Zamiraylova A.G.

ZamirailovaAG@ipgg.sbras.ru


Graduated from Tomsk Polytechnic Institute named after S.M. Kirov (1981), specialization "geological survey, prospecting and exploration of mineral deposits".
PhD in geology and mineralogy.
Senior Researcher of Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPGG SB RAS).
Area of scientific interests: lithology of sedimentary basins, terrigenous clay rocks.
Author of 75 publications.
Regional petroleum geology
Article # 34_2022 submitted on 08/18/2022 displayed on website on 10/07/2022
18 p.
pdf Characterization of Bazhenov Formation productive interval: a case study of West-Kvenzer area, southeastern Western Siberia
The article discusses the concept of Bazhenov reservoir rocks exemplified by a oil productive interval of the Bazhenov Formation cross-section in the West-Kvenzer area, southeastern Western Siberia. Characteristics of the analyzed interval are derived from the interpretation of the results obtained by the geophysics, lithology, rock physics and organic geochemistry integrating methods. It has been shown that the studied oil saturated interval is represented by kerogen-siliceous and siliceous mixtites. The studied rocks are found to be identical in terms of the lithological composition, organic matter geochemistry, geophysical and petrophysical characteristics. Most of the mobile (allochthonous) bitumoids (chloroform extractable bitumens) generated by the Bazhenov Formation within the West-Kvenzer area are concentrated in open pore space, rather than being fracture-filling type.

Keywords: Bazhenov reservoir, Bazhenov Formation, organic matter, mobile bitumoid, West-Kvenzer area, southeastern Western Siberia.
article citation Ryzhkova S.V., Zamiraylova A.G., Kostyreva E.A., Sotnich I.S., Fomin M.A., Eder V.G. Kharakteristika produktivnogo intervala bazhenovskoy svity v yugo-vostochnykh rayonakh Zapadnoy Sibiri (na primere Zapadno-Kvenzerskoy ploshchadi) [Characterization of Bazhenov Formation productive interval: a case study of West-Kvenzer area, southeastern Western Siberia]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/34_2022.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/34_2022
References
Eder V.G., Balushkina N.S., Zamiraylova A.G., Fomin A.N. Litologo-geokhimicheskie svidetel'stva katageneticheskikh preobrazovaniy chernykh slantsev na primere bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri [Lithological and geochemical evidence of catagenetic transformations of black shales on the example of the Bazhenov Formation of Western Siberia]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 4: Geologiya, 2021, no. 1, pp.58-70.
Eder V.G., Ryzhkova S.V., Dzyuba O.S., Zamiraylova A.G. Litostratigrafiya i obstanovki sedimentatsii bazhenovskoy svity (Zapadnaya Sibir') v tsentral'nom, yugo-vostochnom i severnykh rayonakh ee rasprostraneniya [Lithostratigraphy and sedimentation settings of the Bazhenov Formation (Western Siberia) in the central, southeastern and northern regions of its occurrence]. Stratigrafiya. Geologicheskaya korrelyatsiya, 2022, no. 5, pp. 46-74.
Eder V.G., Zamiraylova A.G., Kalmykov G.A. Svidetel'stva obrazovaniya karbonatnykh porod na geokhimicheskikh bar'erakh v chernykh slantsakh na primere bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri [Evidence of carbonate rocks formation on geochemical barriers in black shales on the example of the Bazhenov Formation of Western Siberia]. Georesursy, 2019, vol. 21, no. 2, pp. 143-152.
Kalmykov G.A., Balushkina N.S. Model' neftenasyshchennosti porovogo prostranstva porod bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri i ee ispol'zovanie dlya otsenki resursnogo potentsiala [Model of oil saturation of the pore space of rocks of the Bazhenov Formation of Western Siberia and its use for assessing the resource potential]. Moscow: GEOS, 2017, 247 p.
Kontorovich A.E., Kostyreva E.A., Rodyakin S.V., Sotnich I.S., Yan P.A. Geokhimiya bitumoidov bazhenovskoy svity [Geochemistry of the Bazhenov Formation bitumoids]. Geologiya nefti i gaza, 2018a, no. 2, pp. 79-88. DOI: https://doi.org/10.31087/0016-7894-2018-2-79-88
Kontorovich A.E., Rodyakin S.V., Burshteyn L.M., Kostyreva E.A., Ryzhkova S.V., Yan P.A. Poristost' i neftenasyshchennost' porod bazhenovskoy svity [Porosity and oil saturation of the Bazhenov Formation]. Geologiya nefti i gaza, 2018b, no. 5, pp. 61-73.
