Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 3_2015 submitted on 10/15/2014 displayed on website on 01/19/2015
14 p.
pdf  Influence of temperature anomalies in the basement weathering crust on the Matrosov oil field (South-Tatar Arch) Devonian biomarkers
On the basis of geochemical indicators of Devonian oil Matrosov field (South-Tatar Arch) has been demonstrated the possibility of changing the ratio of higher biomarkers - terpanes (C2718? trisnorgopan and C2717? trisnorgopan) and steranes (?C29 diasterany and ?C29 regular steranes) under the influence of the "anomalous" thermalgradient zones of the weathering crust basement. This fact is evident in the growth of content in oils thermally stable hydrocarbons that promotes the separation of the devonian oil, characterized by a single source of marine origin, but occurring at different levels of the weathering crust basement into two groups.

Keywords: oil, bitumens, biomarkers, Devonian, zone temperature anomalies, basement, Matrosov oil field, South-Tatar Arch.
article citation Kosachev I.P., Kayukova G.P., Romanov G.V. Vliyanie temperaturnykh anomaliy kory vyvetrivaniya fundamenta na sostav biomarkerov v devonskikh porodakh Matrosovskogo mestorozhdeniya Yuzhno-Tatarskogo svoda [Influence of temperature anomalies in the basement weathering crust on the Matrosov oil field (South-Tatar Arch) Devonian biomarkers]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/3_2015.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/3_2015
References

   Kaykova G.P., Romanov G.V., Luk`yanova R.G., Sharipova N.S. Organicheskya geochimia osadochnoy tolchy i fundamenta territorii Tatarstana [Organic geochemistry of sedimentary strata and basement in Tatarstan]. Moskow: GEOS, 2009, 487 p.
   Khristovorova N.N., Khristovorov A.V., Bergman M.A. Analis geotermicheskikh kart I perspektivy neftegasonosnosti glubinnykh otlozheniy (na primere Respubliki Tatarsan) [Analysis of geothermal maps and petroleum potential of the underlying sediments (on the example of the Republic of Tatarstan)]. Georesources, 2008, №3(26), p. 10-12.
   Khristovorova N.N., Khristovorov A.V., Mukhametvaleev I.M. Teplovoy rezhim i ozenka perspektiv neftegasonosnosti glubinnykh otlozheniy Bavlinskogo regiona [Thermal regime and evaluation of petroleum potential of deep sediment Bavly region]. Georesources, 2006, №3(20), p. 37.
   Larochkina I.A., Gatiatullin N.S., Suchova V.A., Anan`ev V.V. Devonskie grabenoobrasnye progiby Tatarstana [Devonian Graben-like depressions of Tatarstan]. Geologia, geophisyka i rasrabotka neftyanych mestorogdenii, 1993, № 10, p.14.
   Peters К.E., Walters C.C., Moldowan J.М. The Biomarker Guide: Biomarkers and isotopes in petroleum systems and Earth History. – Cambridge: University Press, 2005. – V.2. – 1155 р.
   Predtechenskaya E.A., Fomichev A.S. Vlijanie rasrivnykh narusheniy na temperaturniy regim i katagenicheskie preobrasovaniya mezozoyskich otlogeniy Zapadno-Sibirskoy plity [Effect of faults on the temperature regime and catagenetic transformation Mesozoic sedimens of the West Siberian Plate]. Neftegasovaa geologia. Teoria i praktika, 2011, 6, № 1, htpp://www.ngtp.ru/rub/4/2_2011.pdf
   Sergienko S.I. Anomalii teplovogo potoka v neftegasonosnykh stpukturach [Anomalies of heat flow in oil and gas structures]. Izv.AN USSR. Ser.geol. №2, 1998, p. 115-124.
   Sharipova N.S., Smelkov V.M., Kaykova G.P., Minnegalieva A.M., Dakhnova M.V., Zhiglova T.P. Osobennosty generacii i akkumulyacii uglevodorodov v zonakh razlomov (na primere Altuno-Shunakskogo progiba) [Features of generation and accumulation of hydrocarbons in fracture zones (for example, Altuna- Shunakskogo deflection)]. Georesources, 2006, № 1(18), p. 9-12.