Khayitov N.Sh.

igirnigm@ing.uz
Graduated from Tashkent State University (1994), specialization «Geochemistry».
PhD in Geological and Mineralogical Sciences.
Director for science of Institute of Geology and Research Prospecting for Oil and Gas Deposits (JSC IGIRNIGM).
Area of scientific interests: geological exploration for oil and gas, criteria for forecasting and searching for hydrocarbons, Cretaceous sediments, lithology.
Author of more than 30 publications.
Regional petroleum geology
Article # 12_2022 submitted on 05/25/2022 displayed on website on 06/03/2022
14 p.
pdf Petroleum prospects in the sedimentary strata of the Khorezm monocline and surrounding territories according to the geological, geophysical and cosmo-geological investigations data
The article discusses the features of the geological structure, the identification of petroleum bearing promising zones and the scientific substantiation of the optimal areas of prospecting and exploration for the Khorezm monocline and adjacent territories through a comprehensive analysis of cosmo-geological study and geological and geophysical data. A comprehensive interpretation made it possible to minimize the existing multivariance in solving certain problems related to the tectonic features of the study area, determining possible zones of oil and gas accumulation, identifying fracture zones, predicting structural traps of the sedimentary cover for setting prospecting seismic surveys in a poorly studied, but potentially petroleum bearing promising territory of Uzbekistan.

Keywords: trap forecasting, petroleum bearing promising zone, cosmo-geological study, geological and geophysical data, Khorezm monocline, Uzbekistan.
article citation Mukhutdinov N.U., Khozhiev B.I., Karshiev O.A., Khayitov N.Sh., Bikeeva L.R. O perspektivakh neftegazonosnosti osadochnykh otlozheniy Khorezmskoy monoklinali i prilegayushchikh territoriy po dannym kosmogeologicheskikh i geologo-geofizicheskikh issledovaniy [Petroleum prospects in the sedimentary strata of the Khorezm monocline and surrounding territories according to the geological, geophysical and cosmo-geological investigations data]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/12_2022.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/12_2022
References
   Bakirov A.A., Bakirov E.A., Melik-Pashaev V.S., Yudin G.T. Teoreticheskie osnovy i metody poiskov i razvedki skopleniy nefti i gaza [Theoretical foundations and methods of prospecting and exploration of oil and gas accumulations]. Moscow: Izd-vo «Vysshaya shkola», 1976, 416 p.
   Bikeeva L.R. Neotektonicheskie osobennosti stroeniya severo-zapadnoy chasti Bukharo-Khivinskogo regiona po dannym kosmogeologicheskikh issledovaniy [Neotectonic features of the structure of the northwestern part of the Bukhara-Khiva region according to the data of cosmogeological studies]. Uzbekskiy zhurnal nefti i gaza, 2018, no. 4, pp. 24-29.
   Gavrilov V.P. Vliyanie razlomov na formirovanie zon neftegazonakopleniya [Influence of faults on the formation of oil and gas accumulation zones]. Moscow: Nedra, 1975, 272 p.
   Nugmanov A.Kh. Tektonicheskie i drugie usloviya obrazovaniya preimushchestvenno gazonosnykh i neftenosnykh basseynov [Tectonic and other conditions for the formation of predominantly gas-bearing and oil-bearing basins]. Geodinamicheskie osnovy prognozirovaniya neftegazonosnosti nedr: materialy Respublikanskoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii. Tashkent, 2000, pp. 31-33.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 37_2017 submitted on 10/24/2017 displayed on website on 11/03/2017
15 p.
pdf  Compositional features of the Lower Permian sequences revealed in the Satbhai well 1 (Southern Ustyurt)
This article gives the detailed characteristics of Lower Permian section which was drilled by exploration Satbay-1 well. Based on the complex analysis of geological and geophysical data related to the drilled wells within the limits of the Shordja uplift authors identified a lot of petrogenetical, mineralogical - petrographical features and geochemical composition of the studied section.

Keywords: petrogenetical structure, mineralogical and geochemical composition, Lower Permian, Southern Ustyurt.
article citation Abdullaev G.S., Khayitov N.Sh., Sharafutdinova L.P., Dzhalilov G.G. Osobennosti stroeniya nizhnepermskikh otlozheniy, vskrytykh na ploshchadi Satbay skvazhinoy 1 (Yuzhnyy Ustyurt) [Compositional features of the Lower Permian sequences revealed in the Satbhai well 1 (Southern Ustyurt)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/37_2017.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/37_2017
References