Kontorovich A.E., Yan P.A., Zamiraylova A.G., Kostyreva E.A., Eder V.G. Klassifikatsiya porod bazhenovskoy svity [Classification of rocks of the Bazhenov Formation]. Geologiya i geofizika, 2016, vol. 57, no. 11, pp. 2034-2043. DOI: https://doi.org/10.15372/GiG20161106
Kontorovich V.A., Belyaev S.Yu., Kontorovich A.E., Krasavchikov V.O., Kontorovich A.A., Suprunenko O.I. Tektonicheskoe stroenie i istoriya tektonicheskogo razvitiya Zapadno-Sibirskoy geosineklizy v mezozoe i kaynozoe [Tectonic structure and development history of the Western Siberian geosyneclise in the Mesozoic and Cenozoic]. Geologiya i geofizika, 2001, vol. 42, no. 11-12, pp. 1832-1845.
Korobov A.D., Korobova L.A., Morozov V.P., Zagranovskaya D.E., Zakharova O.A. Autigennyy dolomit vysokobituminoznykh bazhenovskikh otlozheniy - pokazatel' zavershayushchey stadii generatsii uglevodorodov [Authigenic dolomite of high-bituminous Bazhenov Formation - an indicator of the final stage of hydrocarbon generation]. Neftyanoe khozyaystvo, 2017, no. 4, pp. 41-43.
Nemova V.D. Litogeneticheskaya klassifikatsiya porod i tekhnoformizm otlozheniy bazhenovskoy svity Zapadno-Sibirskoy neftegazonosnoy provintsii. [Lithogenetic classification of rocks and technoformism of the Bazhenov Formation of the Western Siberian petroleum province]. Dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni doktora geologo-mineralogicheskikh nauk, 2021, 323 p.
Nemova V.D. Osobennosti postsedimentatsionnykh preobrazovaniy radiolyaritov bazhenovskoy svity [Peculiarities of postsedimentary transformations of Radiolarites of the Bazhenov Formation]. Materialy 8-go Vserossiyskogo litologicheskogo soveshchaniya. Moscow: RGU nefti i gaza imeni I.M. Gubkina, 2015, vol. I, pp. 247-249.
Nemova V.D., Panchenko I.V. Faktory produktivnosti bazhenovskogo gorizonta vo Frolovskoy megavpadine [The productivity factors of Bazhenov Formation in Frolov Megadepression (Western Siberia)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/46_2017.pdf DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/46_2017
Panchenko I.V., Nemova V.D., Smirnova M.E., Il'ina M.V., Baraboshkin E.Yu., Il'in V.S. Stratifikatsiya i detal'naya korrelyatsiya bazhenovskogo gorizonta v tsentral'noy chasti Zapadnoy Sibiri po dannym litologo-paleontologicheskogo izucheniya kerna i GIS [Stratification and detailed correlation of Bazhenov Formation in the central part of the Western Siberia according to lithological and paleontological core analysis and well logging]. Geologiya nefti i gaza, 2016, no. 6, pp. 22-34.
Petersil'e V.I., Komar N.V., Frenkel' S.M. Metodicheskie podkhody k podschetu zapasov bazhenovskoy svity [Methods for the Bazhenov Formation reserves assessment]. Geologiya nefti i gaza, 2018, no. 5, pp. 51-59.
Rozen O.M., Abbyasov A.A., Migdisov A.A., Yaroshevskiy A.A. Programma MINLITH dlya rascheta mineral'nogo sostava osadochnykh porod: dostovernost' rezul'tatov v primenenii k otlozheniyam drevnikh platform [The MINLITH program for sedimentary rocks mineral composition calculating: the reliability of the results when applied to the strata of ancient platforms]. Geokhimiya, 2000, no. 4, pp. 431-444.
Ryzhkova S.V. Istoriya razvitiya yurskogo strukturnogo yarusa i neftegazonosnost' yuzhnykh rayonov Ob'-Irtyshskogo mezhdurech'ya [History of development of the Jurassic structural stage and oil and gas potential of the southern regions of the Ob-Irtysh interfluve] Geologiya nefti i gaza, 2009, no. 1, pp. 54-63.
