Belonovskaya L.G.


Graduated from Moscow Oil Institute of I.M. Gubkin, specialization «geology and exploration of oil and gas fields» (1963).
Works with VNIGRI since 1956.
PhD in geology and mineralogy (1978).
Senior researcher (1983).
Key fields of scientific research: rocks fracturing study, distinguishing and evaluation of reservoir of complex type using geophysical techniques, study and search for fractured carbonate oil and gas reservoirs.
Author and coauthor of numerous publications, including monographs.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 35_2016 submitted on 09/02/2016 displayed on website on 09/29/2016
28 p.
pdf  Lithologic and petrographic features of low permeable carbonate strata of ancient platforms related to their petroleum potential
Lithological research carried out in the carbonate sediments of the south of Siberian Platform and Timan-Pechora Province shows regular patterns in the formation of zones of differently-permeable low porous productive reservoirs development, which are associated with oil and gas fields. The structure of deposits in tectonically affected more intense parts of the structures is analyzed. At this place increased fracturing of rocks was observed and hydrocarbon inflows was received.

Keywords: low porous reservoirs, low permeability carbonate strata, fracturing, inflows of hydrocarbons, oil and gas field, south of Siberian Platform, Timan-Pechora Province.
article citation Shibina T.D., Belonovskaya L.G., Pestova A.N., Klimova E.V., Khazikova L.A., Yakovleva A.A. Litologo-petrograficheskie osobennosti nizkopronitsaemykh karbonatnykh tolshch drevnikh platform v svyazi s ikh neftegazonosnost'yu [Lithologic and petrographic features of low permeable carbonate strata of ancient platforms related to their petroleum potential]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/35_2016.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/35_2016
References
   Belonin M.D., Belonovskaya L.G., Bulach M.Kh., Gmid L.P., Shimanskiy V.V. Karbonatnye porody-kollektory fanerozoya neftegazonosnykh basseynov Rossii i ee sopredel'nykh territoriy [Carbonate rocks-collectors Phanerozoic Russian oil and gas basin and its adjacent territories]. St. Petersburg: Nedra, 2005, 260 p.
   Belonovskaya L.G., Dorofeeva T.V. Zony diz"yunktivnykh narusheniy kak vozmozhnye kollektory nefti i gaza [The zones of disjunctive violations as potential reservoirs of oil and gas]. Netraditsionnye istochniki UV: Collection of scientific papers. Trudy VNIGRI. Leningrad, 1982, p. 59-71.
   Belonovskaya L.G., Shibina T.D., Gmid L.P., Oknova N.S., Ivanovskaya A.V., Volchenkova T.B., Kokhanova A.N. Fil'tratsionno-emkostnoe prostranstvo porod-kollektorov osnovnykh neftegazonosnykh provintsiy Rossii [Reservoir space of reservoir rocks of Russia's major hydrocarbon provinces]. St. Petersburg: VNIGRI, 2013, 243 p.
   Gmid L.P., Levi S.Sh. Atlas karbonatnykh porod-kollektorov [Atlas of carbonate reservoir rocks]. – L.: Nedra, 1972. – 80 s.
   Gosudarstvennyy balans zapasov poleznykh iskopaemykh RF. Neft'. Privolzhskiy Federal'nyy okrug [State balance of mineral resources of the Russian Federation. Oil. Volga Federal District]. Sostav. I.I. Sharapova, red. T.I. Zatsepina. - Moscow, 2015. - Issue 10. – Vol. 81 – 704 p.
   Kharakhinov V.V., Shlenkin S.I. Neftegazonosnost' dokembriyskikh tolshch Vostochnoy Sibiri na primere Kuyubinsko-Yurubcheno-Tokhomskogo areala neftegazonakopleniya [Oil and gas potential of Precambrian strata in Eastern Siberia on the example pf Kuyubinsko-Yurubcheno- Tokhomskoye range of oil and gas]. Moscow: Nauchnyy mir, 2011, 420 p.
