Fomin M.A.

FominMA@ipgg.sbras.ru
Graduated from Novosibirsk State University (2009), specialization «geology and geochemistry of oil and gas».
PhD in geology and mineralogy.
Deputy Director for Research of the Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPGG SB RAS).
Area of scientific interests: geology and oil and gas of sedimentary basins of Siberia, hard-to-recover oil reserves.
Author of 17 publications.
Regional petroleum geology
Article # 34_2022 submitted on 08/18/2022 displayed on website on 10/07/2022
18 p.
pdf Characterization of Bazhenov Formation productive interval: a case study of West-Kvenzer area, southeastern Western Siberia
The article discusses the concept of Bazhenov reservoir rocks exemplified by a oil productive interval of the Bazhenov Formation cross-section in the West-Kvenzer area, southeastern Western Siberia. Characteristics of the analyzed interval are derived from the interpretation of the results obtained by the geophysics, lithology, rock physics and organic geochemistry integrating methods. It has been shown that the studied oil saturated interval is represented by kerogen-siliceous and siliceous mixtites. The studied rocks are found to be identical in terms of the lithological composition, organic matter geochemistry, geophysical and petrophysical characteristics. Most of the mobile (allochthonous) bitumoids (chloroform extractable bitumens) generated by the Bazhenov Formation within the West-Kvenzer area are concentrated in open pore space, rather than being fracture-filling type.

Keywords: Bazhenov reservoir, Bazhenov Formation, organic matter, mobile bitumoid, West-Kvenzer area, southeastern Western Siberia.
article citation Ryzhkova S.V., Zamiraylova A.G., Kostyreva E.A., Sotnich I.S., Fomin M.A., Eder V.G. Kharakteristika produktivnogo intervala bazhenovskoy svity v yugo-vostochnykh rayonakh Zapadnoy Sibiri (na primere Zapadno-Kvenzerskoy ploshchadi) [Characterization of Bazhenov Formation productive interval: a case study of West-Kvenzer area, southeastern Western Siberia]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/34_2022.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/34_2022
References
Eder V.G., Balushkina N.S., Zamiraylova A.G., Fomin A.N. Litologo-geokhimicheskie svidetel'stva katageneticheskikh preobrazovaniy chernykh slantsev na primere bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri [Lithological and geochemical evidence of catagenetic transformations of black shales on the example of the Bazhenov Formation of Western Siberia]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 4: Geologiya, 2021, no. 1, pp.58-70.
Eder V.G., Ryzhkova S.V., Dzyuba O.S., Zamiraylova A.G. Litostratigrafiya i obstanovki sedimentatsii bazhenovskoy svity (Zapadnaya Sibir') v tsentral'nom, yugo-vostochnom i severnykh rayonakh ee rasprostraneniya [Lithostratigraphy and sedimentation settings of the Bazhenov Formation (Western Siberia) in the central, southeastern and northern regions of its occurrence]. Stratigrafiya. Geologicheskaya korrelyatsiya, 2022, no. 5, pp. 46-74.
Eder V.G., Zamiraylova A.G., Kalmykov G.A. Svidetel'stva obrazovaniya karbonatnykh porod na geokhimicheskikh bar'erakh v chernykh slantsakh na primere bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri [Evidence of carbonate rocks formation on geochemical barriers in black shales on the example of the Bazhenov Formation of Western Siberia]. Georesursy, 2019, vol. 21, no. 2, pp. 143-152.
Kalmykov G.A., Balushkina N.S. Model' neftenasyshchennosti porovogo prostranstva porod bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri i ee ispol'zovanie dlya otsenki resursnogo potentsiala [Model of oil saturation of the pore space of rocks of the Bazhenov Formation of Western Siberia and its use for assessing the resource potential]. Moscow: GEOS, 2017, 247 p.
Kontorovich A.E., Kostyreva E.A., Rodyakin S.V., Sotnich I.S., Yan P.A. Geokhimiya bitumoidov bazhenovskoy svity [Geochemistry of the Bazhenov Formation bitumoids]. Geologiya nefti i gaza, 2018a, no. 2, pp. 79-88. DOI: https://doi.org/10.31087/0016-7894-2018-2-79-88
Kontorovich A.E., Rodyakin S.V., Burshteyn L.M., Kostyreva E.A., Ryzhkova S.V., Yan P.A. Poristost' i neftenasyshchennost' porod bazhenovskoy svity [Porosity and oil saturation of the Bazhenov Formation]. Geologiya nefti i gaza, 2018b, no. 5, pp. 61-73.