Ryzhkova S.V., Fomin M.A., Zamirailova A.G., Kostyreva E.A., Pokryshkina E.M. Litologicheskaya interpretatsiya karotazha skvazhin bazhenovskoy svity yugo-vostochnykh rayonov Zapadnoy Sibiri [Lithological interpretation of well logging data belonging to Bazhenov Formation of the south-eastern regions of Western Siberia]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/27_2021.html DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/27_2021
Ryzhkova S.V., Ponomareva E.V., Zamiraylova A.G. Stroenie bazhenovskogo rezervuara i prognoz neftenosnosti gorizonta Yu0 bazhenovskoy svity v yugo-vostochnykh rayonakh Zapadnoy Sibiri [Structure of the bazhenov reservoir and forecast of oil content of the Yu0 productive level of the Bazhenov Formation in the south-eastern regions of Western Siberia]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/38_2020.html DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/38_2020
Skvortsov M.B., Kirsanov A.M. Metodicheskie podkhody k vydeleniyu neftenasyshchennykh tolshchin v otlozheniyakh bazhenovskoy svity [Methodological approaches to the identification of oil-saturated thicknesses in the Bazhenov Formation]. Nedropol'zovanie XXI vek, 2019, no. 3 (79), pp. 80-87.
Skvortsov M.B., Nemova V.D., Dakhnova M.V., Kopilevich E.A., Surova N.D., Kirsanov A.M., Mozhegova S.V. Novye metodicheskie podkhody k otsenke resursov nefti v otlozheniyakh bazhenovskoy svity [New Methodological approaches to assessment of oil resources in the Bazhenov Formation] Geologiya i geofizika, 2019, vol. 60, no. 2, pp. 217-229.
Vremennoe metodicheskoe rukovodstvo po podschetu zapasov nefti v treshchinnykh treshchinno-porovykh kollektorakh v otlozheniyakh bazhenovskoy tolshchi Zapadno-Sibirskoy neftegazonosnoy provintsii [Interim methodological guidelines for calculating oil reserves in fractured fissure-porous reservoirs in the Bazhenov Formation of the Western Siberian petroleum province]. Nedropol'zovanie XXI vek, 2017, no. 4, pp. 68-101.
Stratigraphy and lithology
Article # 27_2021 submitted on 08/25/2021 displayed on website on 09/06/2021
15 p.
pdf Lithological interpretation of well logging data belonging to Bazhenov Formation of the south-eastern regions of Western Siberia
The article presents the results of revealing the relationship between siliceous, clay, carbonate and organic substances and pyrite from the types of electrical and radioactive logging in Bazhenov Formation. The influence of the content of the listed rock-forming components on the geophysical characteristics is described. The volume lithological model of the Archin-47 well, constructed on the basis of established correlations, is presented.

Keywords: Bazhenov Formation, lithological composition, interpretation of electrical and radioactive logging.
article citation Ryzhkova S.V., Fomin M.A., Zamirailova A.G., Kostyreva E.A., Pokryshkina E.M. Litologicheskaya interpretatsiya karotazha skvazhin bazhenovskoy svity yugo-vostochnykh rayonov Zapadnoy Sibiri [Lithological interpretation of well logging data belonging to Bazhenov Formation of the south-eastern regions of Western Siberia]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/27_2021.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/27_2021
References
   Baraz V.R. Korrelyatsionno-regressionnyy analiz svyazi pokazateley kommercheskoy deyatel'nosti s ispol'zovaniem programmy Excel: uchebnoe posobie [Correlation and regression analysis of the relationship of indicators of commercial activity using the Excel program: a textbook]. Ekaterinburg: GOU VPO «UGTU-UPI», 2005, 102 p.
   Eder V.G. Piritizatsiya porod zon perekhoda chernoslantsevoy tolshchi k vmeshchayushchim otlozheniyam na primere bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri [Pyritization of rocks of transition zones of the Black shale strata to host rocks on the example of the Bazhenov Formation of Western Siberia]. Litologiya i poleznye iskopaemye, 2020, no. 3, pp. 257-271.