   Kirkinskaya V.N., Smekhov E.M. Karbonatnye porody – kollektory nefti i gaza [Carbonate rocks - reservoirs of oil and gas]. Leningrad: Nedra, 1981, 254 p.
   Martynov A.V. Istinnye i lozhnye flyuidoupory v nizhnepaleozoyskom prirodnom rezervuare Timano-Pechorskogo basseyna [True and false confining beds in the Lower Paleozoic natural reservoir of the Timan-Pechora Basin]. Litologicheskie i geokhimicheskie osnovy prognoza neftegazonosnosti: Collection of VNIGRI papers. St. Petersburg, 2008, p. 446-450.
   Mel'nikov N.V. Vend-kembriyskiy solenosnyy basseyn Sibirskoy platformy (stratigrafiya, istoriya razvitiya) [Vend-Cambrian saliferous basin of the Siberian Platform (stratigraphy, history of development)]. Novosibirsk: Izdatel'stvo SO RAN, 2009, 148 p.
   Metodicheskie rekomendatsii po izucheniyu i prognozu kollektorov nefti i gaza slozhnogo tipa [Guidelines for the Study and forecast of oil and gas reservoirs complex type]. Leningrad: VNIGRI, 1989, 100 p.
   Sitnikov V.S., Kushmar I.A., Bazhenova T.K., Burova I.A., Semenov V.P., Shibina T.D., Shostak K.V., Yashenkova L.K. Geologiya i neftegazovyy potentsial yugo-zapada Respubliki Sakha (Yakutiya) [Geology and petroleum potential south-west of the Republic of Sakha (Yakutia)]. St. Petersburg: VNIGRI, 2014, 434 p.
   Smekhov E.M. Teoreticheskie i metodicheskie osnovy poiskov treshchinnykh kollektorov nefti i gaza [Theoretical and methodological foundations searches fractured reservoirs of oil and gas]. Leningrad: Nedra, 1974, 200 p.
   Volchenkova T.B. Nizkokonditsionnye kollektory – novyy ob"ekt neftegeologicheskoy otsenki [Low quality reservoirs - new object of oil geological evaluation]. Oborudovanie i tekhnologii dlya neftegazovogo kompleksa. VNIIOENG, 2010, no. 4, p. 8-17.
   Zhemchugova V.A. Karbonatnye kompleksy paleozoya Pechorskogo neftegazonosnogo basseyna (stroenie, usloviya formirovaniya, prognoz prirodnykh rezervuarov) [Paleozoic carbonate complex Pechora oil basin (structure, conditions of formation, forecast natural reservoirs)]. Synopsis of dissertation for the degree of PhD in Geological and Mineralogical Scienses. Komi scientific center of Uralsk branch of Russian Academy of Science. Syktyvkar, 2000, 43 p.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 44_2015 submitted on 12/08/2014 displayed on website on 12/07/2015
30 p.
pdf Lithological features and filtration potential capacity of subsalt Vendian complex rocks of Eastern Siberia
On the basis of huge amount of factual data the lithologic and petrophysical characteristics of productive deposits of the Vendian complex of south of the Siberian platform are analyzed. The schematic maps of distribution of open porosity and permeability of carbonate and clastic rocks are constructed and analyzed for individual layers and areas of improved reservoirs are distinguished. The proposed maps show differences between petrophysical features of rocks that form the hydrocarbon bearing strata, as well as their variation within the major structures of the studied region. The promising areas for hydrocarbon deposits prospecting are highlighted taking into account the reservoir properties data for the studied area.