Kontorovich A.E., Yan P.A., Zamiraylova A.G., Kostyreva E.A., Eder V.G. Klassifikatsiya porod bazhenovskoy svity [Classification of rocks of the Bazhenov Formation]. Geologiya i geofizika, 2016, vol. 57, no. 11, pp. 2034-2043. DOI: https://doi.org/10.15372/GiG20161106
Kontorovich V.A., Belyaev S.Yu., Kontorovich A.E., Krasavchikov V.O., Kontorovich A.A., Suprunenko O.I. Tektonicheskoe stroenie i istoriya tektonicheskogo razvitiya Zapadno-Sibirskoy geosineklizy v mezozoe i kaynozoe [Tectonic structure and development history of the Western Siberian geosyneclise in the Mesozoic and Cenozoic]. Geologiya i geofizika, 2001, vol. 42, no. 11-12, pp. 1832-1845.
Korobov A.D., Korobova L.A., Morozov V.P., Zagranovskaya D.E., Zakharova O.A. Autigennyy dolomit vysokobituminoznykh bazhenovskikh otlozheniy - pokazatel' zavershayushchey stadii generatsii uglevodorodov [Authigenic dolomite of high-bituminous Bazhenov Formation - an indicator of the final stage of hydrocarbon generation]. Neftyanoe khozyaystvo, 2017, no. 4, pp. 41-43.
Nemova V.D. Litogeneticheskaya klassifikatsiya porod i tekhnoformizm otlozheniy bazhenovskoy svity Zapadno-Sibirskoy neftegazonosnoy provintsii. [Lithogenetic classification of rocks and technoformism of the Bazhenov Formation of the Western Siberian petroleum province]. Dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni doktora geologo-mineralogicheskikh nauk, 2021, 323 p.
Nemova V.D. Osobennosti postsedimentatsionnykh preobrazovaniy radiolyaritov bazhenovskoy svity [Peculiarities of postsedimentary transformations of Radiolarites of the Bazhenov Formation]. Materialy 8-go Vserossiyskogo litologicheskogo soveshchaniya. Moscow: RGU nefti i gaza imeni I.M. Gubkina, 2015, vol. I, pp. 247-249.
Nemova V.D., Panchenko I.V. Faktory produktivnosti bazhenovskogo gorizonta vo Frolovskoy megavpadine [The productivity factors of Bazhenov Formation in Frolov Megadepression (Western Siberia)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/46_2017.pdf DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/46_2017
Panchenko I.V., Nemova V.D., Smirnova M.E., Il'ina M.V., Baraboshkin E.Yu., Il'in V.S. Stratifikatsiya i detal'naya korrelyatsiya bazhenovskogo gorizonta v tsentral'noy chasti Zapadnoy Sibiri po dannym litologo-paleontologicheskogo izucheniya kerna i GIS [Stratification and detailed correlation of Bazhenov Formation in the central part of the Western Siberia according to lithological and paleontological core analysis and well logging]. Geologiya nefti i gaza, 2016, no. 6, pp. 22-34.
Petersil'e V.I., Komar N.V., Frenkel' S.M. Metodicheskie podkhody k podschetu zapasov bazhenovskoy svity [Methods for the Bazhenov Formation reserves assessment]. Geologiya nefti i gaza, 2018, no. 5, pp. 51-59.
Rozen O.M., Abbyasov A.A., Migdisov A.A., Yaroshevskiy A.A. Programma MINLITH dlya rascheta mineral'nogo sostava osadochnykh porod: dostovernost' rezul'tatov v primenenii k otlozheniyam drevnikh platform [The MINLITH program for sedimentary rocks mineral composition calculating: the reliability of the results when applied to the strata of ancient platforms]. Geokhimiya, 2000, no. 4, pp. 431-444.
Ryzhkova S.V. Istoriya razvitiya yurskogo strukturnogo yarusa i neftegazonosnost' yuzhnykh rayonov Ob'-Irtyshskogo mezhdurech'ya [History of development of the Jurassic structural stage and oil and gas potential of the southern regions of the Ob-Irtysh interfluve] Geologiya nefti i gaza, 2009, no. 1, pp. 54-63.