   Epov M.I., Glinskikh V.N., Petrov A.M., Sukhorukova K.V., Fedoseev A.A., Nechaev O.V., Nikitenko M.N. Chastotnaya dispersiya elektrofizicheskikh kharakteristik i elektricheskaya anizotropiya porod bazhenovskoy svity po dannym elektrokarotazha [Frequency dispersion of electrophysical characteristics and electrical anisotropy of Bazhenov Formation rocks, according to electrocarotage data]. Neftyanoe khozyaystvo, 2019, no. 9, pp. 62-64.
   Fedoseev A.A., Glinskikh V.N., Kazanenkov V.A. Otnositel'noe soderzhanie porodoobrazuyushchikh komponentov i osnovnye litologicheskie tipy porod bazhenovskoy svity i ee stratigraficheskikh analogov po dannym geofizicheskikh issledovaniy skvazhin i kerna [Relative content of rock-building components and basic lithological types of rocks of the Bazhenov Formation and its stratigraphic analogues according to log and core data]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/15_2018.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/15_2018
   Glinskikh V.N., Fedoseev A.A. Novyy podkhod k litologo-elektrofizicheskoy interpretatsii dannykh elektromagnitnykh zondirovaniy v intervalakh bazhenovskoy svity [A new approach to the lithological and electrophysical interpretation of electromagnetic sounding data in the intervals of the Bazhenov Formation]. Geologiya i mineral'no-syr'evye resursy Sibiri, 2019, no. 4, pp. 80-88.
   Gurova T.I. O veshchestvennom sostave verkhneyurskikh otlozheniy Zapadno-Sibirskoy nizmennosti [On the material composition of the Upper Jurassic section of the West Siberian Lowland]. Doklady AN SSSR, 1960, vol.134, no. 4, pp. 924-927.
   Kalmykov G.A., Balushkina N.S. Model' neftenasyshchennosti porovogo prostranstva porod bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri i ee ispol'zovanie dlya otsenki resursnogo potentsiala [Model of oil saturation of the pore space of rocks of the Bazhenov Formation of Western Siberia and its use for assessing the resource potential]. Moscow: GEOS, 2017, 246 p.
   Kontorovich V.A., Belyaev S.Yu., Kontorovich A.E., Krasavchikov V.O., Kontorovich A.A., Suprunenko O.I. Tektonicheskoe stroenie i istoriya razvitiya Zapadno-Sibirskoy geosineklizy v mezozoe i kaynozoe [Tectonic structure and development historyof the Western Siberian geosyneclise in the Mesozoic and Cenozoic]. Geologiya i geofizika, 2001, vol. 42, no.11-12, pp. 1832-1845.
   Kulyapin P.S., Sokolova T.F. Ispol'zovanie statisticheskogo podkhoda pri interpretatsii dannykh GIS v neftematerinskikh porodakh bazhenovskoy svity Zapadno-Sibirskoy neftegazonosnoy provintsii [The use of a statistical approach in the interpretation of GIS data in the Bazhenov Formation oil-source rocks of the West Siberian petroleum province]. Tekhnologii seysmorazvedki, 2013, no. 3, pp. 28-42.
   Mosunov A.Yu., Yatskevich I.M. Osobennosti opredeleniya litotipov porod bazhenovskoy svity po dannym geofizicheskikh issledovaniy skvazhin [Features of Bazhenov Formation determining lithotypes according to the geophysical studies wells data]. Neftyanoe khozyaystvo, 2005, no. 9, pp. 164-165.
   Pavlova M.A., Eder V.G., Zamiraylova A.G. Model' bazhenovskoy svity na primere dannykh uchastka Salymskogo mestorozhdeniya [Model of the Bazhenov Formation on the example of data from the Salym field]. Geologiya nefti i gaza, 2015, no. 3, pp. 57-62.
   Rozen O.M., Abbyasov A.A., Migdisov A.A., Yaroshevskiy A.A. Programma MINLITH dlya rascheta mineral'nogo sostava osadochnykh porod: dostovernost' rezul'tatov v primenenii k otlozheniyam drevnikh platform [The MINLITH program for sedimentary rocks mineral composition calculating: the reliability of the results when applied to the strata of ancient platforms]. Geokhimiya, 2000, no. 4, pp. 431-444.