Keywords: Vendian, clastic sediments, carbonate sediments, porosity, permeability, fracture, reservoir, productive deposits, Baykit anteclise, Katanga saddle, Nepa-Botuoba anteclise, Siberian platform.
article citation Belonovskaya L.G., Shibina T.D., Oknova N.S., Kokhanova A.N., Verzilin N.N. Litologicheskie osobennosti i emkostno-fil'tratsionnyy potentsial porod podsolevogo vendskogo kompleksa Vostochnoy Cibiri [Lithological features and filtration potential capacity of subsalt Vendian complex rocks of Eastern Siberia]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/44_2015.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/44_2015
References
   Belonovskaya L.G., Gmid L.P. Rol' treshchinno-porovykh karbonatnykh kollektorov v otsenke resursnogo potentsiala Nepsko-Botuobinskoy anteklizy [The role of the fractured-porous carbonate reservoirs in the evaluation of the resource potential of the Nepa-Botuoba anteclise]. Litologicheskie i geokhimicheskie osnovy prognoza neftegazonosnosti. Proceedings of International scientific-practical conference. Saint Petersburg: VNIGRI, 2008, p. 492-500.
   Gubina E.A., Shibina T.D., Belonovskaya L.G. Karbonatnye kollektory Nepsko-Botuobinskoy anteklizy [Carbonate reservoirs of Nepa-Botuoba anteclise]. Litologicheskie i geokhimicheskie osnovy prognoza neftegazonosnosti: Proceedings of International scientific-practical conference. Saint Petersburg: VNIGRI, 2008, p. 406-412.
   Kokhanova A.N., Shibina T.D., Dmitrieva T.V., Oknova N.S. Geologiya rezervuara na osnove litologicheskikh issledovaniy obraztsov kerna skvazhiny ? 1 Kutlinskaya [Geology of the reservoir on the basis of lithological studies of core samples from well number 1 Kutlinskaya]. Aktual'nye problemy neftegazovoy geologii XXI veka: Proceedings of III International Conference of young scientists and specialists. Saint Petersburg: VNIGRI, 2013, p. 7-15.
   Metodicheskie rekomendatsii po izucheniyu i prognozu kollektorov nefti i gaza slozhnogo tipa [Guidelines for the study and forecast of oil and gas reservoirs of complex type]. Editors M.Kh. Bulach, L.G. Belonovskaya. Leningrad: VNIGRI, 1989, 103 p.
   Oknova N.S., Kokhanova A.N. Litologiya i fil'tratsionnye svoystva vendskikh otlozheniy yuga Sibirskoy platformy [Lithology and filtration properties of Vendian deposits of southern Siberian platform]. Evolyutsiya osadochnykh protsessov v istorii Zemli: Proceedings of 8 All-Russian lithological meeting (Moscow, 27-30 October 2915). Moscow: RGU nefti i gaza im. I.M. Gubkina, 2015, p. 250-253.
   Shemin G.G. Geologiya i perspektivy neftegazonosnosti venda i nizhnego kembriya tsentral'nykh rayonov Sibirskoy platformy (Nepsko-Botuobinskaya, Baykitskayaanteklizy i Katangskaya sedlovina) [Geology and petroleum potential of the Vendian and Lower Cambrian central regions of the Siberian Platform (Nepa-Botuoba, Baykitskaya anteclise and Katanga saddle)]. Novosibirsk: SO RAN, 2007, 460 p.
Outstanding petroleum geologists
Section editor – Averyanova O.Yu.
Article # submitted on 10/22/2010 displayed on website on 12/08/2010
7 p.
pdf Bulach Mara Hadzhievna
Belonovskaya L.G. reflects on her tutor - Bulach Mara Hadzhievna - candidate of Geological and Mineralogical Sciences, a senior researcher with VNIGRI.

Key words: fractured reservoirs, carbonate reservoirs, complex reservoirs, lithologic-petrographic method, VNIGRI.
article citation Belonovskaya L.G. Bulach Mara Hadzhievna // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. - 2010. - V.5. - #4.- http://www.ngtp.ru/rub/14/mhbulach_2010.pdf
References
Outstanding petroleum geologists
Section editor – Averyanova O.Yu.
