Terent'ev S.Е.

virpul@inbox.ru
Graduated from Ukhta State Technical University, specialization 'well logging' (2008).
Area of scientific interest: distinguishing of reservoirs and determination of their reservoir properties in the areas of drilling fluid absorption in carbonate buildup of the Timan-Pechora province.
Author of 14 publications.
Geological simulation and issues of petroleum fields development
Section editor – PhD in geology and mineralogy Khalimov E.M.
Article # 38_2014 submitted on 09/26/2013 displayed on website on 09/29/2014
28 p.
pdf  Northern Timan-Pechora province – Carboniferous-Permian carbonate build-ups and their properties
A comprehensive 30-year analyses allowed to develop criteria for the differentiation of reef and biohermal build-ups according to geophysical and seismic methods by common depth point of 2D, 3D, which revealed dozens of "reef" type anomalies and permitting mapping of seismic record of the “reef”. Application of 3D seismic allows the mapping of build-ups up to hundreds of meters in diameter; contributing to the discovery of targeted prolific hydrocarbon accumulations. Reefs are often characterized by high-capacity fluidal absorption; fluid saturation facilitates using of a set of study methods and geophysical activities.

Keywords: well, reef, oil field, Carboniferous-Permian, seismic facies analysis, seismic exploration by common depth point, Timan-Pechora province, Komi Republik, Nenets Autonomous Okrug.
article citation Bogdanov B.P., Kuz'menko Ju.S., Pankratova E.I., Terent'ev S.Е. Karbonatnye postrojki permi-karbona severa Timano-Pechorskoj provincii i ih svojstva [Northern Timan-Pechora province – Carboniferous-Permian carbonate build-ups and their properties]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2014, vol. 9, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/11/38_2014.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/38_2014
References
   Bagrinceva K.I. Ocenka kollektorskogo potenciala raznofacial'nyh karbonatnyh otlozhenij [Evaluation of the reservoir potential of different facies of carbonate sediments]. Neftegazonosnost' karbonatnyh formacij: trudy IGiRGI, 1967, p. 28-30.
   Bogdanov B.P., Konstantinov A.A. Terent'ev S.Je. Osobennosti vydelenija kollektorov v karbonatnyh porodah permi-karbona Juzhno-Syninskogo uchastka [Features of reservoir in carbonate rocks of Permian-Carboniferous South Syninsky area]. Geologija i mineral'nye resursy evropejskogo severo-vostoka Rossii: Materialy XV Geologicheskogo s#ezda Respubliki Komi. T. III. Syktyvkar: IG Komi NC UrO RAN, 2009, p. 27-29.
   Bogdanov B.P., Terent'ev S.Je. Osobennosti opredelenija nasyshhenija zon pogloshhenija promyvochnoj zhidkosti v karbonatnyh postrojkah Timano-Pechorskoj provincii [Features determining saturation zones fluid loss in carbonate structures of the Timan-Pechora]. Neftegazovoe delo, 2013a, no.2, p. 123-148.
   Bogdanov B.P., Terent'ev S.Je. Prognoz nasyshhenija zon pogloshhenija promyvochnoj zhidkosti v karbonatnyh postrojkah (na primere mestorozhdenij Central'no-Horejverskogo podnjatija) [Forecast saturation zones fluid loss in carbonate build-ups (the Central CKU)]. Vestnik Instituta geologii Komi NC UrO RAN., 2013b, no. 11, p. 16-20.
   Dahnov V.N. Geofizicheskie metody opredelenija kollektorskih svojstv i neftegazonasyshhenija gornyh porod [Geophysical methods for the determination of reservoir properties and petroleum saturation rocks]. 2-e izd., pererab. i dop. – Moscow: Nedra, 1985, 310 p.
   Eliseev A.I. Formacii zon ogranichenija severo-vostoka Evropejskoj platformy (pozdnij devon i karbon) [Formation restriction zones of northeast of European platform (Late Devonian and Carboniferous)]. D.: Nauka, 1978, 192 p.
   Konstantinov A.A., Terent'ev S.Je. Osobennosti raspredelenija fil'tracionno-emkostnyh svojstv v karbonatnyh postrojkah permi-karbona Predural'skogo progiba [Features of the distribution of reservoir properties in carbonate Permian-Carboniferous buildings of Preduralsky foredeep]. Geologija i mineral'nye resursy evropejskogo severo-vostoka Rossii: Materialy XV Geologicheskogo s#ezda Respubliki Komi. T. III. Syktyvkar: IG Komi NC UrO RAN, 2009, p. 60-62.
   Mihajlova M.V. Tipy karbonatnyh massivov i ih diagnosticheskie priznaki [Types and diagnostic features of carbonate massifs]. Neftegazonosnost' karbonatnyh formacij: trudy IGiRGI, 1987, p. 15.