   Ryzhkova S.V., Burshteyn L.M., Ershov S.V., Kazanenkov V.A., Kontorovich A.E., Kontorovich V.A., Nekhaev A.Yu., Nikitenko B.L., Fomin M.A., Shurygin B.N., Beyzel' A.L., Borisov E.V., Zolotova O.V., Kalinina L.M., Ponomareva E.V. Bazhenovskiy gorizont Zapadnoy Sibiri: stroenie, korrelyatsiya i tolshchiny [Bazhenov Formation of Western Siberia: structure, correlation and thickness]. Geologiya i geofizika, 2018, vol. 59, no. 7, pp. 1053-1074.
   Ryzhkova S.V., Ponomareva E.V., Zamiraylova A.G. Stroenie bazhenovskogo rezervuara i prognoz neftenosnosti gorizonta Yu0 bazhenovskoy svity v yugo-vostochnykh rayonakh Zapadnoy Sibiri [Structure of the bazhenov reservoir and forecast of oil content of the Yu0 productive level of the Bazhenov Formation in the south-eastern regions of Western Siberia]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/38_2020.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/38_2020
   Zamiraylova A.G., Kostyreva E.A., Eder V.G., Ryzhkova S.V., Sotnich I.S. Litologo-geokhimicheskaya kharakteristika georgievskoy, bazhenovskoy i kulomzinskoy svit na Archinskoy ploshchadi (Nyurol'skaya vpadina, Tomskaya oblast') [Litho-geochemical characteristics of the Georgiev, Bazhenov and Kulomzin Formations on Archin Square (Nyurol Depression, Tomsk region)]. Geologiya nefti i gaza, 2019, no. 3, pp. 99-113.
   Zanin Yu.N., Zamiraylova A.G., Eder V.G. Nekotorye aspekty formirovaniya bazhenovskoy svity v tsentral'nykh rayonakh Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna [Some aspects of the formation of the Bazhenov Formation in the central regions of the Western Siberian sedimentary basin]. Litosfera, 2005, no. 4, pp. 118-135.
   Zaripov V.A., Ushatinskiy I.N. Osobennosti formirovaniya, stroeniya i sostava bituminoznykh otlozheniy bazhenovskoy svity v svyazi s ikh neftenosnost'yu [Features of the formation, structure and composition of bituminous deposits of the Bazhenov Formation in connection with their oil content]. Trudy ZapSibNIGRI, issue 113. Tyumen', 1976, pp. 53-71.
   Ziganbaev A.Kh., Suleymanov D.D. Prognozirovanie litologicheskoy izmenchivosti bazhenovskoy svity pri pomoshchi sinkhronnoy inversii [Forecasting the lithological variability of the Bazhenov Formation using synchronous inversion]. Neftyanoe khozyaystvo, 2013, no. 10, pp. 46-49.
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 38_2020 submitted on 10/19/2020 displayed on website on 11/06/2020
23 p.
pdf Structure of the bazhenov reservoir and forecast of oil content of the Yu0 productive level of the Bazhenov Formation in the south-eastern regions of Western Siberia
For the South-Eastern regions of the West Siberian oil and gas province, a model of the structure of the Bazhenov reservoir and criteria for selecting areas that are promising for detecting oil accumulations in the productive level of the South-West Bazhenov Formation are proposed. According to the our criteria, the following characteristics of the object of research are given: the thickness of rocks of the Bazhenov Formation, the thickness of rocks with a Corg content > 7%, catagenesis degree of organic matter, the thickness of the underlying and overlying fluid barriers, current reservoir temperatures of rocks and reservoir pressures in the Bazhenov Formation. Based on a comprehensive analysis of the materials that characterize the above criteria, promising zones of two categories are identified. The Central-Nyurol zone is assigned to the 1st category (the most promising), and the North-Nyurol, East-Nyurol, South-Nyurol, West-Parabel, and Ust-Tym zones are assigned to the 2nd category.

Keywords: hydrocarbon potential, structure model of the Bazhenov reservoir, Bazhenov Formation, Western Siberia.
article citation Ryzhkova S.V., Ponomareva E.V., Zamiraylova A.G. Stroenie bazhenovskogo rezervuara i prognoz neftenosnosti gorizonta Yu0 bazhenovskoy svity v yugo-vostochnykh rayonakh Zapadnoy Sibiri [Structure of the bazhenov reservoir and forecast of oil content of the Yu0 productive level of the Bazhenov Formation in the south-eastern regions of Western Siberia]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/38_2020.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/38_2020
References
   Balushkina N.S., Kalmykov G.A., Kiryukhina T.A., Korobova N.I., Korost D.V., Soboleva E.V., Stupakova A.V., Fadeeva N.P., Khamidullin R.A., Shardanova T.A. Zakonomernosti stroeniya bazhenovskogo gorizonta i verkhov abalakskoy svity v svyazi s perspektivami dobychi nefti [Constancies of the structure of the Bazhenov level and the upper reaches of the Abalak Formation in connection with oil production prospects]. Geologiya nefti i gaza, 2013, no.3, pp.48‐61.
