Shcherbanenko V.M.

Sherbanenko@sniiggims.ru

Graduated from Novosibirsk State University (1983), specialization "geophysical methods of prospecting and exploration of mineral deposits".
Leading geophysicist of the Siberian Research Institute of Geology, Geophysics and Mineral Resources, Novosibirsk.
Area of scientific interests: complex interpretation of geological and geophysical data.
Has 3 publications.
Geological simulation and issues of petroleum fields development
Article # 37_2022 submitted on 08/15/2022 displayed on website on 10/21/2022
19 p.
pdf Model of geological structure and petroleum perspective of Neocomian strata belonging to Gydan area (Underpim regional clinoform)
The performed analysis of geological and geophysical data made it possible to refine the regional model of the geological structure of the Berriasian-Lower Aptian strata of the Gydan petroleum bearing area. According to the refined model, the Underpim regional clinoform is fully represented in the central part of the oil and gas area. It is concluded that there are no anticlinal structures capable of accumulating hydrocarbon resources in the Underpim structural-stratigraphic section of the study area, and here the prospects for oil and gas potential of the Neocomian can only be associated with complicated lithological traps. As a result of structural constructions using seismic facies and dynamic features of wave fields, five reservoirs with a zonal distribution were identified in the Underpim clinoform. For each reservoir, the lines of transition of the accumulative slope to the shelf and deep water areas are determined. The analysis of the distribution map of the amplitude characteristics of the seismic record in combination with the structural-geomorphological model of the structure of the Underpim regional clinoform made it possible to identify the most promising reservoirs in terms of oil and gas potential and to identify areas in their composition within which the development of localized sand bodies - traps can be expected.