Ryzhkova S.V., Fomin M.A., Zamirailova A.G., Kostyreva E.A., Pokryshkina E.M. Litologicheskaya interpretatsiya karotazha skvazhin bazhenovskoy svity yugo-vostochnykh rayonov Zapadnoy Sibiri [Lithological interpretation of well logging data belonging to Bazhenov Formation of the south-eastern regions of Western Siberia]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/27_2021.html DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/27_2021
Ryzhkova S.V., Ponomareva E.V., Zamiraylova A.G. Stroenie bazhenovskogo rezervuara i prognoz neftenosnosti gorizonta Yu0 bazhenovskoy svity v yugo-vostochnykh rayonakh Zapadnoy Sibiri [Structure of the bazhenov reservoir and forecast of oil content of the Yu0 productive level of the Bazhenov Formation in the south-eastern regions of Western Siberia]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/38_2020.html DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/38_2020
Skvortsov M.B., Kirsanov A.M. Metodicheskie podkhody k vydeleniyu neftenasyshchennykh tolshchin v otlozheniyakh bazhenovskoy svity [Methodological approaches to the identification of oil-saturated thicknesses in the Bazhenov Formation]. Nedropol'zovanie XXI vek, 2019, no. 3 (79), pp. 80-87.
Skvortsov M.B., Nemova V.D., Dakhnova M.V., Kopilevich E.A., Surova N.D., Kirsanov A.M., Mozhegova S.V. Novye metodicheskie podkhody k otsenke resursov nefti v otlozheniyakh bazhenovskoy svity [New Methodological approaches to assessment of oil resources in the Bazhenov Formation] Geologiya i geofizika, 2019, vol. 60, no. 2, pp. 217-229.
Vremennoe metodicheskoe rukovodstvo po podschetu zapasov nefti v treshchinnykh treshchinno-porovykh kollektorakh v otlozheniyakh bazhenovskoy tolshchi Zapadno-Sibirskoy neftegazonosnoy provintsii [Interim methodological guidelines for calculating oil reserves in fractured fissure-porous reservoirs in the Bazhenov Formation of the Western Siberian petroleum province]. Nedropol'zovanie XXI vek, 2017, no. 4, pp. 68-101.
Stratigraphy and lithology
Article # 27_2021 submitted on 08/25/2021 displayed on website on 09/06/2021
15 p.
pdf Lithological interpretation of well logging data belonging to Bazhenov Formation of the south-eastern regions of Western Siberia
The article presents the results of revealing the relationship between siliceous, clay, carbonate and organic substances and pyrite from the types of electrical and radioactive logging in Bazhenov Formation. The influence of the content of the listed rock-forming components on the geophysical characteristics is described. The volume lithological model of the Archin-47 well, constructed on the basis of established correlations, is presented.

Keywords: Bazhenov Formation, lithological composition, interpretation of electrical and radioactive logging.
article citation Ryzhkova S.V., Fomin M.A., Zamirailova A.G., Kostyreva E.A., Pokryshkina E.M. Litologicheskaya interpretatsiya karotazha skvazhin bazhenovskoy svity yugo-vostochnykh rayonov Zapadnoy Sibiri [Lithological interpretation of well logging data belonging to Bazhenov Formation of the south-eastern regions of Western Siberia]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/27_2021.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/27_2021
References
   Baraz V.R. Korrelyatsionno-regressionnyy analiz svyazi pokazateley kommercheskoy deyatel'nosti s ispol'zovaniem programmy Excel: uchebnoe posobie [Correlation and regression analysis of the relationship of indicators of commercial activity using the Excel program: a textbook]. Ekaterinburg: GOU VPO «UGTU-UPI», 2005, 102 p.
   Eder V.G. Piritizatsiya porod zon perekhoda chernoslantsevoy tolshchi k vmeshchayushchim otlozheniyam na primere bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri [Pyritization of rocks of transition zones of the Black shale strata to host rocks on the example of the Bazhenov Formation of Western Siberia]. Litologiya i poleznye iskopaemye, 2020, no. 3, pp. 257-271.
   Epov M.I., Glinskikh V.N., Petrov A.M., Sukhorukova K.V., Fedoseev A.A., Nechaev O.V., Nikitenko M.N. Chastotnaya dispersiya elektrofizicheskikh kharakteristik i elektricheskaya anizotropiya porod bazhenovskoy svity po dannym elektrokarotazha [Frequency dispersion of electrophysical characteristics and electrical anisotropy of Bazhenov Formation rocks, according to electrocarotage data]. Neftyanoe khozyaystvo, 2019, no. 9, pp. 62-64.
   Fedoseev A.A., Glinskikh V.N., Kazanenkov V.A. Otnositel'noe soderzhanie porodoobrazuyushchikh komponentov i osnovnye litologicheskie tipy porod bazhenovskoy svity i ee stratigraficheskikh analogov po dannym geofizicheskikh issledovaniy skvazhin i kerna [Relative content of rock-building components and basic lithological types of rocks of the Bazhenov Formation and its stratigraphic analogues according to log and core data]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/15_2018.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/15_2018
   Glinskikh V.N., Fedoseev A.A. Novyy podkhod k litologo-elektrofizicheskoy interpretatsii dannykh elektromagnitnykh zondirovaniy v intervalakh bazhenovskoy svity [A new approach to the lithological and electrophysical interpretation of electromagnetic sounding data in the intervals of the Bazhenov Formation]. Geologiya i mineral'no-syr'evye resursy Sibiri, 2019, no. 4, pp. 80-88.