   Akramkhodzhaev A.M., Avazkhodzhaev Kh.Kh., Labutina L.I. Litologiya, usloviya obrazovaniya i neftegazonosnost' doyurskikh otlozheniy Ustyurta [Lithology, conditions of formation of oil and gas content of Pre-Jurassic sections of Ustyurt]. Tashkent, Fan, 1979, 159 p.
   Khegay D.R., Yuldasheva M.G. Osobennosti tektonicheskogo stroeniya Ustyurtskogo neftegazonosnogo regiona po osadochnomu chekhlu [Features of the tectonic structure of the Ustyurt oil and gas bearing region]. Geology and mineral resources, 2008, no. 5, pp. 22.
   Vu T.T., Nguen Ch.Z., Vu N.K., Dzhalilov G.G. Novoe predstavlenie o tektonicheskom stroenie tsentral'noy i severnoy chastey Yuzhnogo Ustyurta i ikh perspektivy na neftegazonosnost' [New understanding of the tectonic structure of the central and northern parts of Southern Ustyurt and their prospects for oil and gas]. Uzbek Oil and Gas Journal, 2012, no. 3, pp. 39-43.Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 49_2013 submitted on 12/19/2013 displayed on website on 12/30/2013
12 p.
pdf  Lithofacial and geochemical features of oil-gas bearing Early Cretaceous sediments of Uzbekistan
It is shown, that the Early Cretaceous thick series, which represent continuous single whole sedimentation cycle, are developed in the cross-section of the sedimentary cover of oil-gas bearing regions of Uzbekistan. The red colored Neocomian-Aptian sediments are distinguished as source rocks on the basis of research in the south of Uzbekistan and on flat areas of Bukhara-Khiva region. The biogenic origin of the Middle Albian Luchak limestone is established. The prospects of oil and gas deposits formation and presence of lipid-lipoid components, testifying to favorable conditions for oil formation, were substantiated.
The Early Neocomian and Aptian grey colored sediments of Ustyurt region (which are presented by fine-grained sandstones in the cross-section basis, above – by clays, rich with scattered organic matter) refer to source rocks. The complex lithologic-geochemical study has shown that Albian sediments contain thick clay and clayey siltstones layers and possess high source rock potential.
Unfavorable facial and geochemical sedimentation conditions in the Fergana region in Neocomian period have caused poorness of rocks in terms of organic matter; therefore sediments have no oil-producing qualities. Aptian formations in the top part are determined as oil-producing; in the bottom part rocks are poor with organic matter and are not oil-yielding. On the basis of bituminiferous analyses of Albian sediments of the southern part of the Fergana region the low content of organic matter was established that does not allow attributing them to the category of source and oil-producing rocks.

Key words: geochemical features, oil, gas, organic matter, lithology, paleogeography, The Early Cretaceous, Neocomian, Aptian, Albian.
article citation Khayitov N.Sh. Litofatsial'nye i geokhimicheskie osobennosti neftegazonosnykh nizhnemelovykh otlozheniy Uzbekistana [Lithofacial and geochemical features of oil-gas bearing Early Cretaceous sediments of Uzbekistan]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2013, vol. 8, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/49_2013.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/49_2013
References
   Akramkhodzhaev A.M., Avazkhodzhaev Kh.Kh., Valiev A.A., Aykhodzhaev S.S., Inogamov Kh.Kh., Zhukova E.A., Alimov K.A., Khachieva L.S., Yuldashev Zh.Yu. Osobennosti geologicheskogo stroeniya, strukturno-tektonicheskie, fatsial'no-litologicheskie i geokhimicheskie predposylki neftegazonosnosti mezozoyskikh otlozheniy Ustyurta [The geological structure, structural-tectonic, facial-lithological and geochemical background of petroleum potential of Ustiurt Mesozoic deposits]. Tashkent: Fan, 1967. Book 1 and 2.
   Akramkhodzhaev A.M., Karimov A.K., Simonenko I.A., Saidkhodzhaev Sh.G. Fatsial'no-litologicheskie i bituminologicheskie predposylki neftegazoobrazovaniya i neftegazonakopleniya v mezozoyskikh i paleogenovykh otlozheniyakh Ferganskoy vpadiny [Facial-lithological and bitumenological background of petroleum formation and accumulation in the Mesozoic and Paleogene sediments of the Fergana Basin]. Tashkent: Fan, 1966, 252 p.
   Babaev A.G., Gavril'cheva L.G. Solyano-angidritovaya formatsiya verkhney yury i neftegazonosnost' nizhelezhashchey karbonatnoy tolshchi Sredney Azii [Salt-anhydrite formation of the Upper Jurassic and hydrocarbon potential of underlying carbonate strata of Central Asia]. Tashkent: Fan, 1986, 146 p.
   Egamberdiev M.E., Khikmatullaev B.S. O genezise nizhnemelovykh otlozheniy Yuzhnogo Uzbekistana [On the genesis of the Lower Cretaceous deposits of southern Uzbekistan]. Uzbekskiy geologicheskiy zhurnal, 1969, no. 6, p. 26-31.
   Geologicheskie usloviya i osnovnye zakonomernosti razmeshcheniya skopleniy nefti i gaza v predelakh epigertsinskoy platformy yuga SSSR. Srednyaya Aziya [Geological conditions and basic regularities of oil and gas accumulations distribution within Epihercynian platform, south of the USSR. Central Asia]. Editor Bakirov A.A. Moscow: Gostoptekhizdat, 1963, Vol. 1, p. 368–391.
   Karimov A.K. Bituminologicheskie predposylki neftegazoobrazovaniya i neftegazonosnosti osadochnykh otlozheniy Uzbekistana [Bitumenological background of petroleum formation and potential of sedimentary deposits of Uzbekistan]. Tashkent: Fan, 1974, 235 p.
   Khayitov N.Sh. Litologo-fatsial'nye osobennosti i perspektivy neftegazonosnosti nizhnemelovykh otlozheniy Beshkentskogo i Kashkadar'inskogo progibov [Lithofacial characteristics and petroleum potential of the Lower Cretaceous sediments of Beshkent and Kashkadarin deflections]. Synopsis of dissertation for the degree of candidate of geological-mineralogical sciences, Tashkent, 2006.
   Krylov N.A., Kucherya M.S., Grizik A.Ya., Yudina E.V., Zabolotnaya Yu.I., Ivanova N.G., Kogan Ya.Sh. Istoriya strukturnoy differentsiatsii platformennogo chekhla Vostochnogo Ustyurta po materialam seysmorazvedki [History of structural differentiation of the platform cover of Eastern Ustiurt based on seismic data]. Moscow: Gazprom VNIIGAZ, 2012, 86 p.
   Petrushevskiy B.A. Uralo-Sibirskaya epigertsinskaya platforma i Tyan'-Shan' [Ural-Siberian Epihercynian platform and Tien Shan]. Moscow: AN SSSR, 1955, 135 p.