Keywords: Berriasian-Lower Aptian strata, Underpim regional clinoform, model of the geological structure, promising lithological traps, Gydan petroleum bearing area.
article citation Kontorovich V.A., Toropova T.N., Shcherbanenko V.M. Model' geologicheskogo stroeniya i perspektivy neftegazonosnosti neokomskikh otlozheniy Gydanskoy neftegazonosnoy oblasti (podpimskaya regional'naya klinoforma) [Model of geological structure and petroleum perspective of Neocomian strata belonging to Gydan area (Underpim regional clinoform)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/37_2022.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/37_2022
References
   Bardachevskiy V.N., Shestakova N.I., Ershov S.V. Osobennosti formirovaniya goteriv-barremskikh klinoform Gydanskogo poluostrova [Features of formation of Gydan Peninsula Hauteriv-Barremian clinoform]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/45_2019.html DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/45_2019
   Borodkin V.N., Kurchikov A.R. K voprosu utochneniya zapadnoy i vostochnoy granits achimovskogo klinoformnogo kompleksa Zapadnoy Sibiri [On the issue of clarifying the western and eastern boundaries of the Achimov clinoforms of Western Siberia]. Geologiya i geofizika, 2015a, no. 9, pp. 1630-1642.
   Borodkin V.N., Kurchikov A.R. Stratigrafo-korrelyatsionnaya osnova geologicheskogo modelirovaniya nizhnemelovykh otlozheniy Gydanskoy neftegazonosnoy oblasti severa Zapadnoy Sibiri [Stratigraphic-correlation basis of geological modeling of the Lower Cretaceous strata of the Gydan petroleum bearing area in the north of Western Siberia]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2014, no.3, pp. 12-19.
   Borodkin V.N., Kurchikov A.R., Nedosekin A.S., Lukashov A.V., Shimanskiy V.V. Kharakteristika geologicheskoy modeli i perspektiv neftegazonosnosti ur'evskogo seysmofatsial'nogo kompleksa severa Zapadnoy Sibiri [Characteristics of the geological model and prospects for the oil and gas potential of the Uryev seismic facies section in the north of Western Siberia]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2015b, no. 5, pp. 4-17.
   Borodkin V.N., Kurchikov A.R., Smirnov O.A., Lukashov A.V., Nedosekin A.S., Smirnov A.S., Kornev V.A. Novye elementy sedimentologicheskoy modeli klinoformnogo razreza achimovskoy tolshchi severa Zapadnoy Sibiri po dannym seysmorazvedki 3D [New elements of the sedimentological model of the Achimov Formation clinoform section in the north of Western Siberia according to 3D seismic data]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2018, no. 11, pp. 4-12.
   Borodkin V.N., Smirnov O.A., Kurchikov A.R., Lukashov A.V., Pogretskiy A.V., Samitova V.I. Kharakteristika geologicheskoy modeli i perspektiv neftegazonosnosti neokomskogo kompleksa v perekhodnoy zone ot Yamal'skogo k Gydanskomu i Urengoysko-Purpeyskomu litofatsial'nym rayonam Zapadnoy Sibiri po dannym seysmorazvedki 3D [Characteristics of the geological model and oil and gas potential of the Neocomian strata in the transition zone from the Yamal to the Gydan and Urengoy-Purpey lithofacies regions of Western Siberia according to 3D seismic data]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2021, no. 5(353), pp. 10-23.
   Ershov S.V. Problemy vydeleniya i korrelyatsii stratotipicheskikh razrezov neokoma Zapadnoy Sibiri v svyazi s klinoformnym stroeniem [Problems of identification and correlation of stratotype sections of the Western Siberia Neocomian in connection with the clinoform structure]. Geologiya i geofizika, 2017, vol. 58, no. 8, pp. 1206-1219.
   Ershov S.V. Zakonomernosti razmeshcheniya zalezhey uglevodorodov v berrias-nizhneaptskikh otlozheniyakh severnykh rayonov Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna [Predictability of hydrocarbon productive levels distribution in the Berriasian - Lower Aptian sequences of the northern areas of Western Siberian sedimentary basin]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/38_2019.html DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/38_2019
   Ershov S.V., Bardachevskiy V.N., Shestakova N.I. Osobennosti stroeniya i korrelyatsiya produktivnykh plastov berrias-nizhneaptskikh otlozheniy Gydanskogo poluostrova [Structural features and correlation of Berriasian-Lower Aptian productive levels of the Gydan Peninsula]. Geologiya i geofizika, 2018, vol. 59, no. 11, pp. 1870-1882.
   Ershov S.V., Kartashova A.K. Berrias-aptskie otlozheniya Enisey-Khatangskogo rayona Zapadnoy-Sibiri: stratigrafiya, korrelyatsiya i rayonirovanie [Berriasian-Aptian strata of the Yenisei-Khatanga region of Western Siberia: stratigraphy, correlation and zoning]. Geologiya nefti i gaza, 2020, no. 5, pp. 27-38.
   Ershov S.V., Zverev K.V., Kazanenkov V.A., Karogodin Yu.N. Sedimentatsiya v rannemelovom basseyne Zapadnoy Sibiri i ee vliyanie na neftegazonosnost' [Sedimentation in the Early Cretaceous basin of Western Siberia and its impact on petroleum potential]. Geologiya i geofizika, 2001, vol. 42, no. 11-12, pp. 1908-1917.
   Gurari F.G. Klinoformy - osobyy tip litostratonov [Clinoforms - a special type of lithostratons]. Geologiya i geofizika, 1994, no. 4, pp. 19-25.
   Gurari F.G. Klinoformy i ikh rol' v neftyanoy geologii [Clinoforms and their role in petroleum geology]. Geologiya i problemy poiskov novykh krupnykh mestorozhdeniy nefti i gaza v Sibiri, ch. I. Novosibirsk: SNIIGGiMS, 1996, pp. 78-81.
   Gurari F.G. Stroenie i usloviya obrazovaniya klinoform neokomskikh otlozheniy Zapadno-Sibirskoy plity[Structure and formation conditions of clinoforms of the Neocomian strata of the Western Siberian Plate]. Novosibirsk: SNIIGGiMS, 2003, pp. 3-23.
   Igoshkin V.P. Indeksatsiya nizhnemelovykh seysmogorizontov i seysmostratigraficheskikh kompleksov na territorii KhMAO [Indexing of the Lower Cretaceous seismic levels and seismostratigraphic units in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug]. Vestnik nedropol'zovatelya Khanty-Mansiyskogo avtonomnogo okruga, 2001, no. 6. - http://www.oilnews.ru/6-6.
   Karogodin Yu.N., Ershov S.V., Konyshev A.I., Chernomorskiy V.N. Osobennosti geologicheskogo stroeniya i neftenosnosti Priobskoy zony neftenakopleniya Zapadnoy Sibiri [Features of the geological structure and oil content of the Priob oil accumulation zone of Western Siberia]. Geologiya i otsenka neftegazovogo potentsiala Zapadnoy Sibiri. Moscow: Nauka, 1994, pp. 41-58.
   Kazanenkov V.A., Ershov S.V., Ryzhkova S.V., Borisov E.V., Ponomareva E.V., Popova N.I., Shaporina M.N. Geologicheskoe stroenie i neftegazonosnost' regional'nykh rezervuarov yury i mela v Karsko-Yamal'skom regione i prognoz raspredeleniya v nikh uglevodorodov [Geological structure and petroleum potential of Jurassic and Cretaceous regional reservoirs in the Kara-Yamal region and forecast of hydrocarbon distribution in them]. Geologiya nefti i gaza Zapadnoy Sibiri, 2014, no.1, pp. 27-49.
   Kontorovich A.E., Fotiadi E.E., Demin V.I. Prognoz mestorozhdeniy nefti i gaza [Forecast of oil and gas fields]. Moscow: Nedra, 1981, 350 p.
   Kontorovich V.A., Belyaev S.Yu., Kontorovich A.E., Krasavchikov V.O., Kontorovich A.A., Suprunenko O.I. Tektonicheskoe stroenie i istoriya razvitiya Zapadno-Sibirskoy geosineklizy v mezozoe i kaynozoe [Tectonic structure and development history of the Western Siberian geosyneclise in the Mesozoic and Cenozoic]. Geologiya i geofizika, 2001, vol. 42, no. 11-12, pp.1832-1845.
   Kurchikov A.R., Borodkin V.N., Nedosekin A.S., Zaripov S.M. Geologicheskoe stroenie i perspektivy neftegazonosnosti Gydanskogo poluostrova severa Zapadnoy Sibiri [Geological structure and prospects for petroleum potential of the Gydan Peninsula in the north of Western Siberia]. Nauka i TEK, 2012, no. 3, pp. 10-14.
   Trushkova L.Ya., Igoshkin V.P. Klinoformy kak regional'nye neftegazonosnye ob"ekty. Zakonomernosti razmeshcheniya i prognoz v nikh litologicheskikh rezervuarov [Clinoforms as regional oil-gas objects, regularities of their occurrence, forecast of stratigraphic reservoirs in them]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2008, vol. 3, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/24_2008.pdf
   Trushkova L.Ya., Igoshkin V.P., Khafizov F.Z. Klinoformy neokoma - Unikal'nyy tip neftegazonosnykh rezervuarov Zapadnoy Sibiri [Neocomian clinoforms - A unique type of oil and gas reservoirs in Western Siberia]. St. Petersburg: VNIGRI, 2011, 125 p.