Petroleum potential and development
Section editor – PhD in geology and mineralogy Zharkov A.M.
Article # 19_2019 submitted on 06/14/2019 displayed on website on 06/27/2019
29 p.
pdf Potential of petroleum bearing structures of the Pre-Yenisei sedimentary basin (southeast of Western Siberia)
The article is devoted to the study of hydrocarbon potential of the Upper Neoproterozoic-Cambrian sections of the Pre-Yenisei sedimentary basin, one of the poorly studied objects of the pre-Jurassic basement in the east of the West Siberian Plate. Using new data of regional seismic prospecting and drilling of parametric wells, paleogeographic reconstructions and lithofacies analysis of potential reservoirs of this basin were carried out, and their zoning was performed. A comparative analysis of potential petroleum bearing structures indicates their similarity with those belonging to Suringdakon arch of the petroleum South Tungus area. Tectonic factors, historical conditions of generation and preservation of potential hydrocarbon accumulation are considered. The results are important for the future regional assessment of the prospects for the region’s oil and gas potential and can be used for practical purposes to prepare subsoil use programs and develop a strategy for the development of hydrocarbon resources in the region.

Keywords: petroleum bearing structure, Upper Proterozoic-Cambrian section, paleogeographic reconstructions, petroleum potential, Pre-Yenisei sedimentary basin, Western Siberia.
article citation Filippov Yu.F., Saraev S.V. Potentsial'no neftegazonosnye kompleksy Pred"eniseyskogo osadochnogo basseyna na yugo-vostoke Zapadnoy Sibiri [Potential of petroleum bearing structures of the Pre-Yenisei sedimentary basin (southeast of Western Siberia)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/19_2019.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/19_2019
References
   Bazhenova T.K., Dakhnova M.V., Mozhegova S.V. Verkhniy proterozoy Sibirskoy platformy – osnovnoy istochnik neftegazonosnosti ee domezozoyskogo megabasseyna[Upper Proterozoic formations of Siberian platform – main source of oil and gas of Pre-Mesozoic megabasin]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2011, vol. 6, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/17_2011.pdf
   Filippov Yu.F. Perspektivy neftegazonosnosti Pred"eniseyskogo osadochnogo basseyna [Oil and gas prospects of the Pre-Yenisei sedimentary basin]. Geologiya nefti i gaza, 2016, no. 6, pp. 35-45.
   Filippov Yu.F. Pred"eniseyskiy osadochnyy basseyn: seysmogeologicheskaya model' i geodinamicheskaya evolyutsiya [Pre-Yenisei sedimentary basin: seismic-geological model and geodynamic evolution]. Geologiya i geofizika, 2017, vol. 58, no. 3-4, pp. 455-471.
   Filippov Yu.F., Saraev S.V., Korovnikov I.V. Stratigrafiya i korrelyatsiya kembriyskikh otlozheniy Pred"eniseyskogo osadochnogo basseyna Zapadnoy Sibiri [The Cambrian section of the Cis-Yenisei basin (West Siberia): stratigraphy and correlation].    Geologiya i geofizika, 2014, vol.55, no. 5-6, pp. 891-905.
   Filiptsov Yu.A. Geologicheskoe stroenie rifeyskikh progibov zapadnoy chasti Sibirskoy platformy [Geological structure of the Riphean troughs of the western part of the Siberian platform]. Geologiya i mineral'no-syr'evye resursy Sibirskoy platformy, 2011, no. 4 (8), pp. 30-47.
   Filiptsov Yu.A. Neftegazonosnost' verkhnego proterozoya zapadnoy chasti Sibirskoy platformy [Oil and gas potential of the Upper Proterozoic of the western part of the Siberian platform]. Dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni doktora geologo-mineralogicheskikh nauk. Krasnoyarsk, 2015, 449 p.
Geologiya nefti i gaza Sibirskoy platformy [Geology of oil and gas of the Siberian platform]. Editors A.E. Kontorovich, V.S. Surkov, A.A. Trofimuk. Moscow: Nedra, 1981, 552 p.