   Gurova T.I. O veshchestvennom sostave verkhneyurskikh otlozheniy Zapadno-Sibirskoy nizmennosti [On the material composition of the Upper Jurassic section of the West Siberian Lowland]. Doklady AN SSSR, 1960, vol.134, no. 4, pp. 924-927.
   Kalmykov G.A., Balushkina N.S. Model' neftenasyshchennosti porovogo prostranstva porod bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri i ee ispol'zovanie dlya otsenki resursnogo potentsiala [Model of oil saturation of the pore space of rocks of the Bazhenov Formation of Western Siberia and its use for assessing the resource potential]. Moscow: GEOS, 2017, 246 p.
   Kontorovich V.A., Belyaev S.Yu., Kontorovich A.E., Krasavchikov V.O., Kontorovich A.A., Suprunenko O.I. Tektonicheskoe stroenie i istoriya razvitiya Zapadno-Sibirskoy geosineklizy v mezozoe i kaynozoe [Tectonic structure and development historyof the Western Siberian geosyneclise in the Mesozoic and Cenozoic]. Geologiya i geofizika, 2001, vol. 42, no.11-12, pp. 1832-1845.
   Kulyapin P.S., Sokolova T.F. Ispol'zovanie statisticheskogo podkhoda pri interpretatsii dannykh GIS v neftematerinskikh porodakh bazhenovskoy svity Zapadno-Sibirskoy neftegazonosnoy provintsii [The use of a statistical approach in the interpretation of GIS data in the Bazhenov Formation oil-source rocks of the West Siberian petroleum province]. Tekhnologii seysmorazvedki, 2013, no. 3, pp. 28-42.
   Mosunov A.Yu., Yatskevich I.M. Osobennosti opredeleniya litotipov porod bazhenovskoy svity po dannym geofizicheskikh issledovaniy skvazhin [Features of Bazhenov Formation determining lithotypes according to the geophysical studies wells data]. Neftyanoe khozyaystvo, 2005, no. 9, pp. 164-165.
   Pavlova M.A., Eder V.G., Zamiraylova A.G. Model' bazhenovskoy svity na primere dannykh uchastka Salymskogo mestorozhdeniya [Model of the Bazhenov Formation on the example of data from the Salym field]. Geologiya nefti i gaza, 2015, no. 3, pp. 57-62.
   Rozen O.M., Abbyasov A.A., Migdisov A.A., Yaroshevskiy A.A. Programma MINLITH dlya rascheta mineral'nogo sostava osadochnykh porod: dostovernost' rezul'tatov v primenenii k otlozheniyam drevnikh platform [The MINLITH program for sedimentary rocks mineral composition calculating: the reliability of the results when applied to the strata of ancient platforms]. Geokhimiya, 2000, no. 4, pp. 431-444.
   Ryzhkova S.V., Burshteyn L.M., Ershov S.V., Kazanenkov V.A., Kontorovich A.E., Kontorovich V.A., Nekhaev A.Yu., Nikitenko B.L., Fomin M.A., Shurygin B.N., Beyzel' A.L., Borisov E.V., Zolotova O.V., Kalinina L.M., Ponomareva E.V. Bazhenovskiy gorizont Zapadnoy Sibiri: stroenie, korrelyatsiya i tolshchiny [Bazhenov Formation of Western Siberia: structure, correlation and thickness]. Geologiya i geofizika, 2018, vol. 59, no. 7, pp. 1053-1074.
   Ryzhkova S.V., Ponomareva E.V., Zamiraylova A.G. Stroenie bazhenovskogo rezervuara i prognoz neftenosnosti gorizonta Yu0 bazhenovskoy svity v yugo-vostochnykh rayonakh Zapadnoy Sibiri [Structure of the bazhenov reservoir and forecast of oil content of the Yu0 productive level of the Bazhenov Formation in the south-eastern regions of Western Siberia]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/38_2020.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/38_2020
   Zamiraylova A.G., Kostyreva E.A., Eder V.G., Ryzhkova S.V., Sotnich I.S. Litologo-geokhimicheskaya kharakteristika georgievskoy, bazhenovskoy i kulomzinskoy svit na Archinskoy ploshchadi (Nyurol'skaya vpadina, Tomskaya oblast') [Litho-geochemical characteristics of the Georgiev, Bazhenov and Kulomzin Formations on Archin Square (Nyurol Depression, Tomsk region)]. Geologiya nefti i gaza, 2019, no. 3, pp. 99-113.
