Osintseva N.A.Graduated from I. M. Gubkin Russian State University of Oil and Gas (2011), specialization “oil and gas lithology”.
Junior Researcer of I. M. Gubkin Russian State University of Oil and Gas.
Scientific interest area: study of carbonate rocks.
Author of 7 publications of abstracts for scientific conferences.
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 27_2012 submitted on 02/02/2012 displayed on website on 05/23/2012
26 p.
pdf  Eastern edge of Khoreyver petroleum sub-basin (Timan-Pechora basin) - petrogenesis of the Famennian reservoirs
The relationship between Famennian sedimentation conditions and reservoir rocks properties was studied. As a result of supergene processes, initially porous rocks were leached; this lead to significant improvement of filtration-capacitive properties. Non permeable rocks became permeable reservoir rocks only as a result of cracking and dissolution processes with the formation of cavities and leaching pores.
Key words: Famennian rocks, reservoir property, types of reservoirs, Khoreyver petroleum sub-basin, Timan-Pechora basin.
article citation Musikhin A.D., Osintseva N.A., Sival’neva O.V., Kitaeva I.A. Usloviya formirovaniya porod-kollektorov famenskikh otlozheniy tsentral'noy chasti vostochnogo borta Khoreyverskoy neftegazonosnoy oblasti Timano-Pechorskoy provintsii [Eastern edge of Khoreyver petroleum sub-basin (Timan-Pechora basin) - petrogenesis of the Famennian reservoirs]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/27_2012.pdf
References

   Akhmetshina L.Z., Gibshman N.B., Kuandykov B. M., Uskova N.A., Kononets V.I., Baymagambetov B.K., Kukhtinov D.A., Degtyareva L.V. Atlas paleontologicheskikh ostatkov, mikrofatsiy i obstanovok osadkonakopleniya famensko-kamennougol'nykh otlozheniy Prikaspiyskoy vpadiny (Kazakhstanskaya chast') [Atlas of fossil remains, microfacies and sedimentation environments of the Famennian-Carboniferous deposits of the Pre-Caspian Basin (Kazakhstan part)]. Almaty, 2007, 476 p.
   Bagrintseva K.I. Karbonatnye porody – kollektory nefti i gaza [Carbonate rocks as oil and gas reservoirs]. Moscow, 1977, 231 p.
   Bagrintseva K.I. Usloviya formirovaniya i svoystva karbonatnykh kollektorov nefti i gaza [Conditions of formation and properties of carbonate reservoirs of oil and gas]. Moscow: RGGU, 1999, 285 p.
   Belyaeva N.V., Korzun A.L., Petrova L.V. Model' sedimentatsii fransko-turneyskikh otlozheniy na severo-vostoke Evropeyskoy platformy [Model of sedimentation of the Frasnian-Tournaisian deposits in the north-east of the European platform]. Saint Petersburg: Nauka, 1998, 154 p.
   Buko A. Evolyutsiya i tempy vymiraniya [Evolution and extinction rate]. Moscow: Mir, 1979, 308 p.
   Fortunatova N.K., Kartseva O.A., Baranova A.V., Agafonova G.V., Ofman I.P. Atlas strukturnykh komponentov karbonatnykh porod [Atlas of the structural components of carbonate rocks]. Moscow: VNIGNI, 2005, 440 p.
   Kuznetsov V.G. Prirodnye rezervuary nefti i gaza karbonatnykh otlozheniy [Natural oil and gas reservoirs of carbonate deposits]. Moscow: Nedra, 1992, 320 p.
   Leeder M.R. Sedimentology. Process and product. London: Allen and Unwin, 1982, 384 p.
   Maslov V.P. Atlas porodoobrazuyushchikh organizmov (izvestkovykh i kremnevykh) [Atlas of rock-forming organisms (calcareous and siliceous)]. Moscow: Nauka, 1973, 265 p.
   Postsedimentatsionnye izmeneniya karbonatnykh porod i ikh znachenie dlya istoriko-geologicheskikh rekonstruktsiy [Postsedimentation changes of carbonate rocks and their significance for historical and geological reconstructions]. Editor Kuznetsov V.G. Moscow: Nauka, 1980, 96 p.
   Shuyskiy V.P. Fatsial'naya priroda Famen-Turneyskikh otlozheniy kienkopskogo vala [Facies nature of the Famennian-Tournaisian deposits of Kienkopsky shaft]. Abstracts of AN SSSR «Litologiya i usloviya obrazovaniya dokembriyskikh i paleozoyskikh otlozheniy Urala» [Lithology and formation conditions of the Precambrian and Paleozoic deposits of the Urals], 1981, 54-71 p.
   Wilson J.L. Carbonate facies in Geologic History. Berlin: Springer-Verlag, 1975, 471 p.
   Zhemchugova V.A. Prirodnye rezervuary v karbonatnykh formatsiyakh Pechorskogo neftegazonosnogo basseyna [Natural reservoirs in carbonate formations of the Pechora oil and gas basin]. Moscow: Moscow State Mining University, 2002, 243 p.