Article # submitted on 10/09/2009 displayed on website on 11/30/2009
7 p.
pdf Famous scientist and person - Lyudmila Pavlovna Gmid
This paper is devoted to L.P. Gmid - famous native lithologist-petrographer - who celebrated her 92 anniversary in 2009. Over a period of more than 60 years of working activity, Lyudmila Pavlovna took part in some theoretical and methodical working ups in the field of lithological-petrographical researches of fractured reservoirs rocks, lithological methods of forecasting the reservoirs rocks of a complicated type.
Key words: petrography in petroleum geology, lithology, complicated reservoir rocks, carbonate and terrigene oil-gas complexes.
article citation Shibina T.D., Belonovskaya L.G. Famous scientist and person - Lyudmila Pavlovna Gmid // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. - 2009. - V.4. - #4.- http://www.ngtp.ru/rub/14/gmid_2009.pdf
References
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 030 displayed on website on 07/16/2007
18 p.
pdf  The role of fracture in the formation of capacitive-filtration space of complex reservoirs
The main provisions of the theory of fracture, developed in VNIGRI, which are of help in forecast of and search for fractured reservoirs have been presented in the article. The express method of total (background) fracturing and reservoir rocks potential estimation enabling us to make preliminary lithological and rocks texture evaluation of capacitive-filtration potential of the sequence has been proposed. The necessity for an integrated approach in the study and forecast of complex fractured reservoirs has been emphasized.
Key words: fracture, complex oil and gas reservoirs, reservoir potential, genetic classification of fractures, micro-fractures.
article citation Belonovskaya L.G., Bulach M.H., Gmid L.P. The role of fracture in the formation of capacitive-filtration space of complex reservoirs // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2007. - V.2. - http://www.ngtp.ru/rub/8/030.pdf
References
Scientific heritage /VNIGRI's ideas/
Section editor – PhD in geology and mineralogy Prischepa O.M.
Article # 029 displayed on website on 06/20/2007
14 p.
pdf  Low-permeability reservoirs of oil and gas provinces of Russia and the CIS
Statistical analysis of porosity distribution in productive deposits of sedimentary cover of different oil and gas provinces of Russia and the CIS has been presented in the article. The essential role of low-permeability rocks (especially carbonate ones) in oil and gas potential of individual provinces (from 18 to 21% of hydrocarbon deposits in low-permeability reservoirs) has been highlighted and their association with specific stratigraphic horizons as well as the increase in the share of low-permeability reservoirs with the increase in the depth have been analyzed. The key criteria for low-permeability reservoir forecast has been formulated, most important being availability of reliable cover and enhanced fracture to support hydrocarbon filtration from pore space of matrix into the well.
Key words: carbonate reservoirs, low-permeability reservoirs, fracture, oil and gas provinces.
article citation Bulach M.H., Belonovskaya L.G., Gmid L.P. Low-permeability reservoirs of oil and gas provinces of Russia and the CIS // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2007. - V.2. - http://www.ngtp.ru/rub/10/029.pdf
References
Scientific heritage /VNIGRI's ideas/
Section editor – PhD in geology and mineralogy Prischepa O.M.
Article # 04 displayed on website on 10/17/2006
11 p.
pdf  Fractured rocks and the basics of oil and gas fractured reservoirs’ search developed in VNIGRI
The early history of the study of fractured reservoirs origin and development by VNIGRI in the 50-80s of the 20th century, has been considered. The key provisions of the theory have been presented. The scientific and practical achievements due to the integrated approach to the problem of a large team of VNIGRI’s staff under Professor E.M. Smekhov have been described.
Key words: fractures, fractured reservoir, micro-cracks, oil recovery, poor-porous rock.
article citation Belonovskaya L.G. Fractured rocks and the basics of oil and gas fractured reservoirs’ search developed in VNIGRI // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2006. - V.1. - http://www.ngtp.ru/rub/10/04.pdf
References