Shebolkin D.N.

drk80@mail.ru

Graduated from Syktyvkar State University (2002), specialization "regional geology".
Junior researcher of Institute of Geology, Komi Science Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences.
Area of scientific interest: the study of the Silurian deposits of the Subpolar Urals and Chernyshev Ridge (lithology, geochemistry).
Author of 49 publications.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 20_2018 submitted on 05/04/2018 displayed on website on 06/25/2018
22 p.
pdf  Lithogenetic systematization and formation conditions of the Wenlockian sequences belonging to the Subpolar Urals and the Chernyshev Ridge
The results of lithogenetic research of Wenlockian rocks of the Subpolar Urals and the southern part of the Chernyshev Ridge are presented. The lithotypes of the Wenlockian carbonate and carbonate-terrigenous rocks are divided into genetic groups according to the processes of their formation. During the Wenlockian the sedimentation basin was characterized by frequent fluctuations of sea level, facies, and by tectonic instability. We present paleogeographic profiles for early-, middle- and late Wenlockian time.

Keywords: carbonate rocks, lithotype, genetic types, Wenlockian, Subpolar Urals, Chenyshev Ridge, Timan-Northen Ural region.
article citation Shebolkin D.N. Litogeneticheskaya tipizatsiya i usloviya obrazovaniya venlokskikh otlozheniy Pripolyarnogo Urala i gryady Chernysheva [Lithogenetic systematization and formation conditions of the Wenlockian sequences belonging to the Subpolar Urals and the Chernyshev Ridge]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/20_2018.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/20_2018
References
   Antoshkina A. Late Ordovician–Early Silurian facies development and environmental changes in the Subpolar Urals. Lethaia. 2008. V. 41. Р. 163–171.
   Antoshkina A.I. Assotsiatsii ooidov i stromatolitov – stress dlya bentosnykh ekosistem [Association oooids and stromatolites – stress for benthic ecosystem]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Geologiya i razvedka, 2015, no.3, p. 19–25.
   Antoshkina A.I. Geneticheskie tipy karbonatnykh psefitolitov nizhnego paleozoya severa Urala: II. tipy, modeli i osobennosti formirovaniya [Genetic types of the Low Paleozoic rudstones in the Northern Urals: II. types, models and formation specificity]. Litosfera, 2011, no. 3, p. 39-49.
   Antoshkina A.I. Rifoobrazovanie v paleozoe (na primere severa Urala i sopredel'nykh territoriy) [Reef formation in the Paleozoic (north of the Urals and adjacent areas)]. Ekaterinburg: UrO RAN, 2003, 303 p.
   Antoshkina A.I. Silurian sea-level and biotic events in the Timan-Northern Ural region: sedimentological aspects. Acta Palaeontologica Sinica, 2007, vol. 46, p. 23-27.
   Antoshkina A.I., Beznosova T.M. Novye dannye po stratigrafii venlokskikh otlozheniy Bol'shezemel'skoy tundry [New data on stratigraphy Wenlockian sequences of the Bolshezmelskaya tundra]. Bull. MOIP. Otdelenie geol. 1988, vol. 63, no. 6. p. 32–39.
   Antoshkina A.I., Beznosova T.M., Mannik P. Matukhin R.G., Menner V.V. Modzalevskaya T.L. Correlation of the Silurian sequence of the Timan - Northern Ural region with the Baltic sections and with the international standards // Pan-Artic Palaeozoic Tectonics, Evolution of Basins and Fauna: Ichthyolith Issue, Special Publication, 6 – Syktyvkar: Institute of Geology, Komi Science Centre, Uralian Division of RAS, 2000, p. 17–21.
   Beznosova T.M., Lukin V.Yu. Voyvyvskiy gorizont – novoe stratigraficheskoe podrazdelenie [The Vojvyv level – a new lithostratigraphic unit]. Geologiya i mineral'nye resursy Europeyskogo Severo-Vostoka Rossii: materialy XV Geologicheskogo s"ezda Respubliki Komi. Syktyvkar: IG Komi NC UrO RAN, 2009, vol. II, p. 15–18.
   Calner M. Silurian global events - at the tipping poind of climate change / Mass extinctions. Springer-Verlag. Berlin and Heidelberg, 2008, p. 21–58.
   Frolov V. T. Litologiya [Lithology]. Kn. 3, Moscow: MGU, 1995, 352 p.