   Braduchan Yu.V., Gol'bert A.A., Gurari F.G., Zakharov V.A., Bulynnikova S.P., Klimova I.G., Mesezhnikov M.S., Vyachkileva N.P., Kozlova G.E., Lebedev A.I., Nal'nyaeva T.I., Turbina A.S. Bazhenovskiy gorizont Zapadnoy Sibiri [Bazhenov Formation of Western Siberia (stratigraphy, paleogeography, ecosystem, oil content)]. Trudy IGiG SO AN SSSR, 1986, no. 649, 216 p.
   Eder V.G. Nekotorye tipy razrezov verkhneyurskikh bazhenovskoy i georgievskoy svit Ob'-Irtyshskogo mezhdurech'ya [Some types of sections of the Upper Jurassic Bazhenov and Georgiev Formations of the Ob-Irtysh interfluve]. Geologiya i geofizika, 2006, vol. 47, no.6, pp. 746-754.
   Eder V.G., Zamiraylova A.G., Yan P.A. Zakonomernosti rasprostraneniya kremnistykh porod i «kokkolitovoy» pachki bazhenovskoy svity [The constancies of the distribution of siliceous mudstones and "coccolithic" member of the Bazhenov Formation]. Geologiya i geofizika, 2017, vol.58, no.3-4, pp.511-521.
   Fenin G.I. Anomal'nye plastovye davleniya v zonakh uglevodorodonakopleniya neftegazonosnykh basseynov [Аnomalous reservoir pressure in the zones of hydrocarbon accumulation oil and gas bearing basins]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2010, vol.5, no.4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/46_2010.pdf
   Geologicheskoe stroenie i neftegazonosnost' verkhneyursko-nizhnemelovykh otlozheniy yugo-vostoka Zapadno-Sibirskoy plity (Tomskaya oblast') [Geological structure and oil and gas potential of the upper Jurassic- Lower Cretaceous sections of the South-East of the West Siberian plate (Tomsk region)]. E.E. Danenberg, V.B. Belozerov, N.A. Brylina. Tomsk: Izd-vo TPU, 2006, 291 p.
   Gurari F.G. Domanikity i ikh neftegazonosnost' [Domanikites and their oil and gas potential]. Sovetskaya geologiya, 1981, no.11, pp. 3-12.
   Gurari F.G. Regional'nyy prognoz promyshlennykh skopleniy uglevodorodov v domanikitakh [Regional forecast of industrial accumulations of hydrocarbons in domanikites]. Geologiya nefti i gaza, 1984, no. 2, pp. 1-5.
   Kalmykov G.A., Balushkina N.S., Belokhin V.S., Bilibin S.I., D'yakonova T.F., Isakova T.G. Pustotnoe prostranstvo porod bazhenovskoy svity i nasyshchayushchie ego flyuidy [Void space of rocks of the Bazhenov Formation and its saturating fluids]. Nedropol'zovanie XXI vek, 2015, no.1, pp. 64-71.
   Katagenez organicheskogo veshchestva i neftegazonosnost' mezozoyskikh i paleozoyskikh otlozheniy Zapadno-Sibirskogo megabasseyna [Catagenesis of organic matter and oil-and-gas of the Mesozoic and Paleozoic deposits of the Western Siberian Megabasin]. A.N. Fomin; editor A.E. Kontorovich. Novosibirsk: INGG SO RAN, 2011, 331 p.
   Kontorovich A.E., Bogorodskaya L.I., Borisova L.S., Burshteyn L.M., Ismagilov Z.R., Efimova O.S., Kostyreva E.A., Lemina N.M., Ryzhkova S.V., Sozinov S.A., Fomin A.N., Livshits V.R. Geokhimiya i katageneticheskie prevrashcheniya kerogena bazhenovskogo gorizonta [Geochemistry and catagenetic transformations of Bazhenov level kerogen]. Geokhimiya, 2019a, vol.64, no.6, pp. 585-593.