   Zanin Yu.N., Zamiraylova A.G., Eder V.G. Nekotorye aspekty formirovaniya bazhenovskoy svity v tsentral'nykh rayonakh Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna [Some aspects of the formation of the Bazhenov Formation in the central regions of the Western Siberian sedimentary basin]. Litosfera, 2005, no. 4, pp. 118-135.
   Zaripov V.A., Ushatinskiy I.N. Osobennosti formirovaniya, stroeniya i sostava bituminoznykh otlozheniy bazhenovskoy svity v svyazi s ikh neftenosnost'yu [Features of the formation, structure and composition of bituminous deposits of the Bazhenov Formation in connection with their oil content]. Trudy ZapSibNIGRI, issue 113. Tyumen', 1976, pp. 53-71.
   Ziganbaev A.Kh., Suleymanov D.D. Prognozirovanie litologicheskoy izmenchivosti bazhenovskoy svity pri pomoshchi sinkhronnoy inversii [Forecasting the lithological variability of the Bazhenov Formation using synchronous inversion]. Neftyanoe khozyaystvo, 2013, no. 10, pp. 46-49.
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 40_2019 submitted on 09/26/2019 displayed on website on 11/18/2019
24 p.
pdf Hydrocarbon potential of the stratigraphic equivalents of the Bazhenov Formation in the western part of Western Siberian megabasin
The paper provides a detailed analysis of geological and geophysical Bazhenov Formation data in the western part of the Western Siberian sedimentary basin, with emphasis on the modern understanding of the Upper Jurassic biostratigraphy. The results of the study were used to shed new light on the geological structure of the Bazhenov Formation, identify new exploration blocks containing hydrocarbon accumulations in the Bazhenov Formation and its stratigraphic equivalents on the basis of the already existing criteria and using an additional criterion, the presence of potential reservoirs within the J0 productive unit. The integrated analysis of the available data, a map showing potential oil accumulations within the Bazhenov Formation was compiled based on the analysis of the available data. The potential exploration targets include areas with the presence of the Bazhenov and Lower Tutleim (lower part) Formations. Category I targets include areas in the northeast of the western Western Siberian sedimentary basin. Category II targets are located in the central siberian regions.

Keywords: Bazhenov Formation, Lower Tutleim Formation, stratigraphic equivalent, hydrocarbon potential, Western Siberia.
article citation Ryzhkova S.V., Ponomareva E.V., Fomin M.A. Perspektivy neftegazonosnosti stratigraficheskikh analogov bazhenovskoy svity v zapadnykh rayonakh Zapadno-Sibirskogo megabasseyna [Hydrocarbon potential of the stratigraphic equivalents of the Bazhenov Formation in the western part of Western Siberian megabasin]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/40_2019.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/40_2019
References
   Alekseev A.D. Prirodnye rezervuary nefti v otlozheniyakh bazhenovskoy svity na zapade Shirotnogo Priob'ya [Bazhenov Formation oil reservoirs in the west of the sublatitudinal pre-Ob area]. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie stepeni kandidata geologomineralogicheskikh nauk, Moscow: ZAO MiMGO, 2009, 27 p.
   Belkin V.I., Efremov E.P., Kaptelinin N.D. Model' kollektora nefti bazhenovskoy svity Salymskogo mestorozhdeniya [Oil reservoir model of the Bazhenov formation of the Salym field]. Neftyanoye khozyaystvo, 1983, no. 10, pp. 27-31.
   Braduchan Yu.V., Gol'bert A.A., Gurari F.G., Zakharov V.A., Bulynnikova S.P., Klimova I.G., Mesezhnikov M.S., Vyachkileva N.P., Kozlova G.E., Lebedev A.I., Nal'nyaeva T.I., Turbina A.S. Bazhenovskiy gorizont Zapadnoy Sibiri [Bazhenov formation of Western Siberia]. Editor V.S. Vyshemirskiy. Tr. IGiG SO AN SSSR, vol. 649, Novosibirsk: Nauka, 1986, 216 p.
   Fomin M.A. Osnovnye cherty geologicheskogo stroeniya prigranichnykh tolshch yury i mela v priural'skoy chasti Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna [The main features of the geological structure of the Jurassic and Cretaceous strata border of the Uralian part of the Western Siberian sedimentary basin]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2018, no. 7, pp. 4-18.
   Geologiya nefti i gaza Zapadnoy Sibiri [Geology of oil and gas in Western Siberia]. A.E. Kontorovich, I.I. Nesterov, F.K. Salmanov, V.S. Surkov, A.A. Trofimuk, Yu.G. Erv'e, Moscow: Nedra, 1975, 680 p.
