Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 10_2017 submitted on 03/01/2017 displayed on website on 03/21/2017
20 p.
pdf  Study of petroleum source formations as a basis of oil and gas formation concept: ontological, philogenetical and ontogenetical aspects
Ontological, phylogenetical and ontogenetical aspects of petroleum source formations’ are analyzed. Petroleum source formation represents a space where petroleum formation processes take place. From a hierarchical point of view, petroleum source formation is an object of the matter organization of formational level. Petroleum source rock and organic matter are objects of lower hierarchical levels, which are included in petroleum formations as elements. Petroleum potential of the basin is determined by the quantity of petroleum formations of organic matter. Petroleum formations in the Late Proterozoic-Phanerozoic history of the Earth have undergone a certain evolution, connected primarily with the evolution of biocenoses. Nevertheless, the algal-plankton of various systematic groups remained the dominant of organic matter petroleum source formations. The ontogeny of petroleum source formations passed through all stages of lithogenesis. The generation and primary migration of hydrocarbons occurs in the catagenesis stage. The productivity of formations and the ratio of liquid and gases hydrocarbons are determined by the facial-genetic type of organic matter, which in turn determines the quantitative characteristics of petroleum potential of the regions.

Keywords: petroleum source formation, petroleum formation concept, organic matter, generation and migration of hydrocarbons, productivity of source formations.
article citation Bazhenova T.K. Uchenie o neftegazomaterinskikh svitakh kak osnova teorii neftegazoobrazovaniya (ontologicheskiy, filogeneticheskiy i ontogeneticheskiy aspekty) [Study of petroleum source formations as a basis of oil and gas formation concept: ontological, philogenetical and ontogenetical aspects]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/10_2017.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/10_2017
References
   Bazhenova T.K. Balans transformatsii organicheskogo veshchestva v katageneze i neftegazoobrazovanie [Balance of organic matter transformation during katagenesis and oil and gas formation]. Novye idei, teoreticheskie obobshcheniya i metodicheskie resheniya v neftyanoy geologii. St. Petersburg: Nedra, 2004, p. 48-58.
   Bazhenova T.K. Evolyutsiya neftegazoobrazovaniya v istorii Zemli i prognoz neftegazonosnosti osadochnykh basseynov [Evolution of oil and gas formation in the history of the Earth and forecast of oil and gas potential of sedimentary basins]. Geologiya i geofizika, 2009, vol. 50, p. 412-424.
   Bazhenova T.K. Geneticheskie aspekty razdel'nogo prognoza nefte- i gazonosnosti basseynov drevnikh platform [Genetical aspects of the separate forecast of oil and gas potential of ancient platforms basins]. Teoriya i praktika neftegeologicheskogo prognoza. St. Petersburg: VNIGRI, 2008, p. 123-151.
   Bazhenova T.K., Shimanskiy V.K. Osnovnye zakonomernosti organicheskoy geokhimii i razmeshchenie resursov nefti i gaza [Basic regularities of organic geochemistry and distribution of oil and gas resources]. Neftegazogeologicheskie issledovaniya i voprosy ratsional'nogo osvoeniya uglevodorodnogo potentsiala Rossii. St. Petersburg: VNIGRI, 2009, p. 351-363.
   Bubnov S.N. Osnovnye problemy geologii [The main problems of geology]. Moscow: MGU, 1960, 233 p.
   Dragunov V.I. Ontologicheskie aspekty geologii [Ontological aspects of geology]. Problemy razvitiya sovetskoy geologii. Leningrad: VSEGEI, 1971, p. 85-101.
   Filiptsov Yu.A., Mel'nikov N.V., Efimov A.S., Vil'chak V.I., Goryunov N.A., Evgrafov A.A., Smirnov E.V., Shcherbakov V.A., Kultyshev V.Yu. Nizhnee-kembriyskiy rifogennyy bar'er na severe Sibirskoy platformy prognoziruemaya krupnaya zona neftegazonakopleniya i ob"ekt pervoocherednykh neftegazopoiskovykh rabot [The Lower Cambrian reef barrier in the North of the Siberian Platform as projected large oil and gas accumulation zone and the object of priority oil and gas exploration]. Geologiya i mineral'no-syr'evye resursy Sibiri, 2014, no. 2, p. 25-35
   Pogrebitskiy Yu.E. Paleotektonicheskiy analiz Taymyrskoy skladchatoy sistemy [Paleotectonic analysis of the Taimyr folded system]. Leningrad: Nedra, 1971, 248 p.
   Shimanskiy V.K., Bazhenova T.K., Vasil'eva V.F., Greben' A.E., Neruchev S.G., Shapiro A.I., Klimova L.I., Kunaeva N.T. Voprosy evolyutsii iskhodnogo organicheskogo veshchestva neftegazomaterinskikh formatsiy i ego proizvodnykh v istorii Zemli [Evolutional questions of the initial organic matter of oil and gas source formations and its derivatives in the history of the Earth]. St. Petersburg: Nedra, 2004, p. 59-75.