R.R., Bazhenov M.L. Paleomagnetizm verkhnevendskoy basinskoy svity bashkirskogo megasinklinoriya: rezul'taty povtornogo issledovaniya [Paleomagnetism of the Upper Vendian Basinski suite, Bashkirian mega synclinorium: results of re-examination]. Fizika Zemli, 2011, no. 7, p. 67-79.
   Komissarova R.A. Paleomagnitnoy izuchenie ashinskoy svity zapadnogo sklona Yuzhnogo Urala [Paleomagnetic study of the Asha series of the west of the Southern Urals]. Paleomagnitnye stratigraficheskie issledovaniya. Trudy VNIGRI, 1963, vol. 204, p. 69-82.
   Komissarova R.A. Vozrast ashinskoy serii po paleomagnitnym dannym [Age of Asha series on paleomagnetic data]. Paleomagnetizm. Trudy VNIGRI, 1967, vol. 256, p.126-131.
   Komissarova R.A., Mikhaylov P.N. Paleomagnetizm osadochnykh tolshch rifeya i venda zapadnogo sklona Yuzhnogo Urala [Paleomagnetism of sedimentary rocks of Riphean and Vendian of the western slope of the Southern Urals]. Paleomagnetizm i voprosy paleogeografii. Trudy VNIGRI, 1981, p. 35-45
   Kirschvink J.L. The least-squares line and plane and the analysis of paleomagnetic data. Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, 1980, vol. 62, p. 699-718.
   Komissarova R.A., Iosifidi A.G. Vendian sedimentary rocks of South Urals (Basinskaya Formation): palaeomagnetic data. Book of Abstracts of International Conference of Problems of Geocosmos (St. Petersburg, Russia), 2000, p. 76-77.
   McCausland Ph.J.A., Vander Voo R., Hall Ch.M. Circum-lapetus palaeogeography of the Precambrian-Cambrian transition with a new paleomagnetic constraint from Laurentia. Precambrian Research, 2007, vol. 156, p. 125-152.
   McFadden P.L., McElhinny M.W. Classification of reversal test in palaeomagnetism. Geophysical Journal International, 1990, vol. 103, p. 725-729.
   Pisarevsky S.A., Komissarova R.A., Khramov. A.N. A multicomponent magnetization of the Vendian red sediments from Southern Urals and the palaeoposition of the Baltica. Aarhus Geoscience, 1999, vol. 8, p. 95-98.
   Popov V., Iosifidi A., Khramov A., Tait J., Bachtadze V. Paleomagnetism of Upper Vendian sediments from the Winter Coast, White Sea region, Russia: implications for the palaeogeography of the Baltica during Neoproterozoic times. Journal of Geophysical Research, 2002, vol. 107, B11, p. 2315, doi 10.1029/2001 jb001607.
   Popov V., Khramov A., Bachtadze V. Paleomagnetism, magnetostratigraphy and petromagnetism of Upper Vendian sedimentary rocks in the sections of the Verhotina Hole, Winter coast of White Sea, Russia. Russian Journal of Earth Sciences, 2005, vol. 7(2), p. 1-29.
   Puchkov V.N. Paleogeodinamika Yuzhnogo i Srednego Urala [Paleogeodynamics of the Southern and Middle Urals]. Ufa: GILEM, 2000, 146 p.
   Svyazhina I.A., Puchkov V.N., Ivanov K.S., Petrov G.A. Paleomagnetizm ordovika Urala [Paleomagnetism of the Ordovician of the Urals]. Ekaterinburg: UrOAN, 2003, p. 133.
   Sokolov B.S. Paleontologiya dokembriya i akrokhrony biosfernoy evolyutsii (k teorii rasshiryayushcheysya biosfery) [Paleontology of the Precambrian and acrochrones of biosphere evolution (on the theory of expanding biosphere)]. Stratigrafiya. Geologicheskaya korrelyatsiya, 2011, vol. 20, no. 2, p. 3-12.
   Torsvik T.H., Rehnstrom E.F. Cambrian palaeomagnetic data for Baltica: implications for true polar wander and Cambrian palaeogeography. Journal of the Geological Society, 2001, vol. 158, p. 321-329.
   Torsvik T.N., Cocks J.R.M. Norway in space and time. A Centennial cavalcade. Norwegian Journal of geology, 2005, vol. 85, p. 73-86.
   Vendskaya sistema. Istoriko-geologicheskoe i paleontologicheskoe obosnovanie. Stratigrafiya i geologicheskie protsessy [Vendian system. Historical, geological and paleontological substantiation. Stratigraphy and geological processes]. Editor B.S. Sokolov. Moscow: Nauka, 1985, vol. 2, 182 p.