   Geotermiya neftegazonosnykh oblastey Zapadnoy Sibiri [Geothermy of oil and gas regions of Western Siberia]. A.R. Kurchikov, B.P. Stavitskiy, Moscow: Nedra, 1987, 134 p.
   Gidrogeotermicheskie kriterii neftegazonosnosti [Hydrogeothermal criteria for oil and gas]. A.R. Kurchikov, Moscow: Nedra, 1992, 231 p.
   Gurari F.G. Domanikity i ikh neftegazonosnost' [Domanikites and their oil and gas potential]. Sovetskaya geologiya, 1981, no. 11, pp. 3-12.
   Gurari F.G. Regional'nyy prognoz promyshlennykh skopleniy uglevodorodov v domanikitakh [Regional forecast of industrial accumulations of hydrocarbons in domanikites]. Geologiya nefti i gaza, 1984, no. 2, pp. 1-5.
   Katagenez organicheskogo veshchestva i neftegazonosnost' mezozoyskikh i paleozoyskikh otlozheniy Zapadno-Sibirskogo megabasseyna [Catagenesis of organic matter and oil and gas potential of the Mesozoic and Paleozoic sequences of the Western Siberian megabasin]. A.N. Fomin, Novosibirsk: INGG SO RAN, 2011, 331 p.
   Kontorovich A.E., Ershov S.V., Kazanenkov V.A., Karogodin Yu.N., Kontorovich V.A., Lebedeva N.K., Nikitenko B.L., Popova N.I., Shurygin B.N. Paleogeografiya Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna v melovom periode [Cretaceous paleogeography of the Western Siberian sedimentary basin]. Geologiya i geofizika, 2014, vol. 55, no. 5-6, pp. 745-776.
   Kontorovich A.E., Fomin A.N., Krasavchikov V.O., Istomin A.V. Katagenez organicheskogo veshchestva v krovle i podoshve yurskogo kompleksa Zapadno-Sibirskogo megapolisa [Catagenesis of organic matter at the top and base of the Jurassic section in the Western Siberian megabasin]. Geologiya i geofizika, 2009, vol. 50, no. 11, pp. 1191-1200.
   Kontorovich A.E., Kontorovich V.A., Ryzhkova S.V., Shurygin B.N., Vakulenko L.G., Gaideburova E.A., Danilova V.P., Kazanenkov V.A., Kim N.S., Kostyreva E.A., Moskvin V.I., Yan P.A. Paleogeografiya Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna v yurskom periode [Jurassic paleogeography of the Western Siberian sedimentary basin]. Geologiya i geofizika, 2013, vol. 54, no. 8, pp. 972-1012.
   Kontorovich A.E., Ponomareva E.V., Burshteyn L.M., Glinskikh V.N., Kim N.S., Kostyreva E.A., Pavlova M.A., Rodchenko A.P., Yan P.A. Raspredelenie organicheskogo veshchestva v porodakh bazhenovskogo gorizonta [Distribution of organic matter in the Bazhenov Formation (Western Siberia)]. Geologiya i geofizika, 2018b, vol. 59, no. 3, pp. 357-371. DOI: https://doi.org/10.15372/GiG20180307
   Kontorovich A.E., Rodyakin S.V., Burshteyn L.M., Kostyreva E.A., Ryzhkova S.V., Yan P.A. Poristost' i neftenasyshchennost' porod bazhenovskoy svity [Porosity and oil saturation of the Bazhenov formation]. Geologiya nefti i gaza, 2018a, no. 5, pp. 61-73.
   Kontorovich A.E., Yan P.A., Zamiraylova A.G., Kostyreva E.A., Eder V.G. Klassifikatsiya porod bazhenovskoy svity [Classification of rocks of the Bazhenov Formation]. Geologiya i geofizika, 2016, vol. 57, no. 11, pp. 2034-2043. DOI: https://doi.org/10.15372/GiG20161106
   Moiseev S.A., Topeshko V.A., Sazonenko D.F., Ponomareva E.V., Mitkarev V.A., Baltakhinova N.V. Litostratigrafiya i kharakteristika rezervuarov verkhneyurskikh otlozheniy na yuge Tyumenskoy oblasti [Lithostratigraphy and characteristics of reservoirs of the Upper Jurassic section in the south of the Tyumen region]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2004, no. 1, pp.112-120.