   Grazhdankin D.V., Kontorovich A.E., V.A. Kontorovich, Saraev S.V., Filippov Yu.F., Efimov A.S., Karlova G.A., Kochnev B.B., Nagovitsin K.E., Terleev A.A., Fedyanin G.O. Vend Pred"eniseyskogo osadochnogo basseyna (yugo-vostok Zapadnoy Sibiri) [Vendian of the Fore-Yenisei sedimentary basin (southeastern West Siberia)]. Geologiya i geofizika, 2015, vol. 56 (4), pp. 718-734.
   Kontorovich A.E., Kontorovich V.A., Filippov Yu.F., Belyaev S.Yu., Burshteyn L.M., Val'chak V.I., Evgrafov A.A., Efimov A.S., Kashtanov V.A., Kontorovich A.A., Petrov V.N., Khomenko A.V. Pred"eniseyskaya neftegazonosnaya provintsiya - novyy perspektivnyy ob"ekt poiskov nefti i gaza v Sibiri [The Fore-Yenisei petroleum province as a new prospect of oil and gas exploration in Siberia]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2006, no. 5-6, pp. 9-23.
   Kontorovich A.E., Kostyreva E.A., Saraev S.V., Melenevskiy V.N., Fomin A.N. Geokhimiya organicheskogo veshchestva kembriya Pred"eniseyskoy subprovintsii Sibiri (po rezul'tatam bureniya skvazhin Vostok-1 i Vostok-3) [Geochemistry of Cambrian Organic Substance of the Pre-Yenisei Sub-Province of Siberia (based on drilling of Vostok-1 and Vostok-3 wells)]. Geologiya i geofizika, 2011a, vol. 52, no. 6, pp. 737-750.
   Kontorovich A.E., Kostyreva E.A., Saraev S.V., Melenevskiy V.N., Fomin A.N. Litologiya i organicheskaya geokhimiya venda Pred"eniseyskoy subprovintsii (po rezul'tatam bureniya skv. Vostok-3) [Lithology and organic geochemistry of the Vendian of the Pre-Yenisei subprovince (according to the results of well drilling Vostok-3)]. Geologiya i geofizika, 2011b, vol. 52, no. 9, pp. 1213-1221.
   Mel'nikov N.V. Vend-kembriyskiy solerodnyy basseyn Sibirskoy platformy [Vendian-Cambrian salt pool of the Siberian platform]. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 2009, 148 p.
Mel'nikov N.V., Isaev A.V., Smirnov E.V., Naumova E.G., Dontsov M.V., Medyukhina L.V., Maslennikov M.A. Fatsial'noe rayonirovanie nizhnego-srednego kembriya mezhdurech'ya Podkamennoy i Nizhney Tungusok [Facial zoning of the lower-middle Cambrian between the Podkamennaya and Lower Tungusok rivers]. Geologiya i mineral'no-syr'evye resursy Sibiri, 2014, no. 3(19), pp. 3-17.
   Saraev S.V. Litologo-fatsial'naya kharakteristika usol'skoy svity (nizhniy kembriy) i ee vozrastnykh analogov Pred"eniseyskogo osadochnogo basseyna Zapadnoy Sibiri) [Litologic and facial characteristics of the Lower Cambrian Usol Formation and its age analogs in the Cis-Yenisei sedimentary basin, West Siberia)]. Geologiya i geofizika, 2015, vol. 56, no. 6, pp. 1173-1188.
   Saraev S.V., Filippov Yu.F., Baturina T.P. Paleogeografiya Pred"eniseyskogo osadochnogo basseyna v vende i kembrii [Paleogeography of the Pre-Yenisei sedimentary basin in the Vendian and Cambrian]. Osadochnye basseyny, sedimentatsionnye i postsedimentatsionnye protsessy v geologicheskoy istorii: materialy VI Vserossiyskogo litologicheskogo soveshchaniya (Novosibirsk, 28-31 Oct 2013). Novosibirsk: INGG SO RAN, 2013, vol. III, pp. 73-76.
   Stratigrafiya neftegazonosnykh basseynov Sibiri. Kembriy Sibirskoy platformy [Stratigraphy of Siberian oil and gas basins. Cambrian of the Siberian platform]. Editor Yu.Ya. Shabanov. Novosibirsk: INGG SO RAN, 2016, vol. 1, 497 p.