   Willner A.F., Sindern S., Metzger R., Ermolaeva T., Kramm U., Puchkov V., Kronz A. Typology and single grain U/Pb ages of detrital zircons from Proterozoic sandstones in the SW Urals (Russia): early time markers at the eastern margin of the Baltica. Precambrian Research, 2003, vol. 124, p. 1-20.
   Zijderveld J.D. Demagnetization of rocks: analysis of results. Methods in Palaeomagnetism. Amsterdam: Elsevier, 1967, p. 254-286.Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 6_2011 submitted on 02/08/2011 displayed on website on 02/22/2011
31 p.
pdf  Upper Devonian - Lower Carboniferous succession, Kostyanoy Cape, Vaygach Island
Results of multidisciplinary study of the Upper Devonian – Lower Carboniferous succession of the NE of the Vaygach Island are described. T-R cycles, biostratigraphical units based on foraminifers and conodonts, and magnitostratigraphic zones have been identified in the section for a first time. Due to complete carbonate succession of the Middle Famennian – Upper Visean, the section is considered as a key one of the NW of the Pay-Khoy – Vaygach region and the east of Barents Sea shelf.
Key words: stratigraphy, Upper Devonian, Lower Carboniferous, Foraminifera, Conodonta, palaeomagnetism, Vaygach Island.
article citation Zhuravlev A.V., Vevel’ Ya.A., Iosifidi A.G., Tomsha V.A., Chermnykh V.A. Upper Devonian - Lower Carboniferous succession, Kostyanoy Cape, Vaygach Island // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2011. -V.6. - #1.- http://www.ngtp.ru/rub/2/6_2011.pdf
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 21_2010 submitted on 04/07/2010 displayed on website on 12/27/2010
18 p.
pdf  To the history of thrust structures of the Pai-Khoi and Polar Urals: paleomagnetic data for Early Permian and early triassic sediments
Collection of Early Permian rocks (P1gs, artinskian stage, section r. Yabtoyakha (Gusinaya), south-west of the Pai-Khoi have been studied. Analysis of the inferred new and published paleomagnetic data for the fortland structures of the Polar Urals and Pai-Khoi showed that horizontal orientation of paleomagnetic directions reflect the clockwise and counterclockwise rotations of the these structures consequently. Values of these rotation angles and total thrust amplitudes for the Pai-Khoi structures are estimated.

Key words: paleomagnetic directions, geodynamic, collision, thrust, Pai-Khoi.
article citation Iosifidi A.G., Khramov A.N. To the history of thrust structures of the Pai-Khoi and Polar Urals: paleomagnetic data for Early Permian and early triassic sediments // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2010. - V.5. - #2.- http://www.ngtp.ru/rub/4/21_2010.pdf
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 45_2009 submitted on 12/10/2009 displayed on website on 12/14/2009
20 p.
pdf Upper Devonian - Lower Carboniferous key sequence on the Talota river, Timan-Pechora province - results of lithologic, biostratigraphic and paleomagnetic researches
The results of complex studying the Upper Devonian - Lower Carboniferous key sequence on the Talota river (north of the Vashutkino-Talota zone of overthrusts, Timan-Pechora province) are presented. The tectonic twinning of the sequence on the zone of overthrusts is proved by biostratigraphy data. The parautochthonous and allochthonous parts of the sequence are dated by foraminifera and conodonts. The first part contains Early Famenian-Late Visean deposits, the second part - Late Famenian-Serpukhovsk deposits. Breaks in sedimentations are established in the Lower Tournaisian and Lower Visean. The presence of an ancient secondary prefolded component of magnetization, confined to the definite parts of the sequence and caused by tectonic and hypergene processes, is established. The direction of this magnetization allowed reconstructing the prefolded (Middle Paleozoic) position of the allochthone and parautochthone.
Key words: Upper Devonian, Lower Carboniferous, key sequence, Timan-Pechora province, stratigraphy, paleomagnetology, tectonics.

Sequence description by Eremenko N.M. and Zhuravlev A.V. is provided in the Annex 1.
article citation Eremenko N.M., Zhuravlev A.V., Iosifidi A.G., Popov V.V., Khramov A.N., Vevel Ya.A., Nickolaev A.I. Upper Devonian - Lower Carboniferous key sequence on the Talota river, Timan-Pechora province - results of lithologic, biostratigraphic and paleomagnetic researches // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. - 2009. - V.4. - #4.- http://www.ngtp.ru/rub/2/45_2009.pdf
Eremenko N.M., Zhuravlev A.V., Iosifidi A.G., Popov V.V., Khramov A.N., Vevel Ya.A., Nickolaev A.I. Upper Devonian - Lower Carboniferous key sequence on the Talota river, Timan-Pechora province - results of lithologic, biostratigraphic and paleomagnetic researches // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. - 2009. - V.4. - #4.- http://www.ngtp.ru/rub/2/45prilojenie_2009.pdf