   Mukher A.G., Kulagina S.F., Pakhomova E.A. Rayonirovanie bazhenovskogo gorizonta po tipam razreza v predelakh Krasnoleninsko-Frolovskoy zony (Zapadnaya Sibir') [Zoning of the Bazhenov Formation by section type within the Krasnolena-Frolov zone (Western Siberia)]. Osadochnye basseyny, sedimentatsionnye i postsedimentatsionnye protsessy v geologicheskoy istorii: materialy VII Vserossiyskogo litologicheskogo soveshchaniya (Novosibirsk, 28-31 Oct 2013), Novosibirsk: INGG SO RAN, 2013, vol. 1, pp. 297-301.
   Neftegazonosnost' glinistykh porod Zapadnoy Sibiri [Oil and gas content of claystones of Western Siberia]. I.I. Nesterov, I.N. Ushatinskiy, A.Ya. Malykhin, B.P. Stavitskiy, B.N. P'yankov, Moscow: Nedra, 1987, 256 p.
   Neftegazonosnye basseyny i regiony Sibiri. Vyp. 2. Zapadno-Sibirskiy basseyn [Oil and gas basins and regions of Siberia. Vol. 2. Western Siberian basin]. A.E. Kontorovich, V.S. Surkov, A.A. Trofimuk, V.E. Andrusevich, S.A. Afanas'ev, E.A. Gaydeburova, V.V. Grebenyuk, V.P. Danilova, N.P. Zapivalov, I.A. Ivanov, Yu.P. Kazanskiy, Yu.N. Karogodin, V.A. Kashtanov, V.A. Kontorovich, V.I. Krasnov, M.A. Levchuk, V.N. Melenevskiy, V.I. Moskvin, L.V. Smirnov, V.S. Starosel'tsev, A.N. Fomin, A.S. Fomichev, Novosibirsk, 1994, 201 p.
   Panchenko I.V., Nemova V.D. Obosnovanie granits abalaksko-bazhenovskogo kompleksa na osnovanii issledovaniy novykh kernovykh dannykh [Justification of the boundaries of the Abalak-Bazhenov sections based on studies of new core data]. Geomodel'-2015: sbornik dokladov 17-y mezhdunarodnoy geologicheskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii EAGE (Gelendzhik, 7-10 Sept, 2015). DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.201413890
   Ponomareva E.V. Paleogeografiya i raspredelenie organicheskogo ugleroda v porodakh bazhenovskogo gorizonta Priural'skoy chasti Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna [Paleogeography and distribution of organic carbon in the rocks of the Bazhenov Formation of the Uralian part of the Western Siberian sedimentary basin]. Interekspo GEO-Sibir'-2017. Nedropol'zovanie. Gornoe delo. Napravleniya i tekhnologii poiska, razvedki i razrabotki mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh. Geoekologiya: sb. materialov XIII Mezhdunarodnogo nauchnogo kongressa i vystavki i Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii (Novosibirsk, 17-21 Apr 2017), Novosibirsk: SGUGiT, 2017, vol. 1, pp. 16-20.
   Ponomareva E.V., Ryzhkova S.V. Paleogeografiya volzhskogo vremeni yugo-zapadnykh rayonov Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna [Paleogeography of the Volgian time of the southwestern regions of the West Siberian sedimentary basin]. Interekspo GEO-Sibir'. Nedropol'zovanie. Gornoe delo. Napravleniya i tekhnologii poiska, razvedki i razrabotki mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh. Ekonomika. Geoekologiya: sb. materialov XV Mezhdunarodnogo nauch. kongressa i Mezhdunarodnoy nauch. konferentsii (Novosibirsk, 24-26 Apr 2019), Novosibirsk: SGUGiT, 2019, vol. 2, no. 1, pp. 156-162.
   Resheniya i trudy Mezhvedomstvennogo Soveshchaniya po dorabotke i utochneniyu unifitsirovannoy i korrelyatsionnoy stratigraficheskoy skhem Zapadno-Sibirskoy nizmennosti, 1960 g. [Decisions and proceedings of the Interdepartmental Conference on the refinement and clarification of the unified and correlation stratigraphic schemes of the Western Siberian Lowland, 1960]. Leningrad: Gostoptekhizdat, 1961, 465 p.
   Resheniya Mezhvedomstvennogo Soveshchaniya po razrabotke unifitsirovannykh skhem Sibiri, 1956 g. [Decisions of the Interdepartmental Meeting on the development of unified schemes for Siberia, 1956]. Leningrad: Gostoptekhizdat, 1959, 91 p.
   Resheniye 6-go Mezhvedomstvennogo stratigraficheskogo soveshchaniya po rassmotreniyu i prinyatiyu utochnennykh stratigraficheskikh skhem mezozoyskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri, Novosibirsk, 2003 g. [Decision of the 6th Interdepartmental Stratigraphic Meeting on the review and adoption of revised stratigraphic schemes of Mesozoic sediments of Western Siberia, Novosibirsk, 2003]. SNIIGGiMS, IGNG SO RAN, Novosibirsk, 2004, 114 p.