   Kuznetsov V.G. Evolyutsiya karbonatonakopleniya v istorii Zemli [Evolution of carbonate accumulation in the Earth history]. Moscow: GEOS, 2003, 262 p.
   Litosfera Timano-Severoural'skogo regiona: geologicheskoe stroenie, veshchestvo, geodinamika [The lithosphere of the Timan-Northern Ural region: the geological structure, consistance, geodynamics]. Syktyvkar: Geoprint, 2008, 234 p.
   Litvinova T.V. Morfologicheskie osobennosti ul'tramikroobrazovaniy v stromatolitakh i interpretatsiya ikh proiskhozhdeniya [Morphological features of ultramicrobial formation in stromatolites and interpretation their origine]. Paleobotanicheskiy vremennik. Prilozhenie k zhurnalu «Lethaea rossica», 2015, no. 2, p. 178–182.
   Mannik P., Antoshkina A.I., Beznosova T.M. The Lland-overy-Wenlock boundary in the Russian Arctic. Proc. Estonian Acad. Sci. Geol. 2000, vol. 49, p. 104–111.
   Mannik P., Martma T. The Llandovery–Wenlock boundary in Subporal Urals. Pan-Artic Palaeozoic Tectonics, Evolution of Basins and Fauna: Ichthyolith Issue, Special Publication, 6 – Syktyvkar: Institute of Geology, Komi Science Centre, Uralian Division of RAS, 2000, p. 64–67.
   Paleozoyskoe osadkonakoplenie na vneshney zone shel'fa passivnoy okrainy severo-vostoka Evropeyskoy platformy [Paleozoic sedimentation on the outer shelf area of the passive margin of the north-eastern of the European platform]. Syktyvkar: Geoprint, 2011, 200 p.
   Pershina A.I. Siluriyskie i devonskie otlozheniya gryady Chernysheva [Silurian and Devonian sections of the Chernyshev Ridge]. Leningrad: AN SSSR, 1962, 122 p.
   Pershina A.I., Tsyganko V.S., Shcherbakov E.S., Borintseva N.A. Biostratigrafiya siluriyskikh i devonskikh otlozheniy Pechorskogo Urala [Biostratigraphy of the Silurian and Devonian sections of the Pechora Urals]. Leningrad: Nauka, 1971, 130 p.
   Prishchepa O.M., Bogatskiy V.I., Makarevich V.N., Chumakova O.V., Nikonov N.I., Kuranov A.V., Bogdanov M.M. Novye predstavleniya o tektonicheskom i neftegazogeologicheskom rayonirovanii Timano-Pechorskoy neftegazonosnoy provintsii [The Timan-Pechora oil-bearing province – new tectonical insight]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2011, vol. 6, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/40_2011.pdf
   Scotese C.R. Paleogeograhfic Atlas. Paleomap Project. Calgary, 2004. Map 74.
   Shebolkin D.N. Dzhintuyskaya svita venloka na r. Iz'yayu (gryada Chernysheva) [The Wenlokian Dzintuy Formation on the Iz'yau river (Chernyshev Ridge)]. Prirodnoe geologicheskoe nasledie evropeyskogo severa Rossii: materialy Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii. Syktyvkar, 2017, p. 97–100.
   Shebolkin D.N. Novye dannye po stratigrafii i litologii venlokskikh otlozheniy yuga gr. Chernysheva [New data on stratigraphy and lithology Wenlockian sections of the southern Chernyshev Ridge]. Paleozoy Rossii: regional'naya stratigrafiya, paleontologiya, geo- i biosobytiya: materialy III Vserossiyskogo soveshchaniya. Sankt-Peterburg, 2012, p. 269–271.
   Shebolkin D.N., Mannik P. Venlokskie otlozheniya yuzhnoy chasti gryady Chernysheva (Timano-Severoural'skiy region) [The Wenlockian sections in the southern part of the Chernyshev Ridge (Timan–Northern Ural region)]. Litosfera, 2014, no.1, p. 33–40.
   Sistematika i klassifikatsiya osadochnykh porod i ikh analogov [Systematics and classification of sedimentary rocks and their analogues]. St. Petersburg: Nedra, 1998, 352 p.
   Stratigraficheskie skhemy Urala (dokembriy, paleozoy) [Stratigraphic schemes of the Urals (Precambrian, Paleozoic)]. Ekaterinburg, 1993.
   Timonin N.I. Tektonika gryady Chernysheva [Tectonics of the Chernyshev Ridge]. Leningrad, 1975, 130 p.
   Yudin V.V. Orogenez severa Urala i Pay-Khoy [Orogenesis of the northern Urals and Pay-Khoy areas]. Ekaterinburg: «Nauka», 1994, 286 p.
   Zhemchugova V.A., Mel'nikov S.V., Danilov V.N. Nizhniy paleozoy Pechorskogo neftegazonosnogo basseyna (stroenie, usloviya obrazovaniya, neftegazonosnost') [Low Paleosoic Pechora petroleum basin (structure, formation conditions, oil and gas potential)]. Moscow, 2001, 110 p.