Mozhegova S.V.

mogegova@rambler.ruGraduated from Russian State Oil and Gas n.a. I.M. Gubkin, specialization "geology of oil and gas" (2000).
Researcher of All-Russia Research Geological Petroleum Institute (VNIGNI).
Area of scientific interest: geology and geochemistry of oil and gas, oil and gas source strata and their generation potential, generation-accumulation hydrocarbon systems.
Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 36_2012 submitted on 05/28/2012 displayed on website on 07/25/2012
16 p.
pdf  Genetic groups and sources of oils in the central part of the Volga-Urals petroleum province
Geochemistry of oils in the central part of Volga-Urals petroleum province, composition and distribution of biomarkers are considered. The principal distinction between two genetic oil groups is related to different lithology of their source rocks. The linkage between one of the oil groups with Middle Frasnian and Upper Frasnian-Tournaisian “domanic” deposits is shown. Pyrolysis data permitted estimation of amount of hydrocarbon expulsion from “domanic” source rocks.

Key words: genetic typification of oils, biomarkers, petroleum potential, hydrocarbon expulsion, Volga-Urals petroleum province.
article citation Kiselyova I.A., Mozhegova S.V. Geneticheskie gruppy neftey tsentral'nykh rayonov Volgo-Ural'skoy neftegazonosnoy provintsii i ikh generatsionnye istochniki [Genetic groups and sources of oils in the central part of the Volga-Urals petroleum province]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/36_2012.pdf
References

   Bannikova L.A. Dakhnova M.V., Fortunatova N.K., Shvets-Teneta-Guriy A.G., Mozhegova. S.V. Prognoz uglevodorodno-generatsionnogo potentsiala maloizuchennykh osadochnykh tolshch na baze sedimentatsionnogo modelirovaniya [Forecast of hydrocarbon-generation potential of poorly explored sedimentary strata on the basis of sedimentation modeling]. Novye idei v geologii i geokhimii nefti i gaza. Neftegazonosnye sistemy osadochnykh basseynov. Moscow: GEOS, 2005, pp. 130-131.
   Dakhnova M.V., Zheglova T.P., Nechitaylo G.S., Nazarova E.S., Myalkina Yu.A. Geokhimiya i genezis neftey Vankorskogo mestorozhdeniya [Geochemistry and genesis of oil in Vankor field]. Geologiya nefti i gaza, 2009, no.5, pp. 30-37.
   Fortunatova N.K. Sedimentatsionnye modeli karbonatnykh konusov vynosa – novykh neftegazopoiskovykh ob"ektov [Sedimentary models of carbonate alluvial fans - new oil and gas objects]. Geologiya nefti i gaza, 2007, no. 2, pp. 61-68.
   Gordadze G.N., Tikhomirov V.I. Geokhimicheskaya kharakteristika neftey i ROV porod tsentral'nykh rayonov Volgo-Urala (po UV-biomarkeram) [Geochemical characteristics of oils and dispersed organic matter of the central regions of Volga-Urals (by HC-biomarkers)]. Geokhimiya, 2005, no.1, pp. 1208-1223.
   Gordadze G.N., Tikhomirov V.I. Ob istochnikakh neftey na severo-vostoke Tatarstana [About the sources of oil in the north-east of Tatarstan]. Neftekhimiya, 2007, vol. 47, no.6, pp. 422-431.
   Larskaya E.S. Diagnostika i metody izucheniya neftegazomaterinskikh tolshch [Diagnosis and methods of studying of oil and gas source rocks]. Moscow: Nedra, 1983, 200 p.
   Neruchev S.G., Bazhenova T.K., Smirnov S.V., Andreeva O.A., Klimova L.I. Otsenka potentsial'nykh resursov uglevodorodov na osnove modelirovaniya protsessov ikh generatsii, migratsii i akkumulyatsii [Assessment of potential hydrocarbon resources on the basis of modeling their generation, migration and accumulation]. Saint Petersburg: Nedra, 2006, 364 p.
   Peters K.E., Moldowan J.M. The Biomarker Guide Interpreting Molecular Fossils in Petroleum and Ancient Sediments. Prentice Hall. Englewood. New Jersey 07632, 1993, p. 185.
   Schmoker J.W. Volumetric calculation of hydrocarbons generated. Magoon L.B., and W.G. Dow, eds., The petroleum system – from source to trap: AAPG Memoir 60, 1994, p. 323-326.Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 17_2011 submitted on 04/29/2011 displayed on website on 05/23/2011
21 p.
pdf  Upper Proterozoic formations of Siberian platform – main source of oil and gas of Pre-Mesozoic megabasin
The history of the oil and gas genesis in the Riphean and Vendian complexes of Siberian platform was studied. Biomarkers were used to make the oils and syn-bitumens correlation with source rocks. Generally the oils of Nepa-Botuoba anteclise are genetically related to the Vendian source rocks, while the oils of Baikit anteclise and Katanga saddle are genetically related to the Riphean source rocks. The main source of oil and gas of the Pre-Mesozoic megabasin of Siberian platform are the Upper Proterozoic (Rifean and Vendian) source rocks.
Key words: oil and gas genesis, Riphean, Vendian, catagenetical «unconformity», hydrocarbons, biomarkers.
article citation Bazhenova T.K., Dakhnova M.V., Mozhegova S.V. Verkhniy proterozoy Sibirskoy platformy – osnovnoy istochnik neftegazonosnosti ee domezozoyskogo megabasseyna [Upper Proterozoic formations of Siberian platform – main source of oil and gas of Pre-Mesozoic megabasin]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2011, vol. 6, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/17_2011.pdf
References