   Kontorovich A.E., Burshteyn L.M., Livshits V.R., Ryzhkova S.V. Glavnye napravleniya razvitiya neftyanogo kompleksa Rossii v pervoy polovine XXI veka [Main directions of development of the oil bearing areas of Russia in the first half of the twenty-first century]. Vestnik RAN, 2019b, vol. 89, no.11, pp. 1095-1104.
   Kontorovich A.E., Ponomareva E.V., Burshteyn L.M., Glinskikh V.N., Kim N.S., Kostyreva E.A., Pavlova M.A., Rodchenko A.P., Yan P.A. Raspredelenie organicheskogo veshchestva v porodakh bazhenovskogo gorizonta [Distribution of organic matter in the Bazhenov Formation (Western Siberia)]. Geologiya i geofizika, 2018a, vol. 59, no. 3, pp. 357-371. DOI: https://doi.org/10.15372/GiG20180307
   Kontorovich A.E., Rodyakin S.V., Burshteyn L.M., Kostyreva E.A., Ryzhkova S.V., Yan P.A. Poristost' i neftenasyshchennost' porod bazhenovskoy svity [Porosity and oil saturation of the Bazhenov formation]. Geologiya nefti i gaza, 2018b, no.5, pp. 61-73.
   Kontorovich A.E., Trofimuk A.A. Litogenez i neftegazoobrazovanie [Lithogenesis and oil and gas formation]. Goryuchie iskopaemye. Problemy geologii i geokhimii naftidov i bituminoznykh porod. Editor N.B. Vassoevich. Moscow: Nauka, 1976, p. 19-36.
   Kontorovich A.E., Yan P.A., Zamiraylova A.G., Kostyreva E.A., Eder V.G. Klassifikatsiya porod bazhenovskoy svity [Classification of rocks of the Bazhenov Formation]. Geologiya i geofizika, 2016, vol. 57, no. 11, pp. 2034-2043. DOI: https://doi.org/10.15372/GiG20161106
   Kontorovich V.A., Belyaev S.Yu., Kontorovich A.E., Krasavchikov V.O., Kontorovich A.A., Suprunenko O.I. Tektonicheskoe stroenie i istoriya razvitiya Zapadno-Sibirskoy geosineklizy v mezozoe i kaynozoe [Tectonic structure and history of evolution of the West Siberian geosyneclise in the Mesozoic and Cenozoic]. Geologiya i geofizika, 2001, vol. 42, pp. 1832-1845.
   Kontorovich V.A., Kalinina L.M., Lapkovskiy V.V., Solov'ev M.V., Bakharev A.N. Tektonika i neftegazonosnost' tsentral'noy chasti Aleksandrovskogo svoda [Tectonics and oil and gas potential of the central part of the Alexander arch]. Geologiya nefti i gaza, 2011a, no.5, pp. 119-127.
   Kontorovich V.A., Solov'ev M.V., Kalinina L.M., Kalinin A.Yu. Rol' mezozoysko-kaynozoyskoy tektoniki v formirovanii zalezhey uglevodorodov v yuzhnykh chastyakh Kaymysovskogo svoda i Nyurol'skoy megavpadiny [The role of Meso-Cenozoic tectonics in the formation of hydrocarbon pools in the southern parts of the Kaimysov arch and Nyurol megadepression]. Geologiya i geofizika, 2011b, vol. 52, no.8, pp. 1075-1091.
   Lebedev B.A., Dorofeeva T.V., Krasnov O.G., Lebedeva G.V., Petrova G.V. Veshchestvennyy sostav i priroda emkosti glinisto-sapropelevo-kremnistykh neftenosnykh otlozheniy bazhenovskoy svity (verkhnyaya yura) Zapadnoy Sibiri [Material composition and nature of the reservoir of clay-sapropel-siliceous oil-bearing sections of the Bazhenov Formation (Upper Jurassic) Western Siberia]. Litologiya i poleznye iskopaemye, 1979, no.2, pp. 90-101.
   Mikulenko K.I. Perspektivy neftegazonosnosti otlozheniy bazhenovskoy svity tsentral'nykh i yuzhnykh rayonov Zapadno-Sibirskoy plity [Prospects of oil and gas potential of Bazhenov Formation accumulations in the central and southern regions of the West Siberian plate]. Geologiya i neftegazonosnost' Sibiri. Trudy SNIIGGIMSa, 1974, issue 194, pp. 37-41.