   Terent'ev S.E., Bogdanov B.P., Kuvaev I.V., Fedotov A.L. Osobennosti stroeniya i neftegazonosnosti nizhnepermskikh otlozheniy Kochmesskoy ploshchadi [Kochmes area - structure and petroleum potential of the Lower Permian deposits]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/4_2012.pdf
   Vendel'shtejn B.Ju. Geofizicheskie metody opredelenija parametrov neftegazovyh kollektorov (pri podschjote zapasov i proektirovanii razrabotki mestorozhdenij) [Geophysical methods of determining the parameters of petroleum reservoirs in calculating reserves and reservoir engineering)]. B.Ju. Vendel'shtejn, R.A. Rezvanov. Moscow: Nedra, 1978, 318 p.
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 4_2012 submitted on 10/12/2011 displayed on website on 01/11/2012
14 p.
pdf  Kochmes area - structure and petroleum potential of the Lower Permian deposits
Petroleum potential of the Kochmes structure in the Kosyu-Rogov depression (Pre-Urals trough) has been put in evidence in 1976 when oil inflow was received in well 3/11-Kochmes. Twelve boreholes were drilled for exploring the revealed deposit. Oil occurrence was not received because of the poor reservoir qualities of the Lower Permian section.
The seismic prospecting carried out by LLC NK «Soyuz» in 2000 have confirmed the presence of reefs in the Lower Permian deposits. Reinterpretation of geophysical data in complex «Geo Office Solver» has showed the presence of oil-saturated reservoirs in mapped reefs and in the covering strata. Recommendations on well development are made.
Key words: reef, reservoir, oil, Lower Permian, seismic recording anomalies, Kochmes area, Kosyu-Rogov depression.
article citation Terent'ev S.E., Bogdanov B.P., Kuvaev I.V., Fedotov A.L. Osobennosti stroeniya i neftegazonosnosti nizhnepermskikh otlozheniy Kochmesskoy ploshchadi [Kochmes area - structure and petroleum potential of the Lower Permian deposits]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/4_2012.pdf
References
   Antoshkina A.I., Eliseev A.M. Rifoobrazovanie v paleozoe severa Urala i sopredel'nykh oblastey [Reef formation in the Paleozoic northern Urals and adjacent areas]. Geologiya i mineral'no-syr'evye resursy Evropeyskogo severo-vostoka SSSR. Tezisy Vsesoyuznoy geologicheskoy konferentsii [Geology and mineral resources of the European north-east of the USSR. Abstracts of the All-Union Geological Conference]. Syktyvkar, 1988, vol. 2, pp. 7-8.
   Bagrintseva K.I. Otsenka kollektorskogo potentsiala raznofatsial'nykh karbonatnykh otlozheniy [Evaluation of reservoir potential of the different facial carbonate deposits]. Neftegazonosnost' karbonatnykh formatsiy. Trudy IGiRGI, 1967, pp. 28-30.
   Bogdanov B.P., Bogatskiy V.I. Paleozoyskie rify Timano-Pechorskoy provintsii i ikh neftegazonosnost' [Paleozoic reefs of the Timan-Pechora province and their petroleum potential]. Geologiya i mineral'no-syr'evye resursy Evropeyskogo severo-vostoka SSSR. Tezisy Vsesoyuznoy geologicheskoy konferentsii [Geology and mineral resources of the European north-east of the USSR. Abstracts of the All-Union Geological Conference]. – Syktyvkar, 1988, vol. 1, pp. 175-176.
   Bogdanov B.P., Ostrovskiy M.I., Rostovshchikov V.B. Novyy perspektivnyy neftegazonosnyy rayon Lemvinskogo bar'ernogo rifa [New perspective petroleum region of the Lemvinsk reef]. EI. Geologiya, burenie i razrabotka gazovykh i gazokondensatnykh mestorozhdeniy, 1987, no. 3, pp. 4-7.
   Eliseev A.I. Formatsii zon ogranicheniya severo-vostoka Evropeyskoy platformy (pozdniy devon i karbon) [Formation of limiting zones of the north-east European platform (Late Devonian and Carboniferous)]. Moscow: Nauka, 1978, 192 p.
   Grachevskiy M.M., Berlin Yu.M., Dubovskoy I.T., Ul'mishek G.F. Korrelyatsiya raznofatsial'nykh tolshch pri poiskakh nefti i gaza [Correlation of the different facial strata for oil and gas prospecting]. Moscow: Nedra, 1976, 296 p.
   Il'in V.D., Fortunatova H.K. Metody prognozirovaniya i poiskov neftegazonosnykh rifovykh kompleksov [Methods for forecasting and prospecting of petroleum reef complexes]. Moscow: Nedra, 1988, 201 p.
   Korolyuk I.K. Formatsionnye kriterii rasprostraneniya raznykh tipov organogennykh postroek [Formational criteria for distribution of various types of organigenic structures]. Metody poiskov i razvedki pogrebennykh rifov. Moscow: Nauka, 1983, pp. 3-5.
   Mikhaylova M.V. Tipy karbonatnykh massivov i ikh diagnosticheskie priznaki [Types of carbonate massifs and their diagnostic features]. Neftegazonosnost' karbonatnykh formatsiy. Trudy IGiRGI, 1987, pp. 15-27.