   Ryzhkova S.V., Burshteyn L.M., Ershov S.V., Kazanenkov V.A., Kontorovich A.E., Kontorovich V.A., Nekhaev A.Yu., Nikitenko B.L., Fomin M.A., Shurygin B.N., Beyzel' A.L., Borisov E.V., Zolotova O.V., Kalinina L.M., Ponomareva E.V. Bazhenovskiy gorizont Zapadnoy Sibiri: stroenie, korrelyatsiya i tolshchiny [The Bazhenov Formation of Western Siberia: structure, correlation, and thickness]. Geologiya i geofizika, 2018, vol. 59, no. 7, pp. 1053-1074. DOI: https://doi.org/10.15372/GiG20180709
   Savenko V.A. Paleogeografiya i paleogeomorfologiya verkhneyurskikh i neokomskikh tolshch v Shaimskom NGR i prilegayushchikh rayonakh Zapadnoy Sibiri [Paleogeography and paleogeomorphology of the Upper Jurassic and Neocomian strata in the Shaim petroleum bearing area and adjacent areas of Western Siberia]. Litosfera, 2011, no. 1, pp. 46-60.
   Stratigrafiya neftegazonosnykh rayonov Sibiri. Yurskaya sistema [Stratigraphy of the oil and gas regions of Siberia. Jurassic system]. B.N. Shurygin, B.L. Nikitenko, V.P. Devyatov, V.I. Il'ina, S.V. Meledina, E.A. Gaydeburova, O.S. Dzyuba, A.M. Kazakov, N.K. Mogucheva, Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, Filial «GEO», 2000, 480 p.
   Ushatinskiy I.N. Litologiya i perspektivy neftenosnosti yursko-neokomskikh bituminoznykh otlozheniy Zapadnoy Sibiri [Lithology and oil prospects of the Jurassic-Neocomian bituminous sections of Western Siberia]. Sovetskaya geologiya, 1981, no. 2, pp. 11-22.
   Usloviya formirovaniya i metodika poiskov zalezhey nefti v argillitakh bazhenovskoy svity [Formation conditions and methodology for the search for oil deposits in the mudstones of the Bazhenov formation]. F.G. Gurari, E.Ya. Vayts, V.N. Melenevskiy, V.I. Moskvin, G.N. Perozio, E.A. Predtechenskaya, D.I. Rudnitskaya, O.F. Stasova, V.Kh. Frolov, L.A. Frolova, Mosocw: Nedra, 1988, 199 p.
   Zubkov M.Yu. Litologo-petrofizicheskaya kharakteristika otlozheniy bazhenovskoy i abalakskoy svit tsentral'noy chasti Krasnoleninskogo svoda [Lithological and petrophysical characteristics of the Bazhenov and Abalak formations of the central part of the Krasnolena arch]. Geologiya i geofizika, 1999, vol. 40, no. 12, pp. 1821-1836.
   Zubkov M.Yu. Otsenka regional'nykh i lokal'nykh perspektiv neftenosnosti bazhenovskoy i abalakskoy svit Zapadnoy Sibiri [Evaluation of regional and local oil prospects of the Bazhenov and Abalak Formations of Western Siberia]. Geologiya i mineral'no-syr'yevyye resursy Sibiri, 2016, no. 3 (27), pp. 51-67.


Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 1_2010 submitted on 01/28/2010 displayed on website on 03/05/2010
10 p.
pdf  The modern structure of the Mesozoic-Cenozoic sedimentary cover of the Yenisei-Khatanga regional trough on key levels
The volume model of modern structure of the Mesozoic-Cenozoic sedimentary cover of the Yenisei-Khatanga regional trough is presented. It was developed on the results of tectonic zoning the research territory on the basis of the structure maps on the bottom of Triassic deposits (sedimentary cover bottom), on the top of the Jurassic, Neocomian and Aptian-Albian-Cenomanian structural stages. An analysis of the constructed tectonic maps has shown that the basic features of research territory tectonic structure remain at all the considered levels. However, there are some distinctions between them due to tectonic processes during forming a sedimentary cover which largely determine territory petroleum potential.
Key words: Yenissei-Khatanga regional trough, tectonic map, sedimentary cover, structure.
article citation Fomin M.A. The modern structure of the Mesozoic-Cenozoic sedimentary cover of the Yenisei-Khatanga regional trough on key levels // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2010. - V.5. - #1.- http://www.ngtp.ru/rub/4/1_2010.pdf
References