   Ponomareva E.V., Ryzhkova S.V. Tipy kollektorov Bazhenovskoy svity [Types of reservoirs of the Bazhenov Formation]. Interekspo GEO-Sibir'. Nedropol'zovanie. Gornoe delo. Napravleniya i tekhnologii poiska, razvedki i razrabotki mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh. Ekonomika. Geoekologiya: materialy XVI mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii (Novosibirsk, 20-24 Apr 2020). 2020, pp.195-204.
   Ryzhkova S.V. Istoriya razvitiya yurskogo strukturnogo yarusa i neftegazonosnost' yuzhnykh rayonov Ob'-Irtyshskogo mezhdurech'ya [History of development of the Jurassic structural stage and oil and gas potential of the southern regions of the Ob-Irtysh interfluve]. Geologiya nefti i gaza, 2009, no.1, pp.54-63.
   Ryzhkova S.V., Burshteyn L.M., Ershov S.V., Kazanenkov V.A., Kontorovich A.E., Kontorovich V.A., Nekhaev A.Yu., Nikitenko B.L., Fomin M.A., Shurygin B.N., Beyzel' A.L., Borisov E.V., Zolotova O.V., Kalinina L.M., Ponomareva E.V. Bazhenovskiy gorizont Zapadnoy Sibiri: stroenie, korrelyatsiya i tolshchiny [The Bazhenov Formation of Western Siberia: structure, correlation, and thickness]. Geologiya i geofizika, 2018, vol. 59, no. 7, pp. 1053-1074. DOI: https://doi.org/10.15372/GiG20180709
   Ryzhkova S.V., Vakulenko L.G., Kazanenkov V.A., Kontorovich A.E., Kontorovich V.A., Nikitenko B.L., Shurygin B.N., Borisov E.V., Kalinina L.M., Nekhaev A.Yu., Ponomareva E.V., Fomin M.A., Yan P.A. Fatsial'no-stratigraficheskoe rayonirovanie kellovey-kimeridzhskikh otlozheniy Zapadno-Sibirskogo osadochnogo basseyna [Facial-stratigraphicalzonation of the Callovian-Kimmeridgian sections of the West Siberian sedimentary Basin]. Geologiya i geofizika, 2020, vol.61, no.3, pp. 409-421.
   Skorobogatov V.A., Krasnov S.G. Nekotorye kriterii perspektiv neftenosnosti bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri [Some criteria for oil-bearing prospects of the Bazhenov Formation in Western Siberia]. Geologiya nefti i gaza, 1984, no.3, pp. 15-19.
   Zamiraylova A.G., Eder V.G. Bazhenovskaya svita na yugo-vostoke Zapadnoy Sibiri - osobennosti sostava i usloviy formirovaniya [BazhenovFormation in the South-Eastern of Western Siberia - features of the composition and formation conditions]. Osadochnaya geologiya Urala i prilezhashchikh regionov: segodnya i zavtra: materialy 12 ural'skogo litologicheskogo soveshchaniya (Ekaterinburg, 22-26 Oct 2018). 2018, pp. 100-102.
   Zamiraylova A.G., Eder V.G., Kostyreva E.A. Litologicheskaya i geokhimicheskaya kharakteristika bazhenovskoy svity na severo-zapade Tomskoy oblasti (Aleksandrovskiy svod) [Lithological and geochemical characteristics of the Bazhenov Formation in the North-Western part of the Tomsk region (Alexander arch)]. Litologiya osadochnykh kompleksov Evrazii i shel'fovykh oblastey: materialy IX Vserossiyskogo litologicheskogo soveshchaniya (s mezhdunarodnym uchastiem) (Kazan', 30 Sept - 3 Oct 2019). 2019, pp. 145-146.
   Zubkov M.Yu., Sonich V.P., Zaripov O.G. Geologicheskie i litologo-geokhimicheskie kriterii promyshlennoy neftenosnosti otlozheniy bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri [Geological and lithological-geochemical criteria of industrial oil-bearing area of the Bazhenov Formation in Western Siberia]. Problemy neftenosnosti bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri: sbornik nauchnykh trudov IGiRGI. Moscow, 1986, pp. 5-14.