Tumashov I.V.

tumashoviv@gmail.comPost-graduate student of Novosibirsk state university, Russia.
Area of scientific interest: lithology, facial analysis.
Author of 12 publications.
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 1_2013
21 p.
pdf  The Vendian and Lower Cambrian carbonate deposits of the Pre-Yenisei petroleum subprovince – influence of post-sedimentation processes on the reservoir properties
The post-sedimentation transformations within the Vendian and Lower Cambrian section of the Pre-Yenisei petroleum subprovince are analyzed. The influence of post-sedimentation evolution on the voids genesis in carbonate reservoirs is presented. The dependence between the sediment of carbonate rocks characteristics and degree of their post-sedimentation modifications was revealed. The potential reservoirs and confining beds in the Vendian – Lower Cambrian section were determined.

Key words: Vendian, Cambrian, carbonate deposits, post-sedimentation transformations, Pre-Yenisei petroleum subprovince, Western Siberia.
article citation Tumashov I.V. Vliyanie postsedimentatsionnykh protsessov na formirovanie kollektorskikh svoystv vend-nizhnekembriyskikh karbonatnykh otlozheniy Pred"eniseyskoy neftegazonosnoy subprovintsii [The Vendian and Lower Cambrian carbonate deposits of the Pre-Yenisei petroleum subprovince – influence of post-sedimentation processes on the reservoir properties]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2013, vol. 8, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/1_2013.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/1_2013
References
   Bagrintseva K.I. Treshchinovatost' osadochnykh porod [Fracturing of sedimentary rocks]. Moscow: Nedra, 1982, 256 p.
   Elkin E.A, Krasnov V.I, Bakharev N.K., Belova E.V., Dubatolov V.N., Izokh N.G., Klets A.G., Kontorovich A.E., Peregoedov L.G., Sennikov N.V., Timokhina I.G., Khromykh V.G. Stratigrafiya neftegazonosnykh basseynov Sibiri. Paleozoy Zapadnoy Sibiri [Stratigraphy of oil and gas basins of Siberia. Palaeozoic of Western Siberia]. Novosibirsk: SO RAN, «GEO», 2001, 163 p.
   Filippov Yu.F., Kontorovich A.E., Kontorovich V.A., Korovnikov I.V., Saraev S.V. Novyy opornyy razrez kembriya Pred"eniseyskogo osadochnogo basseyna (po materialam bureniya parametricheskoy skvazhiny Vostok-4) [A new key section of the Cambrian Ore-Yenisei sedimentary basin (based on the data obtained from well Vostok-4)]. Fundament, struktury obramleniya Zapadno-Sibirskogo mezozoysko-kaynozoyskogo osadochnogo basseyna, ikh geodinamicheskaya evolyutsiya i problemy neftegazonosnosti [Basement, structures of the Mesozoic-Cenozoic Western Siberian sedimentary basin, their geodynamic evolution and oil and gas potential issues]. Proceedings of the All-Russian Scientific Conference with participation of foreign scientists (Tyumen'-Novosibirsk, 27-28 April 2010). Novosibirsk, 2010, p. 183-188.
   Kontorovich A.E., Varlamov A.I., Emeshev V.G., Efimov A.S., Klets A.G., Komarov A.V., Kontorovich V.A., Korovnikov I.V., Saraev S.V., Filippov Yu.F., Varaksina I.V., Glinskikh V.N., Luchinina V.A., Novozhilova N.V., Pegel' T.V., Sennikov N.V., Timokhin A.V. Novyy tip razreza kembriya v vostochnoy chasti Zapadno-Sibirskoy plity (po rezul'tatam bureniya parametricheskoy skvazhiny Vostok-1) [New type of the Сambrian section in the east of the Western Siberian plate (based on the data obtained from the well Vostok-1)]. Geologiya i geofizika, 2008, vol. 49, no. 11, p. 1119-1128.
   Kontorovich A.E., Varlamov A.I., Grazhdankin D.V., Karlova G.A., Klets A.G., Kontorovich V.A., Saraev S.V., Terleev A.A., Belyaev S.Yu., Varaksina I.V., Efimov A.S., Kochnev B.B., Nagovitsin K.E., Postnikov A.A., Filippov Yu.F. Razrez venda vostochnoy chasti Zapadno-Sibirskoy plity (po rezul'tatam bureniya parametricheskoy skvazhiny Vostok-3) [A section of the Vendian in the east of Western Siberian plate (based on the data obtained from the well Vostok-3)]. Geologiya i geofizika, 2008, vol. 49, no. 12, p. 1238-1247.
   Mar'enko Yu.I. Neftegazonosnost' karbonatnykh porod [Oil and gas potential of carbonate rocks]. Moscow: Nedra, 1978, 240 p.
   Obstanovki osadkonakopleniya i fatsii [Sedimentary environment and facies]. Vol. 2. Editor Kh. Reding. Moscow: Mir, 1990, 352 p.
   Tumashov I.V. Litologiya vend-nizhnekembriyskikh otlozheniy Pred"eniseyskoy neftegazonosnoy subprovintsii (po rezul'tatam bureniya parametricheskikh skvazhin Vostok-1,3,4) [Lithology of the Vendian – Lower Cambrian sediments of the Pre-Yenisei petroleum subprovince (based on the data obtained from wells Vostok-1, 3, 4)]. Trofimukovskie chteniya molodykh uchenykh – 2011 [Trofimuk reading of Young Scientists – 2011]: Proceedings of the All-Russian Youth Scientific Conference with participation of foreign scientists, dedicated to the 100th anniversary of academician A. Trofimuk. Novosibirsk: RITs NGU, 2011, p. 307-310.
   Wilson J. Karbonatnye fatsii v geologicheskoy istorii [Carbonate facies in geologic history]. Moscow: Nedra, 1